Vergaderkalender

link naar deze pagina

CR Adviescommissie - 26 januari 2021

Locatie: CR Gemeentehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Carina Gimblett- van Weert
Toelichting: Als gevolg van de landelijke maatregelen vanwege de Corona-crisis is de vergadering niet toegankelijk voor publiek.
De vergadering is te volgen via www.cranendonck.nl/webcast.

1
Opening
2
Vaststelling van de agenda van deze vergadering
3
Spreekrecht
4
Onderzoek informatieveiligheid A2 gemeenten (Rekenkamercommissie)
De rekenkamercommissie is uitgenodigd voor het geven van een toelichting.
5
Raadsvoorstel: instemmen met de beschikbaarstelling van € 63.106,- voor de inrichting van het 5e lokaal voor de asielzoekersschool De Opstap ten laste van de OHBA-middelen (registratienummer 2021 – 001) Portefeuille M. Lemmen / steller J.v.d. Broek
6
Raadsvoorstel inzake stand van zaken en budget Project Buitenkans 2021 (registratienummer 2021 – 002) Portefeuille F.v.d .Wiel / steller M. Vortman
7
Raadsvoorstel: Vaststellen van het afwegingskader Transitievisie warmte (registratienummer 2021 – 003) Portefeuille F v.d. Wiel / steller S. Herzberg
8
Raadsvoorstel: Vaststellen van de ‘Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Cranendonck’ (registratienummer 2021 - 004) Portefeuille M. Lemmen / steller D.Willems-Merkx / M. Bockting
9
Raadsvoorstel: Vaststellen bestemmingsplan Bosch 2 te Budel (registratienummer 2021 - …) Portefeuille F. v.d. Wiel / steller M. Kosters
10
Bespreekstuk: Ingekomen stuk A3 uit de raadsvergadering 15 december 2020: raadsinformatiebrief inzake collectieve ziektekostenverzekering 2021. Op verzoek van mevrouw Beenackers. Motivering:
N.a.v. deze brief heb ik technische vragen gesteld. Daarop is antwoord ontvangen, waarvoor dank! Toch zijn er n.a.v. de gegeven antwoorden nog enkele aanvullende vragen, die ik hierbij alvast stel, waardoor de reden van agendering van bespreking duidelijk wordt.
1. N.a.v. 1e vraag en antwoord wordt voorbij gegaan aan het feit dat de mensen, die uit de collectieve ziektekostenverzekering het pakket “Extra uitgebreid” hebben ook nog maandelijks 10 euro extra kregen ter compensatie gespreid betalen eigen risico. Dat scheelt toch 120 euro op jaarbasis. Waarom wordt dat niet meer gecompenseerd?
2. Bij de beantwoording van de 2e vraag wordt gesteld dat het geen enkel probleem is voor mensen met het zwaarste zorgpakket “Extra uitgebreid” om van CZ over te stappen naar VGZ. Dat blijkt niet te kloppen. Men moet zich eerst over laten schrijven naar de VGZ, indien men overstappen overweegt. Pas dan kan er beoordeeld worden of er door de arts een chronische machtiging afgegeven gaat worden voor aanvullende zorg ( indien iemand meer zorg nodig heeft dan al in het zwaarste pakket voorzien is). Stel dat het advies negatief uitvalt en geen chronische machtiging afgegeven wordt door de arts, dan heeft de persoon in kwestie een groot probleem, want dan wordt bijv. aanvullende fysiotherapie niet langer vergoed en zal de persoon in kwestie, dan zonder problemen weer terug kunnen naar de CZ verzekering? Dat lijkt me niet het geval te zijn.
3. T.a.v. 3e vraag en antwoord: VGZ gaat uit van het inkomen en niet zozeer van de zorgbehoefte. De wethouder geeft in het antwoord ook zelf aan, dat het voor een aantal mensen wellicht interessanter zal zijn om bij de CZ ingeschreven te blijven. Beschikt u over concrete cijfers, over hoeveel personen het hier concreet kan gaan?
4. Wat is de toename in 2021 van de werkelijke kosten van de deelnemers CZ Extra uitgebreid t.o.v. 2020?
11
Regionale samenwerking
12
Rondvraag
13
Sluiting