Vergaderkalender

link naar deze pagina

CR Gemeenteraad - 26 maart 2019

Locatie: CR Gemeentehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:33
Voorzitter: Roland van Kessel

1
Opening/trekking van het stemmingnummer
2
Vaststelling van de agenda van deze vergadering
3
Vaststelling van de concept besluitenlijst van de raadsvergadering
4
Hamerstukken
4.1 19:30
Raadsvoorstel: Klankbordgroep burgerparticipatie VONCK! experimenteerruimte geven voor het starten van een pilot (registratienummer 2019 - 017) Portefeuille F. Kuppens / steller N. Tauran
4.2 19:30
Raadsvoorstel inzake Advies toewijzing RTV Horizon als lokale omroep voor Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard (registratienummer 2019 - 018) Portefeuille R. van Kessel / steller L. Janssen
5 19:30
Raadsvoorstel: In het kader van Parkmanagement instemmen met de invoering van een gemeentebreed Ondernemersfonds Cranendonck (registratienummer 2019 - 019) Portefeuille F. Kuppens / steller D. Twardy – Duisters
6 19:30
Raadsvoorstel: Beschikbaarstellen van een krediet voor de herinrichting en aanplant van bomen en bodembedekking in de Cranendoncklaan en Graafschap Hornelaan Budel (registratienummer 2019 - 020 ) Portefeuille F. v.d. Wiel / steller H. Meeuwissen
7
Mutatie-overzicht-begrotingswijzigingen / Postlijsten Ingekomen stukken aan de raad raadsvergadering 26 maart 2019
8
Schriftelijke vragen ex artikel 38 Reglement van Orde
8.1
Beantwoording schriftelijke vraag van de heer W. Swinkels namens de VVD Cranendonck met betrekking tot het groot aantal inbraken in Cranendonck
8.2
Beantwoording schriftelijke vraag van de heer C. v. Rooij namens ELAN inzake status bouwwerk aan de Midbuulweg Budel ter hoogte van de kruising met de Reiger
8.3
Beantwoording schriftelijke vraag van mevrouw M. Beenackers namens Pro6 m.b.t. vergunning en controle jaarlijks Off-Road Evenement Budel
8.4
Beantwoording schriftelijke vraag van mevrouw M. Beenackers namens Pro6 betreffende gebruik Provinciefonds voor verduurzaming van o.a. scholen, sportclubs, buurtcentra en andere openbare gebouwen
De vraag is nog niet beantwoord
8.5
Beantwoording van de schriftelijke vraag van de heer P. Coenegracht namens CDA Cranendonck inzake vervoer gevaarlijke stoffen
De vraag is nog niet beantwoord
8.6
Beantwoording schriftelijke vragen van de heer H. Beliën namens Pro6 met betrekking tot het verdwijnen van geldautomaten in de gemeente Cranendonck
De vraag is nog niet beantwoord
9
Sluiting