link naar deze pagina

Raadsforum - 26 maart 2019

Locatie: Huize Swaensteyn
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. K. Tigelaar

1 19:00
BEELDVORMENDE RAAD
1.a 19:00
Bijeenkomst over Smart Cities / de Slimme Stad.
Locatie: Raadzaal. Voorzitter: de heer Van Duffelen.

In september 2018 is door de heer Kist (GroenLinks) een startnotitie Smart Cities voor de raad opgesteld en aangeboden. Het thema en de inhoud van de startnotitie Smart Cities is nu geagendeerd voor de beeldvorming. In de vorm van panelen worden raadsleden en andere geïnteresseerden geïnformeerd over dit thema en de mogelijkheden. Tevens kan kennis worden genomen van de activiteiten die binnen de gemeente momenteel worden ontplooid.
De heer Kist roept in de startnotitie op om met een haalbaar Smart Cities-uitvoeringsprogramma te komen, waarbij de gemeente gestaag stappen zet.
1.b 19:00
Presentatie De Stadscoalitie.
Locatie: Brak / 't Swaentje. Voorzitter: mevrouw Velù.

De Stadscoalitie is een initiatief van mw. Esseline van de Sande dat sinds 2016 bestaat. De Stadscoalitie hanteert innovatieve manieren om nieuwe en gevestigde stadsgenoten met elkaar te verbinden.
De Stadscoalitie heeft verzocht om tijdens de beeldvorming een presentatie te geven over de activiteiten van de Stadscoalitie. Met de presentatie willen ze meer bekendheid geven aan de Stadscoalitie en de resultaten die men al heeft geboekt. Opzet van de presentatie: - Presentatie met beelden en film, pitches van een aantal deelnemers aan de Stadscoalitie; - Interactie met de raad rond de vraag: Hoe kan een integrale aanpak over domeinen heen duurzaam worden verankerd?.
Meer info via www.stadscoalitie.nl.
2 20:00
BESLUITVORMENDE RAAD
2.a 20:00
Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
2.b 20:00
Besluitenlijst raadsforum 12 maart 2019.
2.c 20:00
Lijst van Ingekomen stukken raadsforum 26 maart 2019.
2.d.1 20:00
Raadsvoorstel: Vaststellen Detailhandels- en horecastructuurvisie 2019 Leidschendam-Voorburg (843).
In het uitvoeringsprogramma 2017-2018 voor de Economische agenda is opgenomen dat de Detailhandelsvisie 2013 wordt geactualiseerd. Bij deze actualisatie is de ruimtelijke voorzieningenstructuur met betrekking tot horeca betrokken. Per kernwinkelgebied worden acties en maatregelen voorgesteld die overwegend zullen voortkomen uit de samenwerking tussen de eigenaren waarbij de gemeente als aanjager fungeert. De acties en maatregelen worden uitgewerkt in een uitvoeringsplan. De gemeentelijke structuurvisie voor Detailhandel en Horeca is tot stand gekomen na overleg met (vertegenwoordigers van de) ondernemers in de gemeente. De vastgestelde visie en de vervolgacties worden besproken in het reguliere overleg met de ondernemers.
2.d.2 20:00
Stemming over motie D66 (de heer Mathlouti) e.a. inzake functiemenging / blurring Detailhandel & Horeca.
2.e 20:00
Stemming over motie GroenLinks (mevrouw Van der Gronde) inzake transparantie bomenkap.
In het raadsforum van 12 maart 2019 is de raadsbrief 'beantwoording schriftelijke vragen van de fractie GBLV inzake kappen bomen (993)' besproken. De motie van GroenLinks inzake transparantie bomenkap wordt nu in stemming gebracht.
2.f 20:00
Raadsvoorstel: Actualisatie Algemene Verkoopvoorwaarden Onroerende Zaken Gemeente Leidschendam-Voorburg 2019 (947).
De gemeente hanteert bij verkoop van onroerende zaken algemene verkoopvoorwaarden. De huidige verkoopvoorwaarden zijn van 2004. Deze voorwaarden moeten geactualiseerd worden.
2.g 20:00
Raadsvoorstel: Vaststellen marktverordening Leidschendam-Voorburg (873).
In het verleden zijn er diverse signalen van marktkooplieden gekomen dat de weekmarkten in Leidschendam en Voorburg niet naar behoren functioneren. In dat kader is er onderzoek gedaan naar de verzelfstandiging van de markten in onze gemeente. Uiteindelijk is door de Marktcommissies Leidschendam en Voorburg geconcludeerd dat er bij de marktkooplieden onvoldoende draagvlak is om het proces van verzelfstandiging in te zetten. Er is toen afgesproken om de marktverordening te actualiseren op basis van de modelverordening VNG.
2.h 20:00
Raadsvoorstel: Kredietaanvraag buitenruimte Kulturhus Stompwijk 2019 (1051).
Nu de speel- en fietsvoorziening uit het DBFMO-contract Kulturhus met Slimscholenbouwen, SSB, is gehaald, is een kredietaanvraag nodig.
3 20:10
OORDEELSVORMENDE RAAD
3.a.1 20:10
Raadsvoorstel: Parkeerbalans en parkeermaatregelen Leidschendam Centrum (907)
Het raadsvoorstel is op 12 maart 2019 besproken in de oordeelsvormende raad. Na afloop van de bespreking heeft de raad verzocht om het raadsvoorstel voor een tweede bespreking te agendering in de oordeelsvormende raad van 26 maart 2019.

De parkeerbalans Leidschendam Centrum is herijkt en er is een plan van aanpak opgesteld om de parkeerdruk in de toekomst te verbeteren. Vooruitlopend op de uitwerking van het plan van aanpak kan al geconcludeerd worden dat een parkeergarage van 100 parkeerplaatsen bij bouwplan Leytsche Hof niet haalbaar is en dat het noodzakelijk is om zo snel mogelijk een blauwe zone in parkeergarage Damplein in te stellen.
3.a.2 20:10
Aanbesteding en onderzoeksopdracht van het bereikbaarheidsonderzoek in het Damcentrum.
De heer Jorissen (D66) heeft verzocht om agendering van dit agendapunt. Hij heeft vragen m.b.t. de informatieverstrekking vanuit het college aan de raad over dit onderwerp (de informatieverstrekking is veelal laat en niet volledig) en heeft vragen aan het college over het uitsluiten van twee varianten in het onderzoek: - tweerichtingsverkeer op de Oude Trambaan; en - selectieve toegang.
3.b 21:10
Raadsvoorstel: Prioriteiten veiligheidsbeleid 2019 t/m 2022 (678).
Voortzetting bespreking raadsforum van 19 februari 2019.

Het huidig veiligheidsbeleid loopt dit jaar af. Er is gestart met het opstellen van een nieuw veiligheidsbeleid. Hiervoor is op basis van het veiligheidsbeeld en input van de partners een voorstel gedaan tot prioriteiten en deze worden aan de raad voorgelegd. Op basis van de keuzes van de raad wordt het veiligheidsbeleid verder opgesteld en ter vaststelling aan de raad voorgelegd.
3.c 21:30
Raadsvoorstel: Vaststellen Ontwikkelvisie Overgoo (861).
Op 11 december 2017 hebben de gemeente en Impact Ontwikkeling IV BV (hierna Impact) een intentieovereenkomst gesloten met als ambitie om tot een integrale gebiedsontwikkeling over te gaan. De integrale gebiedsontwikkeling Overgoo heeft tot doel een transformatie op gang te brengen van een kantorenlocatie naar aantrekkelijk gebied met een goed evenwicht tussen diverse soorten van bedrijvigheid, koop- en huurwoningen in verschillende segmenten en ook sociale (huur)woningen. Als kompas voor de gewenste transformatie is de Ontwikkelvisie opgesteld.
3.d 22:30
Raadsvoorstel: Centrumregeling samenwerking gemalendiensten (824).
Het raadsvoorstel is op verzoek van de fractie D66 doorgeschoven naar de oordeelsvormende raad van 26 maart 2019.
Als bijlage is toegevoegd de ingevulde beslisboom afwegingskader verbonden partijen.

Vanuit het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD) is voor de gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Delft en Leidschendam-Voorburg de mogelijkheid onderzocht van één gezamenlijke beheer- en onderhoudsdienst voor het operationeel gemalenbeheer, als onderdeel van de wettelijke taak om zorg te dragen voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater. Gelet op de aard van de uit te voeren taken hebben de gemeenten in het eerder genomen intentiebesluit ervoor gekozen om deze samenwerking in de vorm van een centrumregeling te formaliseren. Pijnacker-Nootdorp zal de centrumgemeente zijn.