Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 27 juni 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: G.D. Renkema

1
Opening en vaststellen agenda
De gemeenteraad stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. De onderwerpen op de voorlopige agenda zijn daarom altijd onder voorbehoud.
2
Vragenuurtje (artikel 35 van het Reglement van Orde)
De heer Staal (VVD) heeft aangekondigd vragen te willen stellen naar aanleiding van de raadsinformatiebrief over de Vervanging technische nummers atletiekvereniging AVN. De vragen gaan over de procedure die het college volgt bij de toekenning van subsidie aan AVN, gelet op onder andere het budgetrecht van de raad. Het is niet de bedoeling van de vragen om nut en noodzaak van deze investering ter discussie te stellen.
3
Ingekomen stukken en mededelingen (2019-057)
De raad wordt voorgesteld de stukken af te doen conform de voorstellen van de agendacommissie.
4
MET DEBAT
4.1
Routekaart Nijkerk energieneutraal (2019-054)
5
Regio Deal Foodvalley (2019-058)
De stukken zijn nog niet beschikbaar. Het voorstel is om de behandeling te verplaatsen naar de raadsvergadering van 4 juli.
6
Jaarstukken 2018 (2019-055)
Naar verwachting is de Verklaring van de accountant op 27 juni nog niet beschikbaar.
Er kan wel een inhoudelijk bespreking van de Jaarstukken 2018 plaatsvinden; de besluitvorming is vooralsnog gepland voor de raadsvergadering van 4 juli.
7
ZONDER DEBAT
7.1
Vaststelling bestemmingsplan Integraal Kindcentrum Doornsteeg, Nijkerk (2019-050)
8
Ter kennisname: besluitenlijst van 27 mei 2019
9
Sluiting