Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 16 december 2021

Locatie: Online te volgen
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: G.D. Renkema

1
Opening en vaststellen agenda
De gemeenteraad stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. De onderwerpen op de voorlopige agenda zijn daarom altijd onder voorbehoud.
2
Vragenuurtje (artikel 35 van het Reglement van Orde)
Raadsleden kunnen tot 24 uur voor de vergadering melden dat zij vragen willen stellen aan het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.
3
Ingekomen stukken en mededelingen (2021-083)
De raad wordt voorgesteld de stukken af te doen conform de voorstellen van de agendacommissie.
4.-
MET DEBAT
4
Transitievisie Warmte Nijkerk (2021-076)
5
Kaderstelling Poort naar Hoevelaken (2021-069)
6
Vaststelling bestemmingsplan Slichtenhorsterweg 14 en Slichtenhorsterweg ten noordwesten van nummer 14 (2021-078)
7
Nota Parkeernormen 2021 (2021-081)
8
2e Bestuursrapportage 2021 (2021-080)
9.-
ZONDER DEBAT
9
Protocol Agressie en Geweld Politieke ambtsdragers, gemeente Nijkerk (2021-060)
10
Vaststellen van de Verordening OZB 2022 (2021-075)
11
Beleidskader rechtmatigheid en accountantscontrole 2021 (controleprotocol) (2021-077)
12
Verlenen ontslag op eigen verzoek van de plaatsvervangend gemeentelijk ombudsman (2021-082)
13
Ter kennisname: besluitenlijst van 25 november 2021
14
Sluiting