Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 21 februari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: G.D. Renkema

1
Opening en vaststellen agenda

2
Vragenuurtje (artikel 35 van het Reglement van Orde)
Raadsleden kunnen tot 24 uur voor de vergadering melden dat zij vragen willen stellen aan het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.
3
Ingekomen stukken en mededelingen (2019-027)
De raad wordt voorgesteld de stukken af te doen conform de voorstellen van de agendacommissie.
4
MET DEBAT
4.1
Centrumvisie Hoevelaken (2019-019)
De raadscommissie van 14 februari 2019 heeft voorgesteld dit onderwerp zonder debat te behandelen.
5
Kaderstelling ontwikkeling De Goede Woning, Nijkerkerveen (2019-006)
6
Prioritering en uitvoering ruimtelijke projecten (2019-016)
7
Kaderbrief Regio Foodvalley (2019-023)
De raadscommissie van 14 februari 2019 heeft voorgesteld dit onderwerp zonder debat te behandelen.
8
Startnotitie Strategische agenda Regio Foodvalley (2019-024)
De raadscommissie van 14 februari 2019 heeft voorgesteld dit onderwerp zonder debat te behandelen.
9
Strategische agenda Regio Amersfoort (2019-028)
De raadscommissie van 14 februari 2019 heeft voorgesteld dit onderwerp zonder debat te behandelen.
10
ZONDER DEBAT
10.1
Vaststelling bestemmingsplan Venestraat 52, Nijkerk (2019-001)
11
Startbesluit Toepassing coördinatieregeling ten behoeve van de bouw van een kindcentrum in Doornsteeg fase 2 (2019-015)
12
Vaststelling bestemmingsplan Hoevelakenseweg 1, Nijkerkerveen (2019-021)
13
Kaderbrief Regio De Vallei (2019-022)
14
Kaderbrief Omgevingsdienst De Vallei (2019-025)
15
Kaderbrief VGGM (2019-026)
16
Ter kennisname: besluitenlijst van 31 januari 2019
17
Sluiting openbare gedeelte raadsvergadering
18
Opening besloten gedeelte raadsvergadering
19
Vaststellen: besluitenlijst besloten gedeelte raadsvergadering 4 oktober 2018
20
Informatie stand van zaken Havenkom, fase 1 en 2
Wethouder Oosterwijk zal een mondelinge toelichting geven.
21
Sluiting besloten gedeelte raadsvergadering