Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 25 juni 2020

Locatie: Online
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: G.D. Renkema
Toelichting: Vergadering via videobellen.

1
Opening en vaststellen agenda
De gemeenteraad stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. De onderwerpen op de voorlopige agenda zijn daarom altijd onder voorbehoud.
2
Vragenuurtje (artikel 35 van het Reglement van Orde)
Raadsleden kunnen tot 24 uur voor de vergadering melden dat zij vragen willen stellen aan het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.
3
Ingekomen stukken en mededelingen (2020-046)
De raad wordt voorgesteld de stukken af te doen conform de voorstellen van de agendacommissie.
4
MET DEBAT
4.1
Woonvisie gemeente Nijkerk 2020+ (2020-019)
De Woonvisie is ook behandeld in de raadsvergadering van 23 april 2020. Er is op 9 juni 2020 een gewijzigd raadsvoorstel met bijlagen aangeleverd.
5
Exploitatiebijdrage Optisport (2020-021)
6
Sociaal Medische Indicatie (2020-028)
7
Vaststelling bestemmingsplan Nijkerk 2020,1 (veegplan) (2020-023)
8
Kaderstelling Kerkplein, Nijkerk (2020-042)
De raadscommissie van 11 juni 2020 heeft voorgesteld dit onderwerp zonder debat te behandelen.
9
Jaarstukken 2019 (2020-034)
Agendering onder voorbehoud van tijdige beschikbaarheid accountantsverklaring.
Dan volgen ook de definitieve Jaarstukken.
10
ZONDER DEBAT
10.1
Benoeming leden raad van toezicht Stichting Eem-Vallei Educatief (2020-040)
11
Wijzigen tarieventabel behorende bij de legesverordening 2020 ten aanzien van leges voor kabels en leidingen (2020-041)
12
Regionaal Programma Werklocaties regio FoodValley – onderdeel Visie Kantoren + Afsprakenkader Kantoren 2019 - 2024 (2020-045)
13
Ter kennisname: besluitenlijst van 28 mei 2020
14
Sluiting