Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 27 mei 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: G.D. Renkema
Toelichting: In plaats van op donderdag 23 mei.

1
Opening en vaststellen agenda
De gemeenteraad stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. De onderwerpen op de voorlopige agenda zijn daarom altijd onder voorbehoud.
2
Vragenuurtje (artikel 35 van het Reglement van Orde)
Raadsleden kunnen tot 24 uur voor de vergadering melden dat zij vragen willen stellen aan het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.
3
Ingekomen stukken en mededelingen (2019-049)
De raad wordt voorgesteld de stukken af te doen conform de voorstellen van de agendacommissie.
4
MET DEBAT
4.1
Beleidsplan Veiligheidsregio 2020-2023 en Beleidsplan Brandweer 2020-2023 VGGM (2019-047)
De raadscommissie van 16 mei 2019 heeft voorgesteld dit onderwerp zonder debat te behandelen.
5
Concept-Jaarstukken 2018 VGGM , Concept-Begroting 2020 VGGM en Concept-Begroting 2020 St. Veilig Thuis (2019-048)
De raadscommissie van 16 mei 2019 heeft voorgesteld dit onderwerp zonder debat te behandelen.
6
Jaarrekening 2018 & Begroting 2020-2023 regio Foodvalley & Triple Helix, Begroting 2020-2023 regio De Vallei (2019-043)
De raadscommissie van 16 mei 2019 heeft voorgesteld dit onderwerp zonder debat te behandelen.
7
Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, eerste herziening ten behoeve van de 'bestuurlijke lus' Raad van State (2019-029)
8
Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 1 (2019-011)
pdf 2019-011 rvs + rb Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, Veegplan 1 (gewijzigd, wijzigingen in rood aangegeven).pdf (409KB)
pdf 2019-011 Addendum bij nota beantwoording zienswijzen en nota ambtshalve wijzigingen Bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 1.pdf (263KB)
pdf 2019-011 rvs+rb Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, Veegplan 1.pdf (316KB)
pdf 2019-011 Nota beantwoording zienswijzen Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 1.pdf (209KB)
pdf 2019-011 Notitie ambtshalve wijzigingen Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 1.pdf (293KB)
pdf 2019-011 Bijlage 1 Toelichting Bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 1.pdf (22.5MB)
pdf 2019-011 Bijlage 2 Regels Bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 1.pdf (6.5MB)
pdf 2019-011 Bijlage 3 (1e deel) Bijlagen regels Bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 1.pdf (10.8MB)
pdf 2019-011 Bijlage 3 (2e deel) Bijlagen regels Bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 1.pdf (11.7MB)
pdf 2019-011 Bijlage 4 NL.IMRO.0267.BP0135-0002_Verbeeldingen-Blad A.pdf (3.9MB)
pdf 2019-011 Bijlage 5 NL.IMRO.0267.BP0135-0002_Verbeeldingen-Blad B.pdf (3.5MB)
pdf 2019-011 Bijlage 6 NL.IMRO.0267.BP0135-0002_Verbeeldingen-Blad C.pdf (3.4MB)
pdf 2019-011 Bijlage 7 NL.IMRO.0267.BP0135-0002_Verbeeldingen-Blad D.pdf (8.8MB)
pdf 2019-011 Bijlage 8 NL.IMRO.0267.BP0135-0002_Verbeeldingen-Blad E.pdf (4.3MB)
pdf 2019-011 Bijlage 9 NL.IMRO.0267.BP0135-0002_Verbeeldingen-Blad F.pdf (4.1MB)
pdf 2019-011 Bijlage 10 NL.IMRO.0267.BP0135-0002_Verbeeldingen-Blad G.pdf (2MB)
pdf 2019-011 Bijlage 11 Bijlagen bij toelichting Bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 1.pdf (38MB)
9
ZONDER DEBAT
9.1
GBLT: kadernotitie 2020, begroting 2020, jaarrekening 2018 en aanpassing Gemeenschappelijke Regeling (2019-032)
10
Jaarrekening 2018, (ontwerp) programmabegroting 2020-2023 en 1e begrotingswijziging 2019 OddV (2019-045)
11
Aanpassing verordening individuele inkomenstoeslag (2019-034)
12
Vaststellen verordening rechtspositie raads- en commissieleden Nijkerk 2019 (2019-042)
13
Bekrachtiging geheimhouding stukken over de verantwoording ENSIA 2018 (2019-051)
14
Ter kennisname: besluitenlijst van 18 april 2019
15
Sluiting