Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 17 oktober 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: G.D. Renkema

1
Opening en vaststellen agenda
De gemeenteraad stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. De onderwerpen op de voorlopige agenda zijn daarom altijd onder voorbehoud.

De heer Blankesteijn (CDA) heeft aangegeven een motie ‘Tegengaan openbaar gebruik en verkoop lachgas’ te willen indienen. Volgens het reglement van orde wordt deze aan de agenda toegevoegd, na de behandeling van de overige agendapunten. Dit wordt dan agendapunt 9a.
2
Vragenuurtje (artikel 35 van het Reglement van Orde)
Raadsleden kunnen tot 24 uur voor de vergadering melden dat zij vragen willen stellen aan het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.
3
Ingekomen stukken en mededelingen (2019-076)
De raad wordt voorgesteld de stukken af te doen conform de voorstellen van de agendacommissie.
4
MET DEBAT
4.1
Parkeerbeleidsplan 2019-2024 (2019-069)
5
Parkeerfondsverordening 2020, Verordening parkeerbelastingen 2020, Parkeerverordening 2020 (2019-070)
6
Aanwijzing betaald parkeren als dienst van algemeen economisch belang (2019-071)
7
ZONDER DEBAT
7.1
Bestemmingsplan Buitengebied 2017, herziening Slichtenhorsterweg 65 Nijkerk (2019-060)
8
Bestemmingsplan Schoenlapperweg 13-13a, Nijkerk (2019-065)
pdf 2019-065 rvs+rb Bestemmingsplan Schoenlapperweg 13 – 13a te Nijkerk.pdf (406KB)
pdf 2019-065 Bestemmingsplan Schoenlapperweg 13 – 13a te Nijkerk - regels.pdf (436KB)
pdf 2019-065 Bestemmingsplan Schoenlapperweg 13 – 13a te Nijkerk - Regels bijlage 1.pdf (3.8MB)
pdf 2019-065 Bestemmingsplan Schoenlapperweg 13 – 13a te Nijkerk - Regels bijlage 2.pdf (45KB)
pdf 2019-065 Bestemmingsplan Schoenlapperweg 13 – 13a te Nijkerk - Toelichting.pdf (2.7MB)
pdf 2019-065 Bestemmingsplan Schoenlapperweg 13 – 13a te Nijkerk - Verbeelding.pdf (1.2MB)
pdf 2019-065 Bestemmingsplan Schoenlapperweg 13 – 13a te Nijkerk - Verbeelding bijlage 1 bestaande situatie.pdf (886KB)
pdf 2019-065 Bestemmingsplan Schoenlapperweg 13 – 13a te Nijkerk - Verbeelding bijlage 2 gewenste situatie.pdf (888KB)
pdf 2019-065 Bestemmingsplan Schoenlapperweg 13 – 13a te Nijkerk - Verbeelding - bijlage 3 stedenbouwkundig en landschapsplan.pdf (3.8MB)
pdf 2019-065 Bestemmingsplan Schoenlapperweg 13 – 13a te Nijkerk - Verbeelding bijlage 4a fijn stof PM10.pdf (85KB)
pdf 2019-065 Bestemmingsplan Schoenlapperweg 13 – 13a te Nijkerk - Verbeelding bijlage 4b fijn stof PM2,5.pdf (85KB)
pdf 2019-065 Bestemmingsplan Schoenlapperweg 13 – 13a te Nijkerk - Verbeelding Bijlage 5 Geuronderzoek.pdf (156KB)
pdf 2019-065 Bestemmingsplan Schoenlapperweg 13 – 13a te Nijkerk - Verbeelding bijlage 6 Geluidsonderzoek.pdf (1.3MB)
pdf 2019-065 Bestemmingsplan Schoenlapperweg 13 – 13a te Nijkerk - Verbeelding bijlage 7 Natuurtoets.pdf (3.2MB)
pdf 2019-065 Bestemmingsplan Schoenlapperweg 13 – 13a te Nijkerk - Verbeelding bijlage 8 Watertoets.pdf (302KB)
pdf 190708 Raadsinformatiebrief - Ter inzage legging bestemmingsplan Schoenlapperweg 13-13a Nijkerk.pdf (114KB)
9
Werkwijze en Gedragscode integriteit gemeenteraad (2019-075)
9.a
Motie ‘Tegengaan openbaar gebruik en verkoop lachgas’
De heer Blankesteijn (CDA) heeft aangegeven een motie ‘Tegengaan openbaar gebruik en verkoop lachgas’ te willen indienen. Volgens het reglement van orde wordt deze aan de agenda toegevoegd, na de behandeling van de overige agendapunten.
10
Ter kennisname: besluitenlijst van 26 september 2019
11
Sluiting