Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 20 september 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: G.D. Renkema

1
Opening en vaststellen agenda
De raad wordt voorgesteld:
- agendapunt 6 'Grondpositie Havenkom, fase 2' vanavond niet te behandelen en besluitvorming hierover uit te stellen. In de raadscommissie van 6 september is aangegeven dat zij hierover eerst nogmaals in beslotenheid wil spreken. Deze besloten commissievergadering zal aansluitend aan de raadsvergadering van vanavond plaatsvinden. Besluitvorming zou dan mogelijk in de raadsvergadering van 4 oktober kunnen plaatsvinden.
- raadsvoorstel 'Bekrachtiging geheimhouding stukken Grondpositie Havenkom, fase 2' aan de agenda toe te voegen. Dit zal dan agendapunt 6a worden.
- raadsvoorstel 'Brief aan regio Amersfoort over Strategische Agenda' aan de agenda toe te voegen. Dit zal dan agendapunt 7a worden.
2
Vragenuurtje (artikel 35 van het Reglement van Orde)
Raadsleden kunnen tot 24 uur voor de vergadering melden dat zij vragen willen stellen aan het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.
3
Ingekomen stukken en mededelingen (2018-048)
De raad wordt voorgesteld de stukken af te doen conform de voorstellen van de agendacommissie.
4
MET DEBAT
4.1
Uitvoering motie n.a.v. vaststellen bestemmingsplan Nijkerkerveen-Holkerveen in relatie tot deelplan 1A Nijkerkerveen (2018-044)
5
Openen grondexploitatie Nijkerkerveen, deelplan 3a - Laakweg 32, 40, 48 (2018-045)
De raadscommissie van 6 september 2018 heeft voorgesteld dit onderwerp zonder debat te behandelen.
6
Grondpositie Havenkom, fase 2 (2018-050)
De raad wordt voorgesteld het raadsvoorstel 'Grondpositie Havenkom, fase 2' vanavond niet te behandelen en besluitvorming hierover uit te stellen. In de raadscommissie van 6 september is aangegeven dat zij hierover eerst nogmaals in beslotenheid wil spreken. Deze besloten commissievergadering zal aansluitend aan de raadsvergadering van vanavond plaatsvinden. Besluitvorming zou dan mogelijk in de raadsvergadering van 4 oktober kunnen plaatsvinden.
6.a
Bekrachtiging geheimhouding stukken Grondpositie Havenkom, fase 2 (2018-063)
De raad wordt voorgesteld het raadsvoorstel 'Bekrachtiging geheimhouding stukken Grondpositie Havenkom, fase 2' aan de agenda toe te voegen.
7
ZONDER DEBAT
7.1
Vaststellen Menukaart Regio FoodValley (2018-046)
7.a
Brief aan regio Amersfoort over Strategische Agenda (2018-065)
De raad wordt voorgesteld het raadsvoorstel 'Brief aan regio Amersfoort over Strategische Agenda' aan de agenda toe te voegen.
8
Ter kennisname: besluitenlijst van 28 juni 2018 (met vervolg op 5 juli 2018)
9
Sluiting