Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 14 december 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Gerard Renkema

1
Opening en vaststellen agenda
De gemeenteraad stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. De onderwerpen op de voorlopige agenda zijn daarom altijd onder voorbehoud.
2
Vragenuurtje (artikel 35 van het Reglement van Orde)
Raadsleden kunnen tot 24 uur voor de vergadering melden dat zij vragen willen stellen aan het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.
3
Ingekomen stukken en mededelingen (2023-093)
De raad wordt voorgesteld de stukken af te doen conform de voorstellen van de agendacommissie.
4.-
MET DEBAT
4
Erfgoedbeleid (2023-091)
5
Voorlopig Ontwerp Uitbreiding Hoevelakense Bos (2023-082)
6
Kaderstelling woningbouw Hoogstraat Nijkerk en Dokter van de Kolkstraat Nijkerkerveen (2023-078)
7
Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 (2023-086)
8
Vaststellen Huisvestingsverordening Nijkerk 2024 -2028 (2023-089)
9.-
ZONDER DEBAT
9
Vaststelling herziening bestemmingsplan Dijkje 5 (2023-023)
10
Vaststellen Reglement van orde van de gemeenteraad Nijkerk 2024 (2023-077)
11
Vaststellen Verordening onroerende zaakbelasting 2024 (2023-079)
12
Aanpassing Verordening afvoer regenwater en grondwater aan de Omgevingswet (2023-084)
13
Aanpassingen in 'Nota Adviesrecht gemeenteraad bij afwijkingen van het omgevingsplan' (2023-085)
14
Controleprotocol en normenkader 2023 (2023-088)
15
Benoemen nieuwe gemeentelijk ombudsman (2023-092)
16
Ter kennisname: besluitenlijst van 23 november 2023
17
Sluiting