Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 22 september 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Gerard Renkema

1
Opening en vaststellen agenda
De gemeenteraad stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. De onderwerpen op de voorlopige agenda zijn daarom altijd onder voorbehoud.
2
Vragenuurtje (artikel 35 van het Reglement van Orde)
Raadsleden kunnen tot 24 uur voor de vergadering melden dat zij vragen willen stellen aan het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.
3
Ingekomen stukken en mededelingen (2022-053)
De raad wordt voorgesteld de stukken af te doen conform de voorstellen van de agendacommissie.
4.-
MET DEBAT
4
Integrale Laadvisie Nijkerk 2030 (2022-050)
5
Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling en Governance GBLT (2022-057)
Stukken zijn 23 augustus beschikbaar.
6
Bekrachtigen Noodverordening Boerenprotest juli 2022 (2022-058)
Raadsvoorstel volgt.
7.-
ZONDER DEBAT
7
Startbesluit 'Toepassing coördinatieregeling ten behoeve van de verplaatsing agrarische paardenhouderij naar Westerdorpsstraat 97 te Hoevelaken' (2022-049)
8
Rapport rekenkamercommissie 'Onderzoek naar afvalbeleid Nijkerk' (2022-051)
9
Rapport rekenkamercommissie 'Leges in Nijkerk, wie betaalt de rekening’ (2022-052)
10
Wijzigingsverordening verordening lijkbezorgingsrechten 2022 (2022-054)
11
Ter kennisname: besluitenlijst van 23 juni 2022
12
Sluiting