Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie (besloten) - 9 mei 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: J. van Putten

1
Opening en vaststellen agenda
Inclusief besluit over beslotenheid van de vergadering.
Aangegeven grond voor de geheimhouding is art. 10 Wet openbaarheid bestuur, lid 2b (de economische of financiële belangen van de gemeente) en lid 2 g (het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokkenen).
2
Mogelijke rol van de gemeente bij de ontwikkeling van Stadshaven Nijkerk
Voor het project Stadshaven Nijkerk heeft de gemeente Nijkerk in december ’21 de subsidie Woningbouwimpuls van de provincie en het rijk toegekend gekregen. De gemeenteraad heeft hiervoor in juni 2021 kaders vastgesteld. In december ’21 is ook een besloten bijeenkomst gehouden over de rol die de gemeente zou kunnen innemen bij de herontwikkeling van het gebied van de Havenkom. Er is gevraagd om deze presentatie aan de nieuwe gemeenteraad nog een keer in beslotenheid toe te lichten, voordat over dit onderwerp besluitvorming door de gemeenteraad plaatsvindt.

Er zal eerst een presentatie worden gegeven. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

In juni ’22 zal het college naar verwachting met een voorstel komen over de rol van de gemeente in het project Havenkom, de grondexploitatie en de bijbehorende ontwikkelingsstrategie.
3
Sluiting