Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 23 september 2021

Locatie: Online te volgen
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: G.D. Renkema

1
Opening en vaststellen agenda
De gemeenteraad stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. De onderwerpen op de voorlopige agenda zijn daarom altijd onder voorbehoud.
2
Vragenuurtje (artikel 35 van het Reglement van Orde)
Raadsleden kunnen tot 24 uur voor de vergadering melden dat zij vragen willen stellen aan het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.
2.a
Nadere inlichtingen over beantwoording schriftelijke vragen Woondeal Regio Amersfoort
De heer Klompenhouwer (De Lokale Partij) heeft aangegeven nadere inlichtingen te willen vragen naar aanleiding van de beantwoording van zijn schriftelijke vragen over de Woondeal Regio Amersfoort.
3
Ingekomen stukken en mededelingen
De raad wordt voorgesteld de stukken af te doen conform de voorstellen van de agendacommissie.
4.-
MET DEBAT
4
Hondenbeleid 2021-2026 (2021-053)
5
Kaderstelling woningbouw Bruins Slotlaan 76 en omgeving, Nijkerk (2021-042)
6
Subsidie- en tarievenbeleid (2021-004)
De raadscommissie van 9 september 2021 heeft voorgesteld dit onderwerp zonder debat te behandelen.
7
Regiovisie Ondersteuning met noodzakelijk verblijf regio Amersfoort (2021-044)
De raadscommissie van 9 september 2021 heeft voorgesteld dit onderwerp zonder debat te behandelen.
8.-
ZONDER DEBAT
8
Beeldkwaliteitsplan Buitengebied (2021-040)
De raadscommissie van 9 september 2021 heeft voorgesteld dit onderwerp met debat te behandelen. Er volgt een gewijzigd raadsvoorstel.
9
Vaststellen beleidskader actualisatie PDV-beleid Regio Foodvalley 2020-2025 (2021-045)
10
Rapport rekenkamercommissie over Schuldhulpverlening (2021-043)
11
Burgerinitiatief Urban Sports (2021-056)
12
Ter kennisname: besluitenlijsten van 24 juni en 1 juli 2021
13
Sluiting