Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 14 december 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: G.D. Renkema

1
Opening en vaststellen agenda
De heer C.W. van den Heuvel (VVD) heeft aangegeven een motie 'Het plaatsen van de driekleur, de Nijkerkse vlag en een visualisatie van artikel 1 van de Grondwet in de raadszaal van de gemeente Nijkerk' te willen indienen. Volgens het reglement van orde wordt deze aan de agenda toegevoegd, na de behandeling van de overige agendapunten.
2
Vragenuurtje (artikel 35 van het Reglement van Orde)
3
Ingekomen stukken en mededelingen
4
MET DEBAT
4.1
Uitwerking motie van 30 maart 2017 n.a.v. besluitvorming samenhangend plan Visie Aantrekkelijk Nijkerk, uitwerking Kerkplein/Havenkom (ABZ)(2017-086)
5
Uitwerking motie van 30 maart 2017 n.a.v. besluitvorming samenhangend plan Visie Aantrekkelijk Nijkerk, uitwerking Kerkplein/Havenkom (Parkeren)(2017-085)
pdf 2017-085 rvs+rb Uitwerking motie van 30 maart 2017 n.a.v. besluitvorming samenhangend plan Visie Aantrekkelijk Nijkerk, uitwerking KerkpleinHavenkom (Parkeren).pdf (500KB)
pdf 2017-085 Bijlage 1 Effecten parkeerregulering.pdf (312KB)
pdf 2017-085 Bijlage 2 Effecten van diverse voorstellen over betaald parkeren.pdf (267KB)
pdf 2017-085 Bijlage 3 Reactie per brief van Aprisco d.d. 30 oktober 2017.pdf (716KB)
pdf 2017-085 Bijlage 4 Aanbiedingsbrief Regiegroep Platform Binnenstad Nijkerk d.d. 18 oktober 2017.pdf (117KB)
pdf 2017-085 Bijlage 5 Reactie Regiegroep Platform Binnenstad Nijkerk d.d. 18 oktober 2017 op verzoek college.pdf (136KB)
pdf 2017-085 Bijlage 6 Reactie Overleggroep Parkeren d.d. 12 oktober 2017 op verzoek college.pdf (205KB)
pdf 2017-085 Bijlage 7 Onderzoek Rabo Randmeren m.b.t. koopstromen (pagina 18 en 19).pdf (2.1MB)
pdf 2017-085 Bijlage 8 Reactie per brief van de NOV d.d. 18 oktober 2017.pdf (67KB)
pdf 2017-085 Bijlage 9 Reactie per brief van Inretail d.d. 18 oktober 2017.pdf (201KB)
pdf 2017-085 Bijlage 10 Korte weergave reacties van regiegroep, overleggroep, NOV en INretail en analyse op de diverse reacties.pdf (520KB)
pdf 2017-085 Bijlage 11 Effecten maaiveld parkeren.pdf (225KB)
pdf 2017-085 Bijlage 12 Brief na collegebesluit aan de regiegroep Platform Nijkerk.pdf (268KB)
pdf 2017-085 Bijlage 13 Brief na collegebesluit aan de Overleggroep Parkeren.pdf (268KB)
pdf 170330 Motie (VVD) Vervolgproces Uitwerking Visie Aantrekkelijk Nijkerk locaties Kerkplein en 1e fase Havenkom (aangenomen).pdf (237KB)
pdf 2017-007 rvs+rb Uitwerking Visie Aantrekkelijk Nijkerk locaties Kerkplein en 1e fase Havenkom (raadsbesluit 170330).pdf (1.2MB)
pdf 171214 Amendement 5.1 (VVD) Uitwerking motie van 30 maart 2017 n.a.v. samenhangend plan Visie Aantrekkelijk Nijkerk, onderdeel parkeren (aangenomen).pdf (177KB)
pdf 171214 Amendement 5.2 (CDA) Uitwerking motie van 30 maart 2017 n.a.v. Visie Aantrekkelijk Nijkerk (parkeren) (verworpen).pdf (110KB)
pdf 171214 Motie 5.1 (VVD) Uitwerking motie 30 maart 2017 n.a.v. samenhangend plan Visie Aantrekkelijk Nijkerk, onderdeel parkeren (aangenomen).pdf (158KB)
6
Kaderstelling Spaanse Leger (2017-081)
7
Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort (RRV) (2017-079)
8
Nijkerkse Inclusie Agenda (2017-082)
De raadscommissie van 7 december 2017 heeft voorgesteld dit onderwerp zonder debat te behandelen.
9
ZONDER DEBAT
9.1
Verordening maatschappelijke ondersteuning (2017-069)
10
Wijziging Gemeenschappelijke regeling Regio Noord-Veluwe en Inclusiefgroep (2017-070)
11
Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Gemeente Nijkerk 2017, 1 (2017-074)
12
2e Bestuursrapportage 2017 (2017-075)
13
Verordening Duurzaamheidslening (2017-076)
14
Vaststelling bestemmingsplan fietstunnel N301 (Ambachtsstraat) (2017-078)
15
Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Vrijheidshof (2017-080)
16
Aanlevercontract ARN (2017-087)
17
Verordening OZB 2018 (2017-088)
18
Verordening rioolheffing 2018 (2017-091)
19
Ter kennisname: besluitenlijst van 23 november 2017
19.a
Motie 'Het plaatsen van de driekleur, de Nijkerkse vlag en een visualisatie van artikel 1 van de Grondwet in de raadszaal van de gemeente Nijkerk
De heer C.W. van den Heuvel (VVD) heeft aangegeven een motie 'Het plaatsen van de driekleur, de Nijkerkse vlag en een visualisatie van artikel 1 van de Grondwet in de raadszaal van de gemeente Nijkerk' te willen indienen. Volgens het reglement van orde wordt deze aan de agenda toegevoegd, na de behandeling van de overige agendapunten.
20
Sluiting