link naar deze pagina

Ingekomen stukken ter kennisname - 31 maart 2019

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: Alle ingekomen stukken voor PS van maart 2019.

- Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
- Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy.

1
P&O: Brief GS aan PS inz. Bijlage 1 onderhandelaarsakkoord cao
2
Cultuur: Brief GS aan PS inz. Voortgangsrapportage Beleidskader Cultuur in Ontwikkeling Cultuurbeleid 2017-2020 (tzt C-agenda)
3
Economie: Brief GS aan PS inz. schikking met Distriport (na verkiezingen)
4
Economie: Brief van GS aan PS inz. Regionale Retailvisie Kop van Noord-Holland (C-agenda na verkiezingen)
5
Milieu/ Energie: Schriftelijke beantwoording rondvraag NLWM 25-02-19 inzake biomassacentrale Diemen (t.z.t. C-agenda)
6
(Heel PS): Brief van GS aan PS inz. Doorrekening ontwerp-Klimaatakkoord en eerste reactie kabinet (tzt na verkiezingen).
7
Mobiliteit: Antwoordbrief GS op zwartboek OV Nood-Holland Noord van SP (C-agenda na verkiezingen)
8
Mobiliteit: Brief geluidsoverlast in tuin A8 A9 (C-agenda na verkiezingen)
9
Milieu: Brief GS aan PS inzake artikel Volkskrant 19-03-2019 over 'afdekking' oxykalkslikdepot bij Tata Steel (t.z.t. C-agenda)
10
Overdrachtsdossier 2019 t.b.v. inwerkproces nieuwe Staten en college.
11
Cultuur: Brief GS aan PS inz. Uitvoeringsregelingen culturele instellingen en evenementen (motie 47-2018) (t.z.t. na verkiezingen)
12
Energie: Brief GS aan PS inz. Exploratieprogramma aardwarmte MRA (t.z.t na verkiezingen).
13
Europastrategie: Voortgangsrapport 2019 van de Regio Randstad (C-agenda na verkiezingen)
14
Mobiliteit: Brief geluidsoverlast door hard optrekken en rijden Hilversumseweg N525 (C-agenda na verkiezingen)
15
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. landelijke Contourennota Toekomstbeeld OV 2040 (C-agenda na verkiezingen)
16
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Verkenning brandstoffenmixbeleid (C-agenda na verkiezingen)
17
Mobiliteit: Fietspad langs de Haansloot (C-agenda na verkiezingen)
18
Mobiliteit: Wob-verzoek inzake reconstructie Dreef en Houtplein in Haarlem (C-agenda na verkiezingen)
19
Landbouw: Nationaal Tuinbouwakkoord (t.z.t. C-agenda)
20
Natuur: Wijziging uitvoeringsregeling Natuurcompensatie Noord-Holland (t.z.t. C-agenda)
21
Schiphol: Voortgangsverslag Stichting leefomgeving Schiphol (t.z.t. C-agenda)
22
Water: Afschrift Ingekomen brief (geanonimiseerd) over Beleid camping Bakkum (t.z.t. C-agenda)
Voor PS-leden is in het vergadersysteem een niet-geanonimiseerde versie van de brief beschikbaar
23
Milieu: Informatie over oxykalkslikdepot Tata Steel (t.z.t. C-agenda)
24
Economie: Brief GS aan PS inz. voortgang van het PALLAS project (t.z.t na verkiezingen C-agenda).
25
Recreatieschappen: Agenda extra vergadering AB Recreatieschap Twiske- Waterland op 21 maart 2019 (t.z.t. C-agenda)
26
Recreatieschappen: Kaernota Plassenschap Loosdrecht (de begroting zal t.z.t om zienswijze worden voorgelegd).
27
Brief min.BiZa aan PS Handleiding basisscan integriteit kandidaat-bestuurders
28
Cultuur: Brief GS aan PS inz. Overdracht verhalenplatform Oneindig Noord-Holland aan Noord-Hollands Archief (t.z.t. C-agenda)
29
Mobiliteit: Antwoordbrief GS inz. A.C. de Graafweg N241 (C-agenda na verkiezingen)
30
Mobiliteit: Brief inz. tankstations en provinciaal beleid inzake energietransitie(C-agenda na verkiezingen)
31
Mobiliteit: Brief Wijkplatform Krommenie inz. de verbinding A8-A9(C-agenda na verkiezingen)
32
Cultuur: Brief GS aan PS inz. Publieksfunctie Huis van Hilde (tzt C-agenda)
33
Economie: Brief GS aan PS inz. Beslissing op bezwaar inzake Wob Distriport Zonneparken (t.z.t C-agenda)
34
Milieu: Beantwoording GS openstaande Rondvraag NLWM 25-02-2019 over Harsco en Tata (reeds betrokken bij PS 04-03-2019)
35
Mobiliteit: Beantwoording ingekomen brief van de gemeenteraad van Haarlemmermeer inzake Duinpolderweg (C-agenda na verkiezingen)
36
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Samenwerkingsovereenkomst realisatiefase HOV Halte RoyalFloraHolland (C-agenda na verkiezingen)
37
Natuur: Aanpassing beleidsregel Natuurbescherming (t.z.t. C-agenda)
38
Natuur: Vaststelling ontwerp Natura 2000 - beheerplan Naardermeer (t.z.t. C-agenda)
39
Verblijfsrecreatie: Brief GS aan PS inz. Onderzoek Airbnb in Noord-Holland (t.z.t. C-agenda)
40
Water: Consultatieronde programma bodemdaling veenweidegebieden (t.z.t. C-agenda)
41
Economie/Ruimte: Brief d.d. 3-3-2019 van Berkhout is Boos inz. onderzoek Distriport (indien de hyperlinks in de brief niet werken: zie brief op de website van berkhoutisboos.nl)
42
Heel PS: Mail MRA met bijlagen inz. agenda regiegroep, verantwoording 2018 en globale begroting 2020 (de conceptbegroting en het werkplan 2020 zullen u in september 2019 ter consultatie worden aangeboden)
43
Water: Ingekomen brief (geanonimiseerd) Negeren richtlijnen wet- en regelgeving aangaande compensatie waterberging bestemmingsplan Twiske Zuid, deelplan Tiemstraterrein (C-agenda medio 2019)
Voor Statenleden is een niet-geanonimiseerde versie van de brief te vinden in iBabs bij de agenda 'Ingekomen stukken burgers met NAW'

In het kader van de AVG zijn deze stukken op de openbare website geanonimiseerd
44
Bestuur: brief GS aan PS inz. verzoek om informatie van NRC Handelsblad betreffende benoemingen van oud-bestuurders en oud-politici.(c-agenda na de verkiezingen).
45
Economie: Brief GS aan PS inz. Randstad Koopstromenonderzoek 2018 (C-agenda na verkiezingen).
46
Heel PS: Maandelijks MRA Raads en Statenleden bericht - editie 24
47
Economie/Ruimte: Brief GS nav vraag SP in EEB inz. dubbelbestemming agrarisch en natuur gronden Distriport (na verkiezingen).
48
Mobiliteit: Brief inspreker inz. Provinciaal Inpassingsplan Technische ruimten brug Ouderkerk aan de Amstel (PS 04-03-2019)