link naar deze pagina

PS - 12 december 2016

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 20:00
Voorzitter: dhr. J.W. Remkes
Toelichting: (Agendapunt 10 is behandeld als hamerstuk 8g.)
Na vergadering online geplaatst:
- notulen;
- besluitenlijst;
- aangenomen amendement en motie;
- verworpen amendementen en moties.
Bundel:
pdf Agendabundel (104MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen. NB: indien de vergadering nog niet is toegekomen aan de afronding van een agendapunt om 16.30 uur, wordt dat agendapunt tijdelijk geschorst ten behoeve van de behandeling van agendapunt 15 (burgerinitiatief) om 16.30 uur.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2.a
Benoeming en installatie gedeputeerde (VD 86).
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen van de vergadering van 14 november 2016.
5
Vaststellen Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk (indien de commissie besluit dat het stuk geen hamerstuk is, dan wordt het stuk als volledig agendapunt aan de agenda toegevoegd):
8.a
PMI 2017-2021, 1ste actualisatie (VD-77).
8.b
Legesvoorstellen 2017 (VD-84).
8.c
Laatste begrotingswijziging 2016 (VD-78).
8.d
Vaststellen Reglement en Waterverordening i.v.m. naamswijziging van ‘Hoogheemraadschap’ in ‘Waterschap Amstel, Gooi en Vecht’ (VD-88).
8.e
Benoeming voorzitter commissie regionaal overleg vliegveld Texel (VD-87).
8.f
Tijdelijke benoeming plaatsvervangend Statengriffier voor Statenvergadering (VD-90).
8.g
Tarieven nazorgheffing stortplaatsen 2017 en begroting 2017 van het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Noord-Holland (VD-80).
9
EXIN-H bijdrage Uithoornlijn (VD-79).
11
Wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) VD-85.
12
Actualiseren Uitvoeringsprogramma TWIN-H Greenport Aalsmeer (VD-82).
13
Kadernotitie circulaire economie (VD-83).
14
Initiatiefvoorstel "Klimaatinitiatief" Partij voor de Dieren en GroenLinks (VD-81).
15
Burgerinitiatief Stop de hobbyjacht (VD 89) NB: indien de vergadering nog niet is toegekomen aan de afronding van een agendapunt om 16.30 uur, wordt dat agendapunt tijdelijk geschorst ten behoeve van de behandeling van agendapunt 15 om 16.30 uur.
16
Vragenuur. (Het lid van Provinciale Staten dat tijdens dit vragenuur vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp uiterlijk een werkdag voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter met een afschrift aan de statengriffier).
16.*
Stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
17
Sluiting.