link naar deze pagina

Ingekomen stukken ter kennisname - 31 juli 2019

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: Alle ingekomen stukken voor PS van juli 2019.

- Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
- Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy.

1
Klimaat: Uitvoeringsregeling subsidie cofinanciering procesondersteuning klimaatadaptatie gemeenten Noord-Holland 2019 (C-agenda commissie RWK 09-09-2019)
De subsidieregeling is bedoeld als cofinanciering voor de samenwerkende gemeenten op het gebied van klimaatadaptatie (zogenaamde werkregio's) die van het Rijk een bijdrage hebben ontvangen voor procesondersteuning Klimaatadaptatie.
2
Brief GS aan PS geschil Kennemer Duincamping met Camping Bakkum (C-agenda NLG 09-09-2019)
3
Brief GS aan PS inzake VTH Jaarverslag 2018
Het jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2018 geeft inzicht in de uitvoering en voortgang van het VTH-beleid van de provincie Noord-Holland. Dit beleid heeft betrekking op de thema’s Milieu, Bodem, Groen, Water en Wegen/Vaarwegen. Voor het verlenen van vergunningen op grond van wet- en regelgeving zijn wij met betrekking tot deze thema’s, het bevoegd gezag. Wij hebben de uitvoering van de VTH-taken gemandateerd aan de omgevingsdiensten. Het Jaarverslag VTH 2018 is hoofdzakelijk gebaseerd op de afzonderlijke jaarverslagen van deze organisaties.
4
(heel PS) Brief GS aan PS inz. Portefeuilleverdeling college van GS 2019-2023
In de vergadering van Provinciale Staten van 17 juni 2019 zijn de leden van het college van Gedeputeerde Staten 2019-2023 benoemd. Het nieuwe college heeft een besluit genomen over de onderlinge taakverdeling.
5
Bestuur: Brief GS aan PS inz. verkenning grenscorrectie Spaarndam (C-agenda cie EFB 16-9-2019)
GS hebben op verzoek van de minister van BZK verkend of een grenscorrectie m.b.t. Spaarndam een duurzame oplossing is en draagvlak heeft. GS rapporteren nu aan de minister van BZK dat de verkenning geen nieuwe feiten heeft opgeleverd. GS concluderen op basis van hun verkenning dat er geen maatschappelijk probleem is waarvoor een grenscorrectie een oplossing is en er geen draagvlak voor een grenscorrectie is.
6
Landbouw: Intentieverklaring netwerk ERIAFF (C-agenda cie NLG 09-09-2019 (leidend) en cie EFB 16-9-2019)
Besluiten tot het ondertekenen van de hernieuwde intentieverklaring (Letter of Intents) van het netwerk ERIAFF (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry). In ERIAFF werken 44 regio’s uit de gehele Europese Unie samen.
7
Recreatieschappen: Eindrapportage themaonderzoek recreatieparken (C-agenda cie NLG 09-09-2019)
Interbestuurlijk Toezicht van de provincie Noord-Holland heeft een onderzoek gedaan onder gemeenten in Noord-Holland naar het illegaal gebruik op recreatieparken en de wijze waarop gemeenten hiermee omgaan. Doel hiervan was om een beeld te vormen van de omvang van de problematiek, de wijze waarop gemeenten dit aanpakken en de samenwerking en afstemming die hierbij plaatsvindt. Daarnaast zijn enkele relevante ontwikkelingen rondom dit onderwerp in kaart gebracht. Het onderzoek heeft tot aanbevelingen geleid voor gemeenten, maar ook een aantal gericht aan de provincie zelf. Door uitvoering van deze aanbevelingen kunnen de gezamenlijke en complexe uitdagingen rondom recreatieparken beter worden opgepakt.
8
Verbonden partijen: Brief GS aan PS inz. Evaluatie verbonden partijen 2019 (B-agenda EEB 16-9-2019).
De provincie heeft de Evaluatie Verbonden Partijen 2019 uitgevoerd. De bevindingen uit het onderzoek worden gebruikt om het beleid met betrekking tot verbonden partijen aan te passen.
9
Verbonden Partijen: Brief GS aan PS inz. verdeling verbonden partijen (c-agenda EFB 16-9-2019)
Het nieuw aangetreden college van Gedeputeerde Staten heeft de provinciale verbonden partijen verdeeld. De verbonden partijen bestaan uit vennootschappen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen.
De verbonden partijen zijn toegedeeld aan de gedeputeerde die de beleidsinhoudelijke portefeuille heeft die overeenkomt met de activiteiten van de verbonden partij.
Provinciale Staten worden per brief geïnformeerd over de verdeling.
10
Energie: Rapport Systeemstudie Energie-infrastructuur Noord-Holland 2020-2050 (B-agenda commissie RWK 09-09-2019)
De studie heeft in kaart gebracht hoe vraag en aanbod van energie zich tussen 2020 en 2050 zullen ontwikkelen en wat deze ontwikkeling betekent voor de energie-infrastructuur in Noord-Holland. Het huidige energienetwerk is niet toereikend om ambities op het gebied van CO2-reductie en de economische groei te faciliteren. Naast investeringen in het elektriciteitsnetwerk zijn ook investeringen in netwerken voor andere modaliteiten nodig om het elektriciteitsnetwerk in de toekomst te ontlasten. In vervolgonderzoek zullen de verschillende oplossingsrichtingen voor ontwikkelingen op het gebied van energie-infrastructuur verder worden verkend.
11
Gezondheid: Brief GS met 2 bijlagen inzake Tata Steel Harsco (cie NLG 11-07-2019).
12
Economie: Brief GS Stand van zaken Pallas (c-agenda cie EFB 16-9-2019)