link naar deze pagina

ZC&M - 16 februari 2015

Locatie: Lodewijk Napoleon
Aanvang: 18:15
Eindtijd: 22:15
Voorzitter: mw. N. Ajouaau
Toelichting: Bij de nazending op 12 februari zijn agendapunten 5.a. en 8.e. en bijbehorende vergaderstukken gepubliceerd, samen met enkele nagekomen C-agendapunten (9.e. + 9.f.).
Bundel:
pdf Agendabundel (27,1MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda, lange termijn agenda en toezeggingenlijst en definitief verslag van de vorige commissie
3
Inloophalfuur
4
A-agenda Openbare orde en veiligheid, communicatie en interne zaken
4.a
Voordracht subsidievaststelling fractiebijdrage OBP over de periode 15 maart 2013 t/m 14 maart 2014.
4.b
Voordracht ambtshalve subsidievaststelling fractiebijdragen Fractie Boer en Forza NH! over de periode 15 maart 2013 t/m 14 maart 2014.
4.c
Voordracht Subsidieverordening fractiebijdrage Noord-Holland 2015
4.d
Voordracht actualisatie verordening op de rechtspositie voor gedeputeerden, Staten- en commissieleden Noord-Holland
5
B-agenda Openbare orde en veiligheid, communicatie en interne zaken
5.a
Uitvoering motie 77/2014 serveren kraanwater bij bijeenkomsten en vergaderingen in het provinciehuis
6
C-agenda Openbare orde en veiligheid, communicatie en interne zaken
6.a
GS en PS zaken: Verbeterplan Loyalis en schadeloosstelling (pensioenvoorziening).
6.b
Voordracht 1e begrotingswijziging 2015 (omdat het hier om een technische aangelegenheid gaat is de 1e begrotingswijziging alleen als bespreekpunt in de commissie WEB geagendeerd).
7
Rondvraag portefeuille Commissaris van de Koning
8
B-agenda Zorg, cultuur, Europa en mediabeleid
8.a
Overdracht Jeugdzorg en afdoening moties M2- 23/11-11-13 en M51/10-11-2014
8.b
Eindverslag Twin-H projecten instellingen Jeugdzorg
8.c
Afdoening motie M7/19-11-2012 Sociale kwaliteit
8.d
Probiblio: meerjarenvisie, activiteitenplan 2015 en digitalisering
8.e
Halfjaarrapportage exploitatie Huis van Hilde
9
C-agenda Zorg, cultuur, Europa en mediabeleid
9.a
Cultuur: Herijking provinciale monumentenlijst gemeente Naarden
9.b
Cultuur: Herijking provinciale monumentenlijst gemeente Hilversum
9.c
Zorg & welzijn: Toekomst Zorgbelang Noord-Holland
9.d
Randstad Europa werkplan 2015 en Meerjarenverslag 2011-2015 (staat op de c-agenda van alle vakcommissies).
9.e
Afstoting monumentaal vastgoed door Rijk. Algemene gevolgen voor 8 rijksmonumenten met erfgoedfunctie N-H.
9.f
Resultaten uitvoeringsregeling subsidies restauraties rijksmonumenten Noord-Holland 2014
10
Rondvraag portefeuille mw. Sweet
11
Sluiting