Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 15 november 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuurtje
Vragen GroenLinks Urbanfeest #OMF
Op 14 november jl. lazen wij op DTV (https://www.d-tv.nl/gemeente-oss-zet-streep-door-urbanfeest-omf-vanwege-veiligheidsrisico/content/item?1108789) dat de gemeente Oss het Urbanfeest #OMF in sporthal De Rusheuvel heeft verboden. Als reden werd gegeven dat de gemiddelde bezoeker een te hoog risicoprofiel heeft. De fractie van GroenLinks heeft de volgende vragen:

1- Is het evenement vergunningsplichtig?
2- Was er reeds en vergunning verleend, en zo ja: waarom is deze pas in zo’n laat stadium teruggetrokken?
3- Is er overleg geweest met de organisatie?
4- Is er overleg geweest met politie en andere veiligheidspartners?
5- Wat wordt verstaan onder bezoekers met een hoog risicoprofiel?
6- Zijn er meer evenementen waar de gemeente overweegt om vanwege dezelfde redenen het evenement te verbieden?
3
Trekking stemcijfer
4
Mededelingen
5
Spreekrecht voor het publiek
6
Vaststelling van de agenda
7. a
Toelaten A.M. Broersen
7
Lijst ingekomen stukken
7.II
Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
8
Splitsing Basisschool De Fonkeling
9
Evaluatie beleidsplan jeugdhulp 2015-2018
10
Vaststellen bestemmingsplan Elst-10-Geffen
11
Vaststellen bestemmingsplan en besluit hogere waarde Burgemeester van Erpstraat 55a Berghem
12
Vaststellen bestemmingsplan Osstraat 15 Demen
13
Bestemmingsplan Twee Kernen - 2018
13.a
Bestemmingsplan Twee Kernen - 2018 Inspreekreacties
14
Voortgangslijst moties
15
Moties vreemd aan de orde van de dag
15.a
Motie geen overwegen meer in Oss
15.b
Motie pilot parkeren gemeentehuis
15.c
Motie Meldplicht voor mensen die gepakt zijn met illegaal vuurwerk
15.d
Motie zonnepanelen op nieuwe bedrijven
15.e
Motie Voortgang welstand
16
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
17
Sluiting