Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 12 februari 2015

Locatie:
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuurtje
3
Trekking stemcijfer
4
Mededelingen
5
Spreekrecht voor het publiek
6
Vaststelling van de agenda
7
Afscheid burgerleden vorige raadsperiode
8
Benoemen leden Rekeningcommissie
9
Benoemen burgerleden
10
Lijst ingekomen stukken
10.II
Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
De vragensteller kan nadere inlichtingen vragen omtrent het door de burgemeester of doot het college gegeven antwoord.
11
Rekenkamerrapport Kernwaarden
12
Voorlopige gunning aanbesteding accountantsdiensten 2015 - 2018
Het beoordeling document aanbesteding accountantsdiensten 2015 - 2018 ligt vertrouwelijk bij de Raadsgriffie ter inzage.
13
Splitsingsbesluit conform Wet op het Primair Onderwijs in verband met herindeling Geffen
14
Aanwijzing Omroep Maasland 2015 en verder tot lokale publieke media-instelling
15
Actualisatie verordeningen 212, 213 en 213a
16
Voorzieningenkaarten 2030 Herpen en Lith
17
B Regionaal beleidskader Participatiewet en verordeningen
17.a
Collegebesluit 03-02-2015 Regionaal beleidskader Participatiewet en verordeningen
17.b
Collegebesluit 10-02-2015 Regionaal beleidskader Participatiewet en verordeningen
18
B Participatiewet, onderdeel WWB maatregelen
de raad dient een besluit te nemen over bijlage 9 t/m 15
pdf Besluit raad over Afstemmingsverordening 2015.PDF (166KB)
pdf Besluit raad over Handhavingsverordening 2015.PDF (98KB)
pdf Besluit raad over Verordening cli ntenparticipatie Wet maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet 2015.PDF (84KB)
pdf Besluit raad over Verordening individuele inkomenstoeslag 2015.PDF (107KB)
pdf Besluit raad over Verordening individuele studietoeslag 2015.PDF (90KB)
pdf Besluit raad over Verordening Meedoen is belangrijk 2015.PDF (95KB)
pdf Besluit raad over Verordening verrekening bestuurlijke boete 2015.PDF (90KB)
pdf Advies commissie over Regionaal beleidskader Participatiewet en verordeningen.DOCX (137KB)
pdf Besluit college over Participatiewet onderdeel WWB-maatregelen.PDF (49KB)
pdf gemraad voorstel participatiewet WWBmaatregelen.DOCX (445KB)
pdf B&W advies WWB 2015 na inspraak.DOCX (464KB)
pdf Bijlage 1 Notitie Participatiewet onderdeel WWB maatregelen.DOCX (417KB)
pdf Bijlage 2. Beleidsregels Kostendelersnorm 2015 .DOCX (361KB)
pdf Bijlage 3. Notitie wijzigingen minimabeleid2015.DOCX (433KB)
pdf Bijlage 4. Notitie individuele studietoeslag 2015.DOCX (322KB)
pdf Bijlage 5. Beleidsregels Terug- en invordering 2015.DOCX (409KB)
pdf Bijlage 6. Beleidsregels Bestuurlijke boete 2015.DOCX (227KB)
pdf Bijlage 7. Beleidsregels verhaal 2015.docx.DOC (289KB)
pdf Bijlage 8. Notitie zoektijd WWB 27+.DOCX (212KB)
pdf Bijlage 9. Verordening individuele inkomenstoeslag 2015.DOCX (343KB)
pdf Bijlage 10. Verordening Meedoen is belangrijk 2015.DOCX (277KB)
pdf Bijlage 11. Verordening individuele studietoeslag 2015.DOCX (232KB)
pdf Bijlage 12. Afstemmingsverordening 2015.DOCX (307KB)
pdf Bijlage 13. Handhavingsverordening 2015.DOCX (253KB)
pdf Bijlage 14. Verordening verrekening bestuurlijke boete 2015.DOCX (231KB)
pdf Bijlage 15. Verordening cliƫntenparticipatie 2015.DOCX (228KB)
pdf Bijlage 16. WMOR14016.PDF (195KB)
pdf Bijlage 17. reactie WMOraad.DOCX (436KB)
19
B Oprichting Stichting Museum Jan Cunen
20
Voortgangslijst
21
Moties vreemd aan de orde van de dag
22
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
23
Sluiting