Vergaderkalender

link naar deze pagina

vroegere commissie MP - 17 april 2012

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Jan Zoll
Bundel:
pdf Agendabundel (8.4MB)

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen, verslag en rondvraag
4.1
Mededelingen
4.2
Concept verslag 6 maart 2012 Cie MP
4.3
Rondvraag
5
Ter advisering
5.1
Afstemmingsverordening WWB IOAW gemeente Oss 2012
6
Ter opiniëring
7
Voortgang en verantwoording
7.1
Lijst ingekomen stukken
7.1.01
Nieuwe verordening cliëntenparticipatie Wmo en Wwb
7.1.02
Nota tarieven Wmo en Minima vervoerspas 2012
7.1.03
Subsidie leergeld 2012
7.1.04
Seniorenraad Oss Verordening cliëntenparticipatie Wmo
7.1.05
Verdere implementatie IVB voor de domeinen cultuur, ontmoeting en sport
7.1.06
Convenant Huiselijk geweld en aanpak kindermishandeling Brabant Noord 2012-2015
7.1.07
Evaluatie schaatsbanen Oss
7.1.08
Besluit maatschappeiljke ondersteuning Oss 2012
7.1.09
Bedankkaart van de heer Huldman
7.1.10
Stichting Cliëntenplatform Oss leerlingenvervoer
7.1.11
Werkvoorzieningschap conceptbegroting 2013
7.1.12
Werkvoorzieningschap conceptjaarverslag 2011
7.1.13
Stichting Cliëntenplatform Oss Persoonsgebonden budget
7.2
Beantwoording vragen en toezeggingen
7.2.a
Minimabeleid
7.3
Gemeenschappelijke regelingen
7.4
Voortgangslijst
8
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
9
Sluiting