Vergaderkalender

link naar deze pagina

Opiniecommissie Ruimte - 19 mei 2022

Locatie: Commissiezaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: Jan Zoll

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
\- Heemkunde kring spreekt in over agendapunt 6\.1 Locatiestudie Hoornwerk Ravenstein
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen en rondvraag
4.1
Mededelingen
4.2
Rondvraag
5
Opinierend
* 2 termijnen
* spreektijd 1e termijn 3 minuten
* ruimte voor verduidelijkende vragen (ook door portefeuillehouder) na de 1e termijn van een fractie
* beeldvorming
* belangrijke punten benoemen
* géén vragen aan de portefeuillehouder
* laat ruimte voor oordeelsvorming in 2e termijn
* ruimte voor een reactie van de portefeuillehouder
* naar behoefte is er een schorsing na de 1e termijn
* de voorzitter leidt het onderling gesprek tijdens 2e termijn, de portefeuillehouder doet ook mee.
5.01
Opinienota 'proces en uitgangspunten Geffense Plas'
5.01
Agenda gerelateerd
6
Raadplegend / Raadgevend
• 1 termijn
• Spreektijd 2 minuten
• mening geven over voorgenomen collegebesluit
• ruimte voor verduidelijkende vragen na de 1e termijn van een fractie (ook door portefeuillehouder)
6.01
Locatiestudie Hoornwerk Ravenstein
6.01
Agenda gerelateerd
7
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
8
Sluiting