Vergaderkalender

link naar deze pagina

Opiniecommissie Ruimte - 19 mei 2022

Locatie: Commissiezaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: Jan Zoll

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
Eerder heeft de Heemkundekring aangegeven in te gaan spreken over agendapunt 6.1 Locatiestudie Hoornwerk Ravenstein. Inmiddels is duidelijk dat dit niet het geval is. Er is vanavond dus geen inspreker voor dit agendapunt.
Wel is er een schriftelijke inspreekreactie binnengekomen over dit onderwerp, deze reactie is geplaatst als agenda gerelateerde brief bij het agendapunt 6.1
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen en rondvraag
4.1
Mededelingen
4.2
Rondvraag
5
Opinierend
* 2 termijnen
* spreektijd 1e termijn 3 minuten
* ruimte voor verduidelijkende vragen (ook door portefeuillehouder) na de 1e termijn van een fractie
* beeldvorming
* belangrijke punten benoemen
* géén vragen aan de portefeuillehouder
* laat ruimte voor oordeelsvorming in 2e termijn
* ruimte voor een reactie van de portefeuillehouder
* naar behoefte is er een schorsing na de 1e termijn
* de voorzitter leidt het onderling gesprek tijdens 2e termijn, de portefeuillehouder doet ook mee.
5.01
Opinienota 'proces en uitgangspunten Geffense Plas'
5.01
Agenda gerelateerd
6
Raadplegend / Raadgevend
• 1 termijn
• Spreektijd 2 minuten
• mening geven over voorgenomen collegebesluit
• ruimte voor verduidelijkende vragen na de 1e termijn van een fractie (ook door portefeuillehouder)
6.01
Locatiestudie Hoornwerk Ravenstein
6.01
Agenda gerelateerd
7
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
8
Sluiting