Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk - 16 januari 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Gezamenlijke gedeelte voorzitter Jan van Kreij, daarna neemt Alfons Prinssen het over
Algemene documenten:

- 1
Opening
Gezamenlijk Adviescommissie Ruimte en Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
- 5.1
BII Samenwerkingsovereenkomst Van Wanrooij - Gemeente Oss en Financiën
gezamenlijke behandeling door de Adviescommissies Ruimte en Sociaal Bestuurlijk
- 5.1.a
Agenda gerelateerde brief over staatssteun plan WalKwartier
- 6.1
BII VTH-plan 2020 en Uitvoeringsplan Team TOR/HOR 2020
gezamenlijke behandeling door de Adviescommissies Ruimte en Sociaal Bestuurlijk
Bespreking in twee termijnen
2
Spreekrecht voor het publiek
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen en rondvraag
4.1
Mededelingen en rondvraag Algemeen
4.2
Mededelingen en rondvraag Regionale Samenwerkingsverbanden
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag
5
Adviesstukken
Adviesstukken A
• Niet bespreken
• Stemverklaring tijdens raadsvergadering is mogelijk
Adviesstukken BI
• 1 termijn
• er is geen debat nodig om tot een advies aan de raad te komen
• weergeven standpunt of bestuurlijke vragen aan portefeuillehouder
• interrupties op antwoord portefeuillehouder zijn mogelijk
Adviesstukken BII
• 2 termijnen
• Debat
• maximale spreektijd 1e termijn 3 min per fractie
• verhelderende vragen na bijdragen in 1e termijn (ook door portefeuillehouder)
• meerdere woordvoeders in de tweede termijn
• focus op advies aan de raad
5.2
BII Zienswijze Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant Noord
6
Voortgang en verantwoording
6.1
Ingekomen stukken
Ingekomen A-stukken
• Niet bespreken
Ingekomen BI-stukken
• Kort statement, opmerking of bestuurlijke vraag
• beperkte interrupties op antwoord portefeuillehouder mogelijk
Ingekomen BII-stukken Deze stukken komen voortaan vóór de BI-stukken op de agenda
• aanduiding ingeschatte bespreektijd op basis van vooraf aangegeven motivatie
• 1 termijn
• geen debat
• op verzoek geven fracties mening
• beperkte interrupties van fracties en portefeuillehouder zijn toegestaan
• focus op vooraf aangegeven motivatie
6.1.01
BII Regionaal koersdocument Opvang, ondersteuning en zorg voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid
Op verzoek van SP, D66, PvdA. Inhoudelijke reacties ontbreken
6.1.02
BII Antwoord op de artikel 41 vragen over het afstoten taken Meer Bewegen voor Ouderen door Ons Welzijn.
Op verzoek van SP.
De fractie wil dit heel snel met elkaar moeten bespreken, er is onduidelijkheid en onrust over ontstaan over de taken en bevoegdheden van Ons Welzijn.
6.1.03a
BII Antwoord artikel 41 vragen jeugdhulp
BII, twee termijnen. SP wil het antwoord op de artikel 41 vragen en de raadsinformatiebrief gelijktijdig bespreken.
6.1.03b
BII Raadsinformatiebrief nav de Tweede Kamerbrief naar een betere organisatie van jeugdhulp
6.1.04
BI Controleprotocol 2020 en normenkader 2019
Op verzoek van CDA.
De vraag die de fractie zou willen stellen is of we met het normenkader 2020 vinden dat we voldoende ruimte hebben om tussentijds bij te sturen? Hoe kunnen we als Raad tussentijds bijsturen.
6.1.05a
BI Provincie Noord Brabant d d 4 december 2019 over Begroting 2020
In de brief wordt benoemd dat het overzicht van incidentele baten en lasten opgenomen posten is een toelichting vereist. Uw begroting, dus de begroting van onze gemeente, die voldoet daar onvoldoende aan. SP wil daarover van gedachten wisselen. Van wat is er dan precies niet in orde? Hoe gaan we dit oplossen? Is het een meerjarig verhaal dat we onvoldoende onderbouwd hebben of niet?
CDA wil de wethouder vragen of het op dit moment consequenties heeft voor ons handelen.
6.1.05b
Agenda gerelateerde brief
6.1.06
BI Brief over subiside aanvraag
Op verzoek van D66.
De fractie wil het onderwerp subsidiëring van amateurverenigingen breder trekken, omdat er landelijk ook steeds meer aandacht voor is. De fractie wil graag weten hoe de wethouder met deze incidentele vraag van het amateurkoor omgaat en hoe hij het vervolgens breed in gaat bedden in het onderwerp subsidiëring amateurverenigingen in de gemeente Oss.
6.2
Beantwoording vragen en toezeggingen
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag
6.2.01
Raadsinformatiebrief met daarin het antwoord op de toezegging Gevolgen toename van de vraag naar wmo-voorzieningen (19-090)
6.2.02
Brief van wethouder Van Geffen met antwoord op de toezegging ‘Regionaal beleidsplan Jeugdhulp’
6.2.03
Antwoord op de toezegging Dinsdagmarkt (toezegging 17-072)
6.2.04
Brief van wethouder Den Brok over Extra middelen via subsidies of vanuit fondsen (toezegging 19-056)
6.3
Voortgangslijst
7
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
8
Sluiting