Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Opiniecommissie Ruimte - 12 december 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Berrie van de Burgt
Toelichting: Aansluitend aan de Adviescommissie Ruimte maar niet eerder dan 20.30 uur;
Algemene documenten:

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
- Mevrouw Zegers spreekt namens de stichting Tegenwind Stijbeemden in bij agendapunt 5.03, Opinienota Regionale Energie Strategie (RES)
- Meneer Remi spreekt in bij agendapunt 5.03 Opinienota Regionale Energie Strategie (RES)
- Meneer Kasbergen spreekt in namens de vereniging Behoud natuur en leefbaarheid Lith en omstreken bij agendapunt 5.03 Opinienota Regionale Energie Strategie (RES)
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen en rondvraag
4.1
Mededelingen
4.2
Rondvraag
5
Opinierend
Twee termijnen/ruimte voor verduidelijkende vragen na de 1e termijn van een fractie/beeldvorming/belangrijke punten benoemen/ laat ruimte voor oordeelsvorming in 2e termijn/portefeuillehouder mag in 2e termijn interrupties plaatsen.
5.01
Beantwoording notitie SP versterking leefbaarheid Piekenhoef
Dit betreft een notitie van de SP met een reactie van het college. We hanteren hierbij de volgende behandelprocedure:
De initiatiefnemer (fractie SP) zit (samen met de wethouder) aan tafel. Tijdens de 1e termijn leveren de andere fracties hun bijdrage (zonder interrupties). Er kunnen zowel vragen aan de initiatiefnemer als aan de wethouder worden gesteld. Na elke bijdrage van een fractie is er ruimte voor verduidelijkende vragen.
Na de 1e termijn worden de gestelde vragen door de initiatiefnemer/de wethouder beantwoord.
Tijdens de 2e termijn volgt onderlinge discussie waaraan ook de initiatiefnemer kan deelnemen. De wethouder mag interrupties plaatsen.
Na afronding van de 2e termijn mag de initiatiefnemer aangeven welke verdere procedure men voor ogen heeft.
5.01a
Reactie op het initiatiefvoorstel over het onderzoek “versterking leefbaarheid Piekenhoef” van de SP afdeling Oss
5.01b
Agenda gerelateerd ingekomen stuk Beantwoording notitie SP versterking leefbaarheid Piekenhoef
5.02
Verzilverlening Oss Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)
5.03
Opinienota Regionale Energie Strategie (RES)
5.03a
raadsinformatiebrief van wethouder Johan van der Schoot over de voortgang binnen de Regionale Energie Strategie (RES)
5.03b
Raadsinformatiebrief over Windmolenpark Elzenburg-De Geer
5.03c
CE Delft rapport
5.03d
Antwoorden op de resterende vragen die gesteld zijn tijdens/ter voorbereiding op de bijpraatbijeenkomsten energietransitie/duurzaamheid
5.03e
Inspreekreactie
5.03f
Inspreekreactie de heer Kasbergen
6
Raadplegend / Raadgevend
Eén termijn/mening geven over voorgenomen collegebesluit/ruimte voor verduidelijkende vragen na de 1e termijn van een fractie.
7
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
8
Sluiting