Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk - 13 juni 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Alfons Prinssen
Algemene documenten:

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen en rondvraag
4.1
Mededelingen en rondvraag Algemeen
4.2
Mededelingen en rondvraag Regionale Samenwerkingsverbanden
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag
5
Adviesstukken
A Niet bespreken
BI 1 termijn/geen debat/weergeven standpunt/ bestuurlijke vragen aan portefeuillehouder
BII 2 termijnen/debat/meerdere woordvoerders in de tweede termijn
5.01
A Aanwijzing Functionaris voor gegevensbescherming
5.02
A Begroting 2020 en jaarstukken 2018 Veiligheidsregio Brabant Noord
5.03
A Begroting 2020 en jaarverslag 2018 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
5.04
A Financiele stukken Belasting Samenwerking Oost Brabant (BSOB)
5.05
A Jaarrekening en jaarverslag Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) 2018 en begroting BHIC 2020
5.06
BI Begroting 2020 en jaarstukken 2018 GGD HvB en deelname GGD HvB in een coöperatie
Pilot debat:
Geen debat er is ruimte voor het weergeven van een standpunt of het stellen van bestuurlijke vragen aan de portefeuillehouder
5.07
BI Begroting 2020 en jaarverslag 2018 Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noord Oost (RBL BNO)
Pilot debat:
Geen debat er is ruimte voor het weergeven van een standpunt of het stellen van bestuurlijke vragen aan de portefeuillehouder
5.08
BI Begroting 2020, jaarstukken 2018 en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulance Voorziening
Pilot debat:
Geen debat er is ruimte voor het weergeven van een standpunt of het stellen van bestuurlijke vragen aan de portefeuillehouder.
5.09
BI Concept jaarplan en ontwerpbegroting 2019 Regio Noordoost Brabant
Pilot debat:
Geen debat er is ruimte voor het weergeven van een standpunt of het stellen van bestuurlijke vragen aan de portefeuillehouder
5.10.a
BII Beleidskader Wmo 2020-2023 regio Brabant Noordoost-oost
Pilot debat:
We gebruiken spreektijden. De bedoeling hiervan is om op hoofdlijnen aan te geven wat belangrijk is. Er geldt voor dit agendapunt tijdens de 1e termijn een spreektijd van 45 minuten. Tijdens de 2e termijn gelden geen spreektijden.
5.10.b
BII Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2020
5.10.c
Agenda gerelateerd Handhavingskader Wmo toezicht Brabant Noordoost-oost
5.10.d
Agenda gerelateerd Inkoopplan 2020-2021 voor Wmo ondersteuning regio Brabant Noordoost-oost
5.11.a
BII Wijziging Marktregeling ivm zaterdagmarkt Heuvel, kern Oss
Stukken zijn toegevoegd op donderdag 6 juni 2019

Pilot debat:
We gebruiken een optelklok. De bedoeling hiervan is om inzicht te geven in de duur van een betoog. Het streven is om dit agendapunt in 30 minuten te bespreken. De 'optelklok' is zo nodig zichtbaar op het scherm. Indien er meer tijd nodig is vraagt de voorzitter of de commissie de discussie op een ander moment wil voortzetten of dat de discussie op deze avond nog meer ruimte krijgt.
5.11.b
Agenda gerelateerd ingekomen stuk Brief over de samenwerking met de gemeente en reactie op advies over zaterdagmarkt

5.11.c
Agenda gerelateerde ingekomen stukken Zaterdagmarkt Heuvel
6
Voortgang en verantwoording
6.1
Ingekomen stukken
AI Niet bespreken
BI Kort statement/opmerking/bestuurlijke vraag
BII 1 termijn/geen debat/op verzoek geven fracties mening/beperkte interrupties van portefeuillehouder worden toegestaan
6.1
Tijdelijke ingebruikgeving voormalige kantine Berghem Sport
6.1.01
A Jaarverslag VTH-plan 2018
6.1.02
BI Brief over het amendement omtzigt en de OZB voor wijkcentra
De fractie D66 wil weten of de gemeente Oss dit gaat implementeren.
De fractie CDA wil de stand van zaken weten.
De fractie SP wil weten of het voor alle wijkcentra geldt en hoe dit verder wordt uitgewerkt.
6.1.03
BI Stand van zaken laaggeletterdheid
6.1.04
BII Bijstelling budgettair kader specialistische jeugdhulp ZIN 2019 en vaststelling budgettair kader 2020
Pilot debat:
We gebruiken een optelklok. De bedoeling hiervan is om inzicht te geven in de duur van een betoog. Het streven is om dit agendapunt in 30 minuten te bespreken. De 'optelklok' is zo nodig zichtbaar op het scherm. Indien er meer tijd nodig is vraagt de voorzitter of de commissie de discussie op een ander moment wil voortzetten of dat de discussie op deze avond nog meer ruimte krijgt.
6.1.04
BII Raadsinformatiebrief inkoop jeugdhulp
6.1.05
BII Brief over de samenwerking met de gemeente en reactie op advies over zaterdagmarkt
toegevoegd als agendapunt 5.11.b Agenda gerelateerd ingekomen stuk Brief over de samenwerking met de gemeente en reactie op advies over zaterdagmarkt
6.1.05
Zaterdagmarkt Heuvel
toegevoegd als agendapunt 5.11.c Agenda gerelateerde ingekomen stukken Zaterdagmarkt Heuvel
6.1.06
BII Brieven over ONS Welzijn
Pilot debat:
We gebruiken een optelklok. De bedoeling hiervan is om inzicht te geven in de duur van een betoog. Het streven is om dit agendapunt in 30 minuten te bespreken. De 'optelklok' is zo nodig zichtbaar op het scherm. Indien er meer tijd nodig is vraagt de voorzitter of de commissie de discussie op een ander moment wil voortzetten of dat de discussie op deze avond nog meer ruimte krijgt.

De fractie CDA wil zelf aangegeven wat ze vindt van de lokale component.
De fractie SP wil vooruitlopend op de nieuwe subsidieovereenkomst bespreken wat de gemeenteraad van Oss verwacht van de activiteiten en speerpunten van Ons Welzijn.
6.1.07
BII Jaarrapportage 2018 Raadgever Sociaal Domein
Pilot debat:
We gebruiken een optelklok. De bedoeling hiervan is om inzicht te geven in de duur van een betoog. Het streven is om dit agendapunt in 10 minuten te bespreken. De 'optelklok' is zo nodig zichtbaar op het scherm. Indien er meer tijd nodig is vraagt de voorzitter of de commissie de discussie op een ander moment wil voortzetten of dat de discussie op deze avond nog meer ruimte krijgt.
6.1.07a
Agenda gerelateerd ingekomen reactie college op het rapport van de Raadgever Sociaal Domein
6.1.08
BII Wijzigen besluit verzoek om extra financiele bijdrage MOSA'14
Pilot debat:
We gebruiken een optelklok. De bedoeling hiervan is om inzicht te geven in de duur van een betoog. Het streven is om dit agendapunt in 10 minuten te bespreken. De 'optelklok' is zo nodig zichtbaar op het scherm. Indien er meer tijd nodig is vraagt de voorzitter of de commissie de discussie op een ander moment wil voortzetten of dat de discussie op deze avond nog meer ruimte krijgt.
6.2
Beantwoording vragen en toezeggingen
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag
6.2.01
Antwoord op de toezegging Evenementencoördinator (17-127)
6.2.02
Antwoord op de toezegging Thuisbezorgen paspoorten (19-040)
6.2.03
Antwoord op motie Armoedebestrijding door preventie (18-089)
6.2.04
Brief van wethouder van Kessel antwoord op de toezegging wijkverpleegkundige & Sociaal team (18-137 )
6.2.05
Antwoord op de toezegging ‘Wmo en regresrecht’ (18-138)
6.3
Voortgangslijst
7
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
8
Sluiting