Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 24 oktober 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuur
3
Trekking stemcijfer
4
Mededelingen
5
Spreekrecht voor het publiek
- Mevrouw Slegtenhorst spreekt in over agendapunt 12, Beleidskader Armoede en Schulden.
- De heer Ter Horst spreekt in over agendapunt 14, aangekondigde motie UIThuis
- De heer Buijink spreekt in namens de initiatiefnemers Stichting Tegenwind Stijbeemden over ingezonden brieven 7.1 en 7.13
6
Vaststelling van de agenda
6.a
Benoeming burgerleden
7
Lijst ingekomen stukken
Briefnummer 7.I.3 over lokale zaken in het geding door CETA-verdrag SP samen met het antwoord op de artikel 41 vragen over schadeclaims die kunnen voortvloeien uit handelsverdrag met Canada naar adviescommissie Sociaal Bestuurlijk.

Briefnummer 7.I.5 over het exploitatieplan 2020 Oost – en West-Brabant naar de adviescommissie Ruimte. In de brief wordt gevraagd om ideeën voor de aanpassingen en de fractie wil het hierover hebben.

Briefnummer 7.II.5 antwoord op artikel 41 vragen over energiebeleid op de Osse scholen naar adviescommissie Ruimte en betrekken bij het antwoord van wethouder Van Geffen over het gebruik van de scholen van het Fonds zonnepanelen schoolgebouwen. De ambitie van Oss is om 50 procent energie te besparen en de fractie vind dat de ambitie wat hoger mag.

Op verzoek van de fractie van VVD
Briefnummer 7.I.17 over het convenant sportief ontmoeten en brief 7.III.20 over ontmoeten en sport in NOK naar adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie wil beide brieven gezamenlijk bespreken omdat de brieven nieuwe informatie geven over elkaar en daarnaast nieuwe ontwikkelingen laten zien. Deze nieuwe informatie en ontwikkelingen wil de fractie graag met de andere partijen en met de wethouder bespreken.

Op verzoek van de fractie van GroenLinks
Briefnummer 7.I.11 over zonnevelden naar adviescommissie Ruimte omdat de fractie vragen heeft aan de wethouder over het capaciteitsprobleem waar deze briefschrijver naar verwijst.

Briefnummer 7.I.20 over uitrol van 5G naar de adviescommissie Ruimte. Omdat dit netwerk ook in onze gemeente wordt uitgerold maar zoals het voorstel nu in elkaar zit we in tegenstelling tot andere netwerken hierover als gemeenten straks geen enkele ruimtelijke afweging mogen maken. Er is een zienswijze ingediend en de fractie is benieuwd naar die zienswijze. Er is inzage gevraagd maar de verantwoordelijke ambtenaar heeft nog geen antwoord gegeven. Wellicht als de zienswijze beschikbaar is dat het niet meer nodig is om de brief te agenderen.

Op verzoek van de fractie van D66
Briefnummer 7.III.20 over ontmoeten en sport NOK waarin de investeringskosten en de verkoopbaarheid is geschetst. De fractie wil de brief doorzetten naar een commissie in de toekomst die dit onderwerp totaal behandeld en dan de brief meenemen. Dus niet apart behandelen maar als het onderwerp gewoon in zijn algemeenheid besproken wordt.

Briefnummers 7.III.6, 7, 11, 12 15 over zienswijze op het paraplubestemmingsplan Geitenhouderijen betrekken en bespreken bij het dossier en afwegen hoe we met de parapluvergunning om moeten gaan.

Op verzoek van de fractie van VDG
Briefnummer 7.I.1 over in gebreke ten aanzien van WOB verzoek plannen windturbines naar de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk omdat het WOB verzoek nog niet volledig is beantwoord zoals zojuist besproken.

Briefnummer 7.I.12 over principeverzoek ontwikkeling windpark Oss – Den Bosch naar adviescommissie Ruimte. De fractie wil de brief bespreken omdat de informatie tegenstrijdig is. De fractie wil informatie over wat eerder is bereikt.

Briefnummer 7.I.17 over het convenant sportief ontmoeten NOK en 7.III.20 over ontmoeten en sport in NOK naar de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie wil de laatste stand van zaken en de voortgang bespreken met wethouder en met de overige fracties.

7.II
Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
8
A Vaststellen bestemmingsplan Hustenweg ong. Maren Kessel 2019
9
A Aanwijzing Sti. Omroep Maasland tot lokale publieke media instelling
10
A Verordening Meedoen is belangrijk
11
A Besturing De Maashorst

11.a
Agenda gerelateerd ingekomen stuk Convenant grensoverschrijdende handhaving De Maashorst
12
B Beleidskader Armoede en Schulden
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
12.a
Motie Maak kinderen al geldbewust om problematische schulden te voorkomen
12.b
motie Individuele Studietoeslag – voorkom schulden – vergroot participatie
12.c
amendement Aandacht voor ouderen met schuld/in armoede
13
Voortgangslijst moties
14
Moties vreemd aan de orde van de dag
14.a
motie Een aantrekkelijk UIThuis in het hart van de stad
14.b
Motie Visie op evenementen en nieuwe evenementenbeleid
15
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
16
Sluiting