Vergaderkalender

link naar deze pagina

Gemeenteraad - 30 januari 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuur
3
Trekking stemcijfer
4
Mededelingen
5
Spreekrecht voor het publiek
- De leden van het Jeugd College spreken in over het project ‘Water Picknickplaats’
- Mevrouw Janne Kuijpers spreekt in namens Global Goals Oss
- Mevrouw Mulder spreekt in over Beleving excursie d.d. 18 januari jl. naar windmolenpark Het Spui in de Hoekse Waard
- Mevrouw Samuels spreekt in Namens de Vereniging Behoud natuur en leefbaarheid Lith en omstreken
- De heer Van Casteren over de aangekondigde motie fusie Landerd en Uden
- De heer T. Voets spreekt in namens IVN Oss over windmolens
6
Vaststelling van de agenda
6.a
Benoeming raadslid
7
Lijst ingekomen stukken
VDG
Briefnummer 7.I.30 over het rapport Resultaten Belevingsonderzoek Hoe voel jij je in De Maashorst naar de commissie Ruimte. De incidenten met de tauros hebben begrijpelijk tot veel emotie geleid over het blijven van de grote grazers. Met het belevingsonderzoek wil de fractie graag met de andere fracties van gedachten wisselen, hoe hier binnen natuurgebied De Maashorst mee om te gaan.

D66
Briefnummer 7.I.3, 7.I.12 en 7.I.18 over straling en gezondheid naar de commissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie wil vragen aan de wethouder of hij het RIVM wil benaderen hoe het landelijk advies daarin zou kunnen zijn, zodat we er lokaal qua voorlichting ook iets mee kunnen. De brief samen met het advies van het RIVM plaatsen op de agenda van de commissie.

VVD
Briefnummer 7.I.15 over stand van zaken centrum Oss naar de commissie Ruimte. De fractie wil graag van de wethouder en de andere fracties weten of zij leegstandsverordening niet toch een zinvol middel vinden om leegstand in het centrum te bestrijden.

Briefnummer 7.I.30 over het rapport Resultaten Belevingsonderzoek Hoe voel jij je in De Maashorst naar de commissie Ruimte. De fractie wil dat er een bredere evaluatie gaat plaatsvinden en sluit zich aan bij de VDG.

PvdA
Briefnummer 7.I.24 over het rapport ik ben meer dan mijn problemen, een integrale aanpak voor kinderen met meerdere problemen in de thuiszorg naar de commissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie wil van de portefeuillehouder horen wat er met de aanbevelingen is gedaan.

SP
Briefnummer 7.I.19 over een motie over afschaffing verhuurdersheffing naar de adviescommissie Ruimte. Dit zou een rol kunnen spelen met de besparing. Op energiekosten willen we 50 procent besparen en daar zou dit aan kunnen bijdragen.

Briefnummer 7.I.15 over stand van zaken centrum Oss naar de commissie Ruimte. De fractie wil onderzoeken of de leegstandsverordening iets op kan leveren voor het centrum en de mening van andere fracties horen.

Briefnummer 7.I.24 over het rapport ik ben meer dan mijn problemen, een integrale aanpak voor kinderen met meerdere problemen in de thuiszorg naar de commissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie wil het onderzoek met de andere fracties bespreken en kijken of er iets gedaan kan worden met de aanbevelingen.

Briefnummer 7.I.5 over grootschalige opwekking van zonne-energie in de gemeente Oss naar de commissie Ruimte. De fractie wil vragen stellen aan de wethouder.

Briefnummer 7.II.4 antwoord op de artikel 41 vragen van SP over behoefte aan windmolens naar de adviescommissie Ruimte. De fractie wil reageren op het antwoord.
7.II
Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
7.V
Stukken ter afdoening in handen van de Commissie Bezwaarschriften / Gemeentelijke Ombudscommissie stellen
7.VI
vragen ex artikel 42 Reglement van Orde
8
A Zienswijze Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant Noord
9
A Verordening geldlening zonnepanelenproject
10
B Samenwerkingsovereenkomst Van Wanrooij - Gemeente Oss en Financiën
Voorstel waarbij een motie/amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
10
Agenda gerelateerd stuk Verbeelding
10
Agenda gerelateerdde ingekomen memo
10
Agenda gerelateerde brief over staatssteun plan WalKwartier
11
B Woonvisie gemeente Oss 2020, Portefeuillemanagement 2019 en woonwensenonderzoek 2019
Voorstel waarbij een motie/amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
11
Agenda gerelateerd stuk
11
motie Woonvisie
12
Voortgangslijst moties
13
Moties vreemd aan de orde van de dag
13.a
motie Stabiele gemeentefinanciën
13.b
motie Vuurwerk Anders
13.c
Aangekondigde motie Heldere definitie van het begrip jeugdzorg
niet ingediend
13.d
Aangekondigde motie Brieven voor inwoners Oss toetsen op leesbaarheid
niet ingediend
13.e
motie Besparing wezenlijk onderdeel van ons RES bod
13.f
motie Zienswijze Oss over voorgenomen fusie Landerd en Uden
14
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
15
Sluiting