Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 4 juni 2015

Locatie:
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuurtje
3
Trekking stemcijfer
4
Mededelingen
5
Spreekrecht voor het publiek
6
Vaststelling van de agenda
7
Benoeming burgerlid
8
Lijst ingekomen stukken
8.II
Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
Briefnr. II 09 is behandeld in de adviescommissie Ruimte van 21 mei 2015
9
Voorzieningenkaart Oss Noord West
10
Inkoopplan 2016 jeugdhulp Brabant Noordoost
11
Onttrekken aan de openbaarheid gedeelte Korstestraat Berghem
12
Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Euterpelaan-Oss-2013’
13
Concept-begroting 2016 gemeenschappelijke regeling Heesch West
13.a
Beanwoording van de vragen uit de adviescommissie Ruimte 21 mei bedrijventerrein Heesch West
14
B Inkoopplan 2016 Wmo ondersteuning Noordoost- Oost Brabant
VOORSTEL WAARBIJ EEN MOTIE / AMENDEMENT WORDT INGEDIEND OF WAAROVER IN BIJZONDERE GEVALLEN NADERE DISCUSSIE WORDT VERLANGD
15
Voortgangslijst
16
Moties vreemd aan de orde van de dag
17
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
18
Sluiting