Vergaderkalender

link naar deze pagina

Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk - 16 juni 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 20:00
Voorzitter: Alfons Prinssen
Toelichting: Adviescommissie Begroting GR-en

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
3
Vaststellen agenda
De fractie van de SP stelt voor om agendapunt 5.07 Ontwerpbegroting 2023 Jaarverslag en Jaarrekening 2021 van het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) af te waarderen.
De fractie van de PvdA stelt voor om agendapunt 5.03 Begroting 2023 en Jaarstukken 2021 Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost af te waarderen en niet meer te bespreken.
De fractie van D66 stelt voor om agendapunt 5.08 Ontwerpbegroting 2023, concept beleidsplan 2023-2026 en jaarstukken 2021 GR Heesch West af te waarderen en niet meer te bespreken.
4
Mededelingen en rondvraag
4.1
Mededelingen en rondvraag Algemeen
4.2
Mededelingen en rondvraag Regionale Samenwerkingsverbanden
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag
5
Adviesstukken
Adviesstukken A
• Niet bespreken
• Stemverklaring tijdens raadsvergadering is mogelijk

Adviesstukken B
• Bespreken
• 2 termijnen
• Spreektijd 1e termijn 3 minuten
5.01
A Concept begroting 2023 en concept jaarverslag 2021 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
5.02
B Begroting 2023 en jaarstukken 2021 GGD Hart voor Brabant
D66: wil een statement maken
CDA: bekrachtigen van de voorgestelde zienswijzen
DDO
PvdA: we willen de ontwikkelingen aan de orde stellen
SP: Bespreken hoe we in Oss de preventie graag zien en hoe we dit signaal doorgeven
FVD: opmerkingen en vragen over invulling beleid
5.03
B Begroting 2023 en Jaarstukken 2021 Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost
PvdA: vragen over de rol van de gemeente
5.04
B Begroting 2023 jaarstukken 2021 en wijzigingen Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden West Noord
D66: vragen aan de portefeuillehouder over coördinatie van de pilot
SP: zorgen over personeelsbestand, de vele uitzendkrachten, heeft dit gevolgen voor de post Oss. Wat voor signaal kunnen we afgeven
5.05
B BSOB eerste begrotingswijziging 2022 Ontwerpbegroting 2023 en jaarrekening 2021
CDA: bekrachtigen voorgestelde zienswijzen
SP
5.06
B Concept begroting 2023 en jaarrekening 2021 RBL BNO
D66: vragen aan de portefeuillehouder over het positieve resultaat en de besteding van de ingekochte fte’s
5.07
B Ontwerpbegroting 2023 Jaarverslag en Jaarrekening 2021 van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
SP: In afwachting van antwoorden op technische vragen
5.08
B Ontwerpbegroting 2023, concept beleidsplan 2023-2026 en jaarstukken 2021 Gemeenschappelijke Regeling Heesch-West
D66: vragen aan de portefeuillehouder over exploitatietekort
5.09
B Programmabegroting 2023 en Jaarstukken 2021 Veiligheidsregio Brabant Noord
SP: zorgen over de positie van de vrijwillige brandweer (arbeidsvoorwaarden, continuïteit)
6
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
7
Sluiting