Vergaderkalender

link naar deze pagina

Rekeningcommissie - 9 juni 2022

Locatie: Anton Jurgenszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: Jan Zoll
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen van de agenda
3
Mededelingen
4
Adviesstukken
4.1
Jaarverslag en jaarrekening 2021
Toelichting Organisatie
Presentatie van de accountant over het accountantsverslag
4.2
Meerjarenprogramma (MPG) 2022-2025
Presentatie/toelichting van de organisatie
4.2
Meerjarenprogramma (MPG) 2022-2025
\- projectrapportages 2021 ligt vertrouwelijk ter inzage bij de Raadsgriffie
4.3
Eerste financiële tussenrapportage 2022
Presentatie/toelichting van de organisatie
4.4
Normenkader rechtmatigheidsverantwoording 2022
Presentatie/toelichting van de organisatie
5
Ingekomen stukken
5.1
Interne controleplan 2022 in het kader van rechtmatigheid
Presentatie/toelichting van de organisatie
5.2
Brief over de begrotingscirculaire 2022
Op verzoek van PvdA tijdens raadsvergadering van 2 juni.
6
Rondvraag
7
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
8
Sluiting