Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Adviescommissie Ruimte - 12 september 2019

Locatie: Commissiezaal
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Martijn Tonies
Toelichting: Start aansluitend aan de Opiniecommissie Ruimte

Vervolg van de geschorste Adviescommissie Ruimte d.d. 5 september 2019

Algemene documenten:

1
Heropening
2
Spreekrecht voor het publiek
Reeds behandeld tijdens de Adviescommissie Ruimte van 5 september 2019
3
Vaststellen agenda
Reeds behandeld tijdens de Adviescommissie Ruimte van 5 september 2019
4
Mededelingen en rondvraag
Reeds behandeld tijdens de Adviescommissie Ruimte van 5 september 2019
5
Adviesstukken
A Niet bespreken
BI 1 termijn/geen debat/weergeven standpunt/bestuurlijke vragen aan portefeuillehouder
BII 2 termijnen/debat/meerdere woordvoerders in de tweede termijn
5
Stimuleringsregeling wonen in het centrum - aanvullend budget 2019
Reeds behandeld tijdens de Adviescommissie Ruimte van 5 september 2019
6
Voortgang en verantwoording
6.1
Ingekomen stukken
AI Niet bespreken
BI Kort statement/opmerking/bestuurlijke vraag
BII 1 termijn/geen debat/op verzoek geven fracties mening/beperkte interrupties van portefeuillehouder worden toegestaan
6.1.01
Ontwerp bestemmingsplan Hustenweg ong.
Reeds behandeld tijdens de Adviescommissie Ruimte van 5 september 2019
6.1.02
Ontwerpbestemmingsplan Partiele herziening 3 Kom Geffen 2016
Reeds behandeld tijdens de Adviescommissie Ruimte van 5 september 2019
6.1.03
Raadsinformatiebrief Derde voortgangsrapportage Omgevingswet
Reeds behandeld tijdens de Adviescommissie Ruimte van 5 september 2019
6.1.04
Raadsinformatiebrief van wethouder van Orsouw over de voortgang actualisatie woonvisie en portefeuillemanagement Wonen
Reeds behandeld tijdens de Adviescommissie Ruimte van 5 september 2019
6.1.05
Raadsinformatiebrief van Wethouder van Orsouw over het Walkwartier
Reeds behandeld tijdens de Adviescommissie Ruimte van 5 september 2019
6.1.06
Raadsinformatiebrief van weth. Van der Schoot over Bewonersbijeenkomst juni 2019, Duurzame Polder Oss - 's-Hertogenbosch
Reeds behandeld tijdens de Adviescommissie Ruimte van 5 september 2019
6.1.06a
Agenda gerelateerde ingekomen stukken Raadsinformatiebrief van wethouder Van der Schoot over Bewonersbijeenkomst juni 2019, Duurzame Polder Oss - 's-Hertogenbosch
Reeds behandeld tijdens de Adviescommissie Ruimte van 5 september 2019
6.1.07
Raadsinformatiebrief Verkenning Duurzame Polder Oss – 's-Hertogenbosch
Reeds behandeld tijdens de Adviescommissie Ruimte van 5 september 2019
6.1.08
Resultaten verkenning bedrijventerrein Euterpelaan
Reeds behandeld tijdens de Adviescommissie Ruimte van 5 september 2019
6.1.09
BI brief over overeenkomst koop / verkoop Leiweg te Geffen
Op verzoek van de fractie van VDG. De fractie wil de stand van zaken weten over o.a. de communicatie en hoe de sturing van het co-creatieproces verbeterd kan worden.
6.1.10
BII Beheerplannen havens 2020-2025
Pilot debat:
We gebruiken een optelklok. De bedoeling hiervan is om inzicht te geven in de duur van een betoog. De 'optelklok' is zo nodig zichtbaar op het scherm.

Op verzoek van de fractie SP
6.1.11
BII Evaluatie hondenbeleid gemeente Oss
Pilot debat:
We gebruiken een optelklok. De bedoeling hiervan is om inzicht te geven in de duur van een betoog. De 'optelklok' is zo nodig zichtbaar op het scherm.

Op verzoek van de fractie D66
6.1.12
BII Herziening algemene Erfpachtvoorwaarden Bedrijventerreinen gemeente Oss 2019 en vaststelling canonpercentage
Pilot debat:
We gebruiken een optelklok. De bedoeling hiervan is om inzicht te geven in de duur van een betoog. De 'optelklok' is zo nodig zichtbaar op het scherm.

Op verzoek van de fractie GroenLinks
6.1.13
Planontwikkeling bedrijventerrein Heesch West
Reeds behandeld tijdens de Adviescommissie Ruimte van 5 september 2019
6.1.14
BII Raadsinformatiebrief met bijlagen van Wethouder van der Schoot over baten van bomen / itree
Pilot debat:
We gebruiken een optelklok. De bedoeling hiervan is om inzicht te geven in de duur van een betoog. De 'optelklok' is zo nodig zichtbaar op het scherm.

Op verzoek van de fractie van GroenLinks
6.1.15
Tussenrapportage Kerkenvisie
Reeds behandeld tijdens de Adviescommissie Ruimte van 5 september 2019
6.2
Beantwoording vragen en toezeggingen
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag
6.2.1
Antwoord op vraag over hoogte windmolens en MER (19-029)
6.2.2
Antwoord op de toezegging over de parkeeroverlast Oude Molenweg / Molenstraat Oss (19-028)
6.2.3
Antwoorden op een aantal (technische) vragen over de programma-evaluatie (19-032)
6.2.4
Antwoord op de toezegging van wethouder van Orsouw om de commissie te informeren over de voortgang van Verdistraat / plan Geurts (19-015)
6.2.5
Antwoord op de toezegging anti kraak Schelversakker (19-031)
6.2.6
Antwoord op toezegging Grootschalige mestverwerking (19-014)
6.2.7
Antwoord op twee toezeggingen over de centrumplannen (17-095 en 17-096)
6.2.8
Antwoord op de toezegging van Wethouder Van Orsouw over het Centrumplan Berghem (19-042)
6.3
Voortgangslijst
7
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
8
Sluiting