Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Adviescommissie Ruimte - 5 september 2019

Locatie:
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:

2
Spreekrecht voor het publiek
- de heer Suppers spreekt in over agendapunt planontwikkeling bedrijventerrein Heesch West
5
Stimuleringsregeling wonen in het centrum - aanvullend budget 2019
6.1
Beheerplannen havens 2020-2025
6.1
brief over overeenkomst koop / verkoop Leiweg te Geffen
Op verzoek van de fractie van VDG. De fractie wil de stand van zaken weten over o.a. de communicatie en hoe de sturing van het co-creatieproces verbeterd kan worden.
6.1
Evaluatie hondenbeleid gemeente Oss
6.1
Herziening algemene Erfpachtvoorwaarden Bedrijventerreinen gemeente Oss 2019 en vaststelling canonpercentage
6.1
Ontwerp bestemmingsplan Hustenweg ong.
6.1
Ontwerpbestemmingsplan Partiele herziening 3 Kom Geffen 2016
6.1
Planontwikkeling bedrijventerrein Heesh West
pdf 2019-05-27-RIB Heesch West mer vobp en facetplan .DOCX (729KB)
pdf Besluit college over Planontwikkeling bedrijventerrein Heesch West.PDF (46KB)
pdf 2019-05-27-BW voorstel vobp facteplan geluidszone Heesch west .DOCX (268KB)
pdf bijlage 1 Notitie reikwijdte en detailniveua MER Heesch West.PDF (3.7MB)
pdf bijlage 2 nota beantwoording adviezen en zienswijzen NRD Heesch West april 2018.PDF (166KB)
pdf bijlage 3 Masterplan Gebiedsontwikkeling Heesch West defintief.PDF (1.5MB)
pdf bijlage 4 stedebouwkundig ontwerp en profielen Heesch West.PDF (12MB)
pdf Bijlage 7 kwaliteitsverbetering landschap 25042019.PDF (693KB)
pdf bijlage 8 beoordeling variant Buren Heesch West 25032019.PDF (687KB)
pdf bijlage 9 Achtergrondrapport verkeer 06052019.PDF (33.8MB)
pdf bijlage 10 Deelonderzoek geluid Heesch_k.pdf (37.5MB)
pdf Bijlage 11 Deelonderzoek luchtkwaliteit Heesch West 9 mei 2019 incl bijlagen.PDF (16.3MB)
pdf Bijlage 12 slagschaduwberekeningen 17052019 .PDF (12.5MB)
pdf bijlage 13 Onderzoek externe veiligheid bedrijventerrein Heesch west 3 mei 2019.PDF (5.1MB)
pdf Bijlage 14 Radarhinderonderzoek Heesch West mei 2019.PDF (3.6MB)
pdf bijlage 15 visualisateis 02052019.PDF (13MB)
pdf Bijlage 16 Bouwhistorische inventarisatie Heesch West mei 2019.PDF (1.9MB)
pdf bijlage 17a Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek Heesch West september 2014.PDF (25.9MB)
pdf bijlage 17b oplegnotitie bij archeologisch onderzoek BAAC Heesch West mei 2017.PDF (468KB)
pdf bijlage 18a 20190211 419174 Historisch onderzoek bedrijventerrein Heesch West.PDF (24.4MB)
pdf bijlage 18b Bodemonderzoek oktober 2013.pdf (36.6MB)
pdf bijlage 20a 20190524 419174 Natuurtoets Heescvh West.PDF (6.4MB)
pdf bijlage 20b Natuurtoets Heesch West oktober 2015.PDF (2.4MB)
pdf bijlage 20c Beschermde flora en fauna december 2004.PDF (2.9MB)
pdf bijlage 21 energieopbrengstberekeningen windturbines 17052018.PDF (126KB)
pdf Facetplan geluidszone Heesch West (Oss).PDF (3.2MB)
pdf Facetplan geluidszone Heesch West Bernheze.PDF (3.2MB)
pdf Facetplan geluidszone Heesch West s-Hertogenoosch.PDF (3.2MB)
pdf Mail - Uitsptraak Raad van State PAS .DOCX (545KB)
pdf vobp Heesch West Bernheze k.pdf (34.1MB)
pdf VOBP Heesch West s-hertogenbosch k.pdf (34.1MB)
6.1
Raadsinformatiebrief Derde voortgangsrapportage Omgevingswet
6.1
Raadsinformatiebrief met bijlagen van Wethouder van der Schoot over baten van bomen / itree
6.1
raadsinformatiebrief van weth. Van der Schoot over Bewonersbijeenkomst juni 2019, Duurzame Polder Oss - 's-Hertogenbosch
6.1
raadsinformatiebrief van wethouder van Orsouw over de voortgang actualisatie woonvisie en portefeuillemanagement Wonen
6.1
Raadsinformatiebrief van Wethouder van Orsouw over het Walkwartier
6.1
Raadsinformatiebrief Verkenning Duurzame Polder Oss – 's-Hertogenbosch
6.1
Resultaten verkenning bedrijventerrein Euterpelaan
6.1
Tussenrapportage Kerkenvisie
6.2.1
Antwoord op vraag over hoogte windmolens en MER (19-029)
6.2.2
Antwoord op de toezegging over de parkeeroverlast Oude Molenweg / Molenstraat Oss (19-028)
6.2.3
Antwoorden op een aantal (technische) vragen over de programma-evaluatie (19-032)
6.2.4
Antwoord op de toezegging van wethouder van Orsouw om de commissie te informeren over de voortgang van Verdistraat / plan Geurts (19-015)
6.2.5
Antwoord op de toezegging anti kraak Schelversakker (19-031)
6.2.6
Antwoord op toezegging Grootschalige mestverwerking (19-014)
6.2.7
Antwoord op twee toezeggingen over de centrumplannen (17-095 en 17-096)
6.2.8
Antwoord op de toezegging van Wethouder Van Orsouw over het Centrumplan Berghem (19-042)