Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Adviescommissie Ruimte - 16 januari 2020

Locatie: Commissiezaal
Aanvang: 19:31
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Jan Zoll
Algemene documenten:

- 1
Opening
Gezamenlijk Adviescommissie Ruimte en Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
- 5.1
BII Samenwerkingsovereenkomst Van Wanrooij - Gemeente Oss en Financiën
gezamenlijke behandeling door de Adviescommissies Ruimte en Sociaal Bestuurlijk
- 5.1.a
Agenda gerelateerde brief over staatssteun plan WalKwartier
- 6.1
BII VTH-plan 2020 en Uitvoeringsplan Team TOR/HOR 2020
gezamenlijke behandeling door de Adviescommissies Ruimte en Sociaal Bestuurlijk
Bespreking in twee termijnen
2
Spreekrecht voor het publiek
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen en rondvraag
4.1
Mededelingen en rondvraag Algemeen
4.2
Mededelingen en rondvraag Regionale Samenwerkingsverbanden
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag
5
Adviesstukken
Adviesstukken A
• Niet bespreken
• Stemverklaring tijdens raadsvergadering is mogelijk
Adviesstukken BI
• 1 termijn
• er is geen debat nodig om tot een advies aan de raad te komen
• weergeven standpunt of bestuurlijke vragen aan portefeuillehouder
• interrupties op antwoord portefeuillehouder zijn mogelijk
Adviesstukken BII
• 2 termijnen
• Debat
• maximale spreektijd 1e termijn 3 min per fractie
• verhelderende vragen na bijdragen in 1e termijn (ook door portefeuillehouder)
• meerdere woordvoeders in de tweede termijn
• focus op advies aan de raad
5.01
BI Verordening geldlening zonnepanelenproject
5.02
BII Woonvisie gemeente Oss 2020, Portefeuillemanagement 2019 en woonwensenonderzoek 2019
Op verzoek van GroenLinks
6
Voortgang en verantwoording
6.1
Ingekomen stukken
Ingekomen A-stukken
• Niet bespreken
Ingekomen BI-stukken
• Kort statement, opmerking of bestuurlijke vraag
• beperkte interrupties op antwoord portefeuillehouder mogelijk
Ingekomen BII-stukken Deze stukken komen voortaan vóór de BI-stukken op de agenda
• aanduiding ingeschatte bespreektijd op basis van vooraf aangegeven motivatie
• 1 termijn
• geen debat
• op verzoek geven fracties mening
• beperkte interrupties van fracties en portefeuillehouder zijn toegestaan
• focus op vooraf aangegeven motivatie
6.1.01
BII Brief over het bestemmingsplan Buitengebied
Op verzoek van SP, PvdA, VVD, D66 en VDG
Het lijkt er vooralsnog op dat het bestemmingsplan Buitengebied niet op korte termijn vastgesteld zal worden. PvdA wil graag van de wethouder weten wat de mogelijkheden zijn om de bestemming op een andere manier aan te passen, zodat deze familie vooruit kan.
VVD is benieuwd hoe dit proces is gelopen en of er nog meer van dit soort zaken zijn. De fractie wil soortgelijke zaken gelijktijdig bespreken.
D66 sluit zich aan bij de motivatie van de andere fracties.
VDG wil weten hoe de gemeente hiermee omgaat en vooral de discussie voeren hoe we hier mee om
willen gaan en wat de mogelijkheden zijn.

6.1.02
BII Knalvuurwerk en hulphonden
Op verzoek van GroenLinks.
De fractie wil de duidelijke vragen die de inspreker stelde en die nu onbeantwoord blijven in de commissie behandelen.
6.1.03
BI Aanleg verbreed fietspad N625 Oss-Lithoijen
SP had vragen over dit agendapunt. Deze zijn beantwoord. De SP geeft aan geen inbreng meer te hebben voor dit agendapunt. In de commissie volgt het voorstel om dit agendapunt als A stuk te behandelen.
6.1.04
BI Antwoord op artikel 41 vragen over bescherming natuur in de Maashorst
Op verzoek van SP.
De fractie wil een reactie geven op het antwoord.
6.1.06
BI Prestatieafspraken 2020 met woningcorporaties Brabant Wonen en Mooiland
CDA heeft aangegeven haar inbreng bij dit agendapunt te doen bij agendapunt 5.02 Woonvisie gemeente Oss 2020. In de commissie volgt het voorstel om dit agendapunt als A stuk te behandelen.
6.2
Beantwoording vragen en toezeggingen
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag
6.2.1
Brief van weth. Van Orsouw over fietsenstalling Spoorlaan (19-091)
6.3
Voortgangslijst
7
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
8
Sluiting