Vergaderkalender

link naar deze pagina

Gemeenteraad gemeente Maasdonk - 28 oktober 2014

Locatie:
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststellen van de agenda
3
Trekking van het stemmingsnummer
4
Vragenhalfuurtje raadsleden
5.a
Vaststellen van de besluitenlijst van extra raad 23 september 2014
5.b
Vaststellen van het verslag van extra raad 23 september 2014
5.c
Vaststellen van de besluitenlijst van raad 30 september 2014
5.d
Vaststellen van het verslag van raad 30 september 2014
5.f
Vaststellen van de besluitenlijst van de extra raad van 30 september 2014
5.g
Vaststellen van het verslag van de extra raad van 30 september 2014
6
Lijst ingekomen stukken en mededelingen 2014-09
7
Spreekrecht publiek
8
Actiepunten en Toezeggingen 2014-9 rv 30 september 2014
Actiepunten en Toezegging raad 30 september versie griffier 2 oktober 2014
9
Vaststelling bestemmingsplan Heiduinen Nuland
1. Kennis nemen van het Vooroverleg- en zienswijzenverslag bestemmingsplan Heiduinen Nuland
2. Indieners van de ingekomen zienswijzen ontvankelijk te verklaren
3. Met overneming van de nota van antwoord in het verslag de zienswijzen voor het gedeelte opnemen van de calamiteitenroutes in het bestemmingsplan gegrond en voor het overige ongegrond te verklaren
4. De verbeelding van het ontwerp bestemmingsplan Heiduinen Nuland (NL.IMRO.1671.BPKM2014DN000101-01VA, ondergrond: grootschalige basiskaart (GBK) 2014-06-24), gewijzigd vast te stellen met dien verstande dat op de verbeelding de bestaande calamiteitenroutes richting de Achtersteweg en de Korte Kerkstraat de aanduiding 'calamiteitenroute'krijgen
5. Artikel 4 van de regels verbonden aan het ontwerp bestemmingsplan Heiduinen Nuland (NL.IMRO.1671.BPKM2014DN000101-01VA), gewijzigd vast te stellen met dien verstande dat artikel 4 van de regels betreffende de bestemming 'Groen"wordt aangevuld met een nieuw lid: ter plaatse van de aanduideling 'calamiteitenroute' uitsluitend voor de aanleg en instandhouding van een calamiteitenroute
6. De provincie te verzoeken om de wettelijke reactietermijn te verkorten door direct uitspraak te doen over de aanvaardbaarheid van de wijzigingen in het vastgesteld bestemmingsplan
7. Geen beeldkwaliteitsplan vast te stellen.
8. Geen exploitatieplan vast te stellen.
10
Het ongewijzigd vaststellen van het (ontwerp) bestemmingsplan Buitengebied Maasdonk, herziening Weerscheut 7 Vinkel (Raad/14-00121)
Voorstel:
1. De indiener in zijn zienswijze ontvankelijk te verklaren
2. De zienswijze onder kennisname van het verslag vooroverleg en zienswijzen ongegrond te verklaren
3. Het (ontwerp) bestemmingsplan Buitengebied Maasdonk, herziening Weerscheut 7 Vinkel (NL.IMRO.1671.BPBG2014PP000090-01VA, ondergrond: grootschalige basiskaart (GBK)(2013-11-19) ongewijzigd vast te stellen.
4. Geen exploitatieplan vast te stellen.
11
Het ongewijzigd vaststellen van het (ontwerp)bestemmingplan, herziening Kaathoven 24 Vinkel (Raad/14-00122)
Voorstel:
1. Het (ontwerp) bestemmingsplan Buitengebied Maasdonk, herziening Kaathoven 24 Vinkel (NL.IMRO.1671.BPBG2014PP000092-01VA, ondergrond: basisregistratie kadaster (BRK)(2013-10-30) ongewijzigd vast te stellen.
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
12
Het ongewijzigd vaststellen van het (ontwerp) bestemmingsplan Kernen Maasdonk, herziening Kerkstraat 16-18 Nuland (Raad/14-00124)
Voorstel:
1. De indieners in hun zienswijzen ontvankelijk te verklaren.
2. De zienswijzen onder kennisname van het verslag vooroverleg en zienswijzen ondegrond te verklaren
3. Het (ontwerp)bestemmingsplan Kernen Maasdonk, herziening Kerkstraat 16-18 Nuland (NL.IMRO>1671.BPKM2014DN000096-01VA, ondergrond: basisregiostratie kadaster (BRK0(2014-04-01), grootschalige basiskaart (GBK)(2014-04-01)) ongewijzigd vast te stellen.
4. Geen exploitatieplan vast te stellen.
13
Het ter reparatie gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied Maasdonk, herziening Elst 15a Geffen (NL.IMRO.1671.BPBG2010PP000030-020, ondergrond: GBKN Maasdonk 2009-08-14 (Raad/14-00104)
Voorstel:
1. Indiener in zijn zienswijze ontvankelijk te verklaren.
2. De zienswijze deels gegrond en deels ongegrond te verklaren.
3. Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Maasdonk, herziening Elst 15a Geffen (NL.IMRO.1671.BPBG2010PP000030-02O, ondergrond: GBKN Maasdonk 2009-08-14) gewijzigd vast te stellen, in die zin dat:
- DE begrippen veehandels- en transportbedrijf, transportbedrijf, vee- en transportbedrijf en veetransportbedrijf;
- Het begrip woonhuis gewijzigd wordt in het begrip woonhuis;
- Het begrip niet-agrarisch bedrijf gewijzigd wordt in agrarisch technisch bedrijf;
- Het begrip varkens gewijzigd wordt in vleesvarkens en als zodanig wordt opgenomen als begrip in de begrippenlijst (artikel 1) in het bestemmingsplan;
- In artikel 4.1 van de regels aanvullend de volgende regeling op te nemen:
- De toelichting aan te passen op pagina's 11 en 31: in plaats van de zin dat agrarische bedrijven gevestigd zijn aan de Elst.
4. Geen exploitatieplan vast te stellen.
5. Geen beeldkwaliteitsplan vast te stellen.
6. De provincie te verzoeken om de wettelijke reactietermijn te verkorten door direct uitspraak te doen over de aanvaardbaarheid van de wijzigigen in het vastgesteld bestemmingsplan.
14
Op orde brengen van diverse sportaccomodaties (Raad/14-00145)
Voorstel:
1. Bedrag van € 145.000,00 ter beschikking te stellen voor gebouwelijke aanpassingen bij sportpark De Biescamp (Nooit Gedacht)
2. Bedrag ad € 13.950,00 ter beschikking te stellen voor vervanging lichtmasten bij sportpark De Biescamp (Nooit Gedacht)
3. Bedrag ad € 37.994,00 ter beschikking te stellen voor werkzaamheden bij LTV Nuland
4. Bedrag ad € 34.421,49 ter beschikking te stellen voor renovatie toplaag handbalveld Vinkel
5. Bedrag ad € 28.737,50 ter beschikking te stellen voor renovatie van het kalkhok bij EVVC
6. Het totaal aan extra jaarlast in dit voorstel ad € 16.611,55 dekken uit de lagere dotatie aan de reserve beheerscommissie sportaccommodaties
15
Initiatiefvoorstel namens partij Dorp Vinkel: ruimtere mogelijkheden door Provinciale wetgeving gebieden met aanduiding integratie stad/land (Raad/14-00154)
Voorstel:
1. Te verklaren dat alle provinciale regelgeving en de daarin vervatte ruimtelijke mogelijkheden met betrekking tot gebieden met de aanduiding integratie stad/land van toepassing zijn op alle gebieden binnen de gemeente Maasdonk, die als zodanig zijn gekenmerkt
2. Het college te verzoeken activiteiten te ontplooien om dit in de voorschriften van het bestemmingsplan buitengebied te formaliseren
16
Wijziging (reparatie) bestemmingsplan Buitengebied Maasdonk 2012, herziening Molen de Zwaan (Raad/14-00152)
Voorstel:
1. Op basis van artikel 6:19 Algemene wet bestuursrecht de volgende (ondergeschikte) onderdelen in de verbeelding, regels en toelichting behorende bij het vaststellingsbesluit met betrekking tot het bestemmingsplan "Buitengebied Maasdonk 2012, herziening molen de Zwaan' d.d. 3 juni 2014 te wijzigen:
Ten aanzien van de Verbeelding:
- in verband met de juridische houdbaarheid wordt de molenbiotoop teruggebracht tot de grootte van de bestemming Maatschappelijk-Molen;
Ten aanzien van de Regels:
- in verband met de juridische houdbaarheid worden in artikel 1 (Begrippen) definities opgenomen voor de begrippen molenbedrijf, sociaal culturele voorzieningen en educatieve voorzieningen;
Ten aanzien van de toelichting:
-de paragraaf over de molenbiotoop aan te passen;
- de paragraaf geur aan te vullen met gegevens uit nader onderzoek;
- de paragraaf geluid aan te vullen met gegevens uit nader onderzoek;
- de paragraaf flora en fauna aan te vullen met gegevens uit nader onderzoek.
2. De wijzigingen, zoals genoemd onder beslispunt 1, vast te stellen door het vaststellen van het wijzigingsplan (reparatieplan) bestemmingsplan Buitengebied Maasdonk 2012, herziening molen De Zwaan (NL.IMRO.1671.BPBG2013PP000083-2VA)
3. Geen exploitatieplan vast te stellen
4. De wijzigingen op basis van 6:19 Algemene wet bestuursrecht zonder de procedure ex artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht vast te stellen.
17
Sluiting