Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 27 juni 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuur
3
Trekking stemcijfer
4
Mededelingen
5
Spreekrecht voor het publiek
6
Vaststelling van de agenda
6.a
Benoeming I. van Dinther
6.b
Tijdelijke vervanging raadslid, tijdelijke benoeming Nick van Ballegooij
6.c
Benoeming burgerlid namens de PvdA
6.d
Benoeming burgerlid namens Beter Oss
7
Lijst ingekomen stukken
Op verzoek van de fractie van SP
Brief 7.I.13 over rekenkameronderzoek AgriFood in beweging naar adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie vindt dit een goede analyse en wil graag aan de hand hiervan vragen stellen over de concrete meerwaarde van AGF voor Oss (met name triple helix deel)

Brief 7.I.19 over het jaarverslag van Kringloopbedrijven Maasland naar adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie wil een aantal onderwerpen uitgebreider bespreken, o.a. de inkomsten die er zijn en rondom de kledinginname.

Brief 7.II.02 over onrust bij BOA’s naar het fractievoorzittersoverleg. De fractie is niet helemaal gerustgesteld door de beantwoording.

Op verzoek van de fractie van PvdA
Brief 7.I.01 over vervoer Arriva rondom (inburgerings)trajecten participatiewet naar adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie wil graag weten wat het college heeft gedaan of gaat doen met het aanbod van Arriva en wil de mening van de andere fracties horen.

Brief 7.I.09 over de wereldwijde Orange the World campagne naar de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie graag weten wat het college heeft gedaan of gaat doen met het verzoek om mee te doen aan de campagne ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en wil de mening van de andere fracties horen.

Brief 7.I.10 over de motie Denk aan de ambulante handel markt naar de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie wil een inhoudelijke discussie hierover voeren.

Brief 7.I.13 over rekenkameronderzoek AgriFood in beweging naar de Agendacommissie om te bespreken hoe deze brief te agenderen, lijst ingekomen stukken adviescommissie Sociaal Bestuurlijk of opiniecommissie. Verder sluit de fractie zich aan bij de SP.

Brief 7.I.16 over toilettenbeleid in de gemeenten. De fractie wil graag weten wat het college heeft gedaan met de vragenlijst. Als de vragen zijn beantwoord is toezending van het antwoord aan de raad voldoende. Zo niet, dan de brief agenderen voor de Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie wil dan graag weten wat het college gaat doen.

Op verzoek van de fractie van GroenLinks
Brief 7.I.11 over de motie financiële impact van de invoering van de Omgevingswet naar de raadswerkgroep Omgevingswet. De fractie wil bespreking in hoeverre dit voor de gemeente Oss geld.

Op verzoek van de fractie van D66
Brief 7.I.13 over rekenkameronderzoek AgriFood in beweging naar de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie sluit zich gedeeltelijk aan bij de SP en helemaal bij de PvdA. Graag bespreken als ook de strategische agenda klaar is.

Op verzoek van de fractie van VDG
Brief 7.I.5 over overeenkomst koop / verkoop Leiweg 3 te Geffen naar de adviescommissie Ruimte. De fractie wil de stand van zaken weten over o.a. de communicatie en hoe de sturing van het co-creatieproces verbeterd kan worden.
7.II
Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
7.IV
Stukken ter afdoening in handen van de raadsgriffier stellen
8
A Begroting 2020 en jaarrekening 2018 GR Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost
9
A Deelname bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost Brabant
10
A Lidmaatschap Coöperatieve Vereniging Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrecht
11
A Ontwerp-programmabegroting 2020 en jaarstukken 2018 Omgevingsdienst Brabant Noord
12
A Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Oss 2019
13
A Coördinatieregeling Crematorium Docfalaan - Oss
14.a
Garantstelling perceel voor bestemmingsplan De Kolk Ravenstein - 2019
vervallen
14.b
A Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'De Kolk Ravenstein - 2019'
Toelichting bestemmingsplan De Kolk was abusievelijk niet toegevoegd aan de adviescommissie Ruimte van 13 juni.
pdf Besluit raad over Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan De Kolk Ravenstein - 2019 .pdf (44KB)
pdf Advies commissie over Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan De Kolk Ravenstein - 2019 .docx (88KB)
pdf Raadsvoorstel_bestemmingsplan_en_besluit_hogere_waarde_De_Kolk_Ravenstein.DOCX (220KB)
pdf Concept-Raadsbesluit .DOCX (137KB)
pdf Regels bestemmingsplan De Kolk.PDF (1.6MB)
pdf Toelichting bestemmingsplan De Kolk 2019 .pdf (7.9MB)
pdf Besluit_vaststelling_hogere_waarde.PDF (149KB)
pdf Bijlage_1_-_locatiestudie_woningbouw_Ravenstein.pdf (16.9MB)
pdf Bijlage 2 - Visie op de detailhandelsstructuur - 2008.PDF (785KB)
pdf Bijlage 3 - Ruimtelijk-functionele analyse boodschappencluster de Schaafdries - 2017.PDF (1.1MB)
pdf Bijlage 4 - Quick-scan ruimtelijke ordening De Kolk te Ravenstein -2017.PDF (12.8MB)
pdf Bijlage 5 - Verkennend bodemonderzoek Schaafdries 4-6 te Ravenstein - 2009.PDF (12.8MB)
pdf Bijlage 6 - Verkennend en aanvullend bodem- en asbestonderzoek Schaafdries 4-6 te Ravenstein - 2018.PDF (23.7MB)
pdf Bijlage 7 - Rapportage externe veiligheid en verantwoording groepsrisico - 2017.PDF (854KB)
pdf Bijlage 8 - Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek bedrijventerrein De Kolk - 2009.PDF (14.3MB)
pdf Bijlage 9 - Quickscan flora en fauna Schaafdries ong_ te Ravenstein - 2017.PDF (2.2MB)
pdf Bijlage 10 - Rappotage quickscan flora en fauna en aanvullend ecologisch onderzoek Schaafdries - 2017.PDF (2.3MB)
pdf Bijlage 11 - Rapport ten behoeve van een vormvrije m_e_r-beoordeling - 2018.PDF (64KB)
pdf Bijlage 12 - Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer - 2019 (nieuw).PDF (2.8MB)
pdf Bijlage 13 - Akoestisch onderzoek industrielawaai winkels - 2019.PDF (4.3MB)
pdf Bijlage 14 - Akoestisch onderzoek industrielawaai bedrijventerrein - 2019.PDF (9.7MB)
pdf Bijlage 15 - Rapport Asbestonderzoek partijen Schaafdries 2 4 en 6 Ravenstein - 2018.PDF (11.2MB)
pdf Bijlage 16 - Rapport nader asbestonderzoek Schaafdries 2 4 en 6 te Ravenstein - 2019.PDF (10.1MB)
pdf Bijlage 17 - Rapport verk bodem en nader asbestonderzoek groenstrook naast Schaafdries 2 4 en 6 - 2019.PDF (8.7MB)
pdf BIJLAGENBOEK_-Bestemmingsplan_De_Kolk.PDF (118KB)
pdf BW_advies_bestemmingsplan_en_besluit_hogere_waarde_De_Kolk_Ravenstein.DOCX (278KB)
pdf Nota_van_zienswijzen_en_wijzigingen_bij_BP_De_Kolk_Ravenstein_-_2019.PDF (226KB)
pdf Verbeelding bestemmingsplan De Kolk.PDF (454KB)
pdf Besluit college over Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan _De Kolk Ravenstein - 2019_.PDF (47KB)
15
A Jaarstukken begroting en beleidsplan GR Heesch West 2020
15.b
Motie zonnepanelen op de daken van Heesch-West
16
A Windpark Elzenburg - De Geer. Vaststellen bestemmingsplan en verlenen omgevingsvergunningen
pdf Besluit raad over Windpark Elzenburg-De Geer Vaststellen bestemmingsplan en verlenen omgevingsvergunningen (deel 1).pdf (43KB)
pdf Advies commissie over Windpark Elzenburg-De Geer Vaststellen bestemmingsplan en verlenen omgevingsvergunningen (deel 1).docx (91KB)
pdf raadsvoorstel definitief.DOCX (283KB)
pdf concept-raadsbesluit.DOCX (137KB)
pdf BP Windmolenpark Elzenburg-De Geer VG01.PDF (5.8MB)
pdf verslag hoorcommissie bestemmingsplannen.DOC (330KB)
pdf B&W-voorstel (definitief).DOCX (275KB)
pdf Besluit college over Windpark Elzenburg-De Geer_ Vaststellen bestemmingsplan en verlenen omgevingsvergunningen (deel 1).PDF (48KB)
pdf bijlage 1 bij raadsvoorstel (definitief).DOCX (193KB)
pdf bijlage 2 bij raadsvoorstel (definitief).PDF (188KB)
pdf Link naar Bijlage 1 bij de toelichting van het bestemmingsplan.docx (165KB)
pdf Bijlage 2 bij toelichting BP.PDF (1.4MB)
pdf Bijlage 3 bij toelichting BP.PDF (17.6MB)
pdf Bijlage 4 bij toelichting BP.PDF (1MB)
pdf Bijlage 5 bij toelichting BP.PDF (207KB)
pdf Bijlage 6 bij toelichting BP.PDF (54KB)
pdf Bijlage 7 bij toelichting BP.PDF (504KB)
pdf Bijlage 8 bij toelichting BP.PDF (1MB)
pdf Bijlage 9 bij toelichting BP.PDF (81KB)
pdf Bijlage 10 bij toelichting BP.PDF (4.6MB)
pdf Bijlage 11 bij toelichting BP.PDF (220KB)
pdf Bijlage 12 bij toelichting BP.PDF (980KB)
pdf Bijlage 13 bij toelichting BP.PDF (4.3MB)
pdf Bijlage 14 bij toelichting BP.PDF (25.9MB)
pdf Bijlage 15 bij toelichting BP.PDF (1.2MB)
pdf Bijlage 16 bij toelichting BP.PDF (905KB)
pdf Bijlage 17 bij toelichting BP.PDF (1.6MB)
pdf Bijlage 18 bij toelichting BP.PDF (13.6MB)
pdf Bijlage 19 bij toelichting BP.PDF (13.3MB)
pdf Bijlage 20 bij toelichting BP.PDF (2.2MB)
pdf Bijlage 21 bij toelichting BP.PDF (508KB)
pdf Bijlage 22 bij toelichting BP.PDF (1.6MB)
pdf Bijlage 23 bij toelichting BP.PDF (467KB)
pdf Bijlage 24 bij toelichting BP (_ Nota zienswijzen).PDF (984KB)
pdf Bijlage A Voorgenomen omgevingsvergunning deelpark RAEDTHUYS.DOCX (1.8MB)
pdf Bijlage B Voorgenomen omgevingsvergunning Deelpark GEMEENTE.DOCX (1.7MB)
pdf plankaart Windmolenpark Elzenburg-De Geer (13-5-2019).PDF (3.6MB)
17
A Procesvoorstel voor de omgevingsvisie
Gewijzigd concept-raadsbesluit is toegevoegd. Betreft aanvulling met de benoeming van leden en plaatsvervangend leden, punt 6.
18
A Aanwijzing Functionaris voor gegevensbescherming
19
A Begroting 2020 en jaarstukken 2018 Veiligheidsregio Brabant Noord
20
A Begroting 2020 en jaarverslag 2018 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
21
A Financiele stukken Belasting Samenwerking Oost Brabant (BSOB)
22
A Jaarrekening en jaarverslag Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) 2018 en begroting BHIC 2020
23
A Beleidskader Wmo 2020-2023 regio Brabant Noordoost-oost
23
Agenda gerelateerd Handhavingskader Wmo toezicht Brabant Noordoost-oost
23
Agenda gerelateerd Inkoopplan 2020-2021 voor Wmo ondersteuning regio Brabant Noordoost-oost
24
A Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2020
25
A Begroting 2020 en jaarstukken 2018 GGD HvB en deelname GGD HvB in een coöperatie
26
A Begroting 2020 en jaarverslag 2018 Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noord Oost (RBL BNO)
27
A Begroting 2020, jaarstukken 2018 en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulance Voorziening
28
A Concept jaarplan en ontwerpbegroting 2019 Regio Noordoost Brabant
29
A Jaarverslag en jaarrekening 2018

30
A Eerste financiële tussenrapportage 2019
31
Voortgangslijst moties
32
Moties vreemd aan de orde van de dag
32.a
Motie geen energiekloof in Oss
33
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
34
Sluiting