Vergaderkalender

link naar deze pagina

vroegere commissie WOM - 18 april 2012

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Toon Jaspers
Bundel:
pdf Agendabundel (171.9MB)

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen, verslag en rondvraag
4.1
Mededelingen
4.2
Verslag WOM 7 en 8 maart 2012
4.3
Rondvraag
5
Ter advisering
5.1
Herziening subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten
5.2
Bestemmingsplan Kom Teeffelen
5.3
Bestemmingsplan Kom Het Wild
6
Ter opiniƫring
6.1
Voorkeursoptie aanpassing buslijnennet in de kern Oss
7
Voortgang en verantwoording
7.1
Lijst ingekomen stukken
7.1.1
Ontwerp-bestemmingsplan Midden-Noord 2012
7.1.2
Informatienota resultaten Vlagheidefonds
7.1.3
3e Voortgangsrapportage IUP projecten 2011
7.1.4
Plan van aanpak Welstandsnota Oss 2012-2013
7.1.5
Plan van aanpak herziening bestemmingsplan bedrijventerrein De Bulk
7.1.6
Locatieonderzoek vestiging crematorium Oss
7.1.7
Ontwerpbestemmingsplan Parallelweg 2 Oijen
7.2
Beantwoording vragen en toezeggingen
7.2.a
Fietscrossers Herperduin
7.2.b
Crematorium
7.2.c
Beantwoording vragen rotonde Lithoijen
7.3
Gemeenschappelijke regelingen
7.4
Voortgangslijst
8
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
9
Sluiting