Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 23 mei 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Algemene documenten:

01
Opening
02
Vragenhalfuur
Er zijn vragen binnengekomen voor het vragenhalfuurtje van vanavond. Het vragenhalfuurtje is onderdeel van de reguliere agenda van de raadsvergadering. De raadsvergadering vanavond begint dus gewoon om 19.30 uur!

De fractie van GroenLinks heeft vragen over de ontwikkelplannen voor het Walkwartier

De fractie van SP heeft vragen over de bewaakte fietsenstalling aan de Spoorlaan in Oss
03
Trekking stemcijfer
04
Mededelingen
05
Spreekrecht voor het publiek
- De heer de Jong, over ingekomen brief 7.1.10 over de geluidsoverlast, veroorzaakt door de pont van Lith naar Alphen
- De heer Megens, over ingezonden brieven (7.1.33 en 7.3.26) over kappen bomen achterzijde Herbergier
06
Vaststelling van de agenda
07
Lijst ingekomen stukken
07.II
Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
08
Mandaatbesluit verdagen beslissen op bezwaar aan voorzitter van de raad
09
Reglement van orde voor de raad en raadscommissie van de gemeente Oss
In het reglement van orde van de raad (agendapunt 9) is per vergissing de termijn voor indienen van vragen voor het vragenhalfuurtje niet gewijzigd van 24 uur van te voren naar de nieuwe tijd, namelijk 12.00 uur en van te voren op de dag van de raadsvergadering.
De Raadsgriffie heeft dit vandaag aangepast, een nieuw exemplaar van het RvO van de raad is inmiddels op iBabs geplaatst.
10
Gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord
11
Wet voorkeursrecht gemeenten uitbreiding Oss
11.a
Wet voorkeursrecht gemeenten uitbreiding Oss
12
Startnotitie Regionale Energie Strategie
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
12.a
Motie slimme start energietransitie
13
Voortgangslijst moties
Aangepaste versie voortgangslijst toegevoegd op donderdag 23 mei 2019. Motie niets over inwoners zonder inwoners is voorzien van datum 28 juni 2019 en is afgevoerd van het voorblad..
14
Moties vreemd aan de orde van de dag
14.a
Motie aantrekken van extra middelen via subsidies of vanuit fondsen
14.b
Motie afval scheiden
14.c
Motie Walkwartier
15
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
16
Sluiting