Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk - 14 mei 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Alfons Prinssen
Toelichting: Digitale openbare vergadering. Live-uitzending via de website van de gemeente Oss.

Ook bij de digitale vergaderingen is inspreken mogelijk. Men kan tijdens de vergadering digitaal inspreken. Mensen die willen inspreken kunnen hiervoor contact opnemen met de Raadsgriffie via Raadsgriffie@oss.nl  of bellen naar 14 0412. Wilt u zich melden om in te spreken? Dit kan tot op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
\- De heer Albert Bolten wil namens de FNV inspreken bij agendapunt 6\.1\.26 Brief over het minimale loon\, in combinatie met de inspreek reactie FNV
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen en rondvraag
4.1
Mededelingen en rondvraag Algemeen
4.2
Mededelingen en rondvraag Regionale Samenwerkingsverbanden
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag
5
Adviesstukken
Adviesstukken A
• Niet bespreken
• Stemverklaring tijdens raadsvergadering is mogelijk
Adviesstukken BI
• 1 termijn
• er is geen debat nodig om tot een advies aan de raad te komen
• weergeven standpunt of bestuurlijke vragen aan portefeuillehouder
• interrupties op antwoord portefeuillehouder zijn mogelijk
Adviesstukken BII
• 2 termijnen
• Debat
• maximale spreektijd 1e termijn 3 min per fractie
• verhelderende vragen na bijdragen in 1e termijn (ook door portefeuillehouder)
• meerdere woordvoeders in de tweede termijn
• focus op advies aan de raad
5.01.a
BII Nieuwe strategische agenda's regionale samenwerking 2030
5.01.b
Agenda gerelateerde ingekomen stukken
6
Voortgang en verantwoording
6.1
Ingekomen stukken
Ingekomen A-stukken
• Niet bespreken
Ingekomen BI-stukken
• Kort statement, opmerking of bestuurlijke vraag
• beperkte interrupties op antwoord portefeuillehouder mogelijk
Ingekomen BII-stukken Deze stukken komen voortaan vóór de BI-stukken op de agenda
• aanduiding ingeschatte bespreektijd op basis van vooraf aangegeven motivatie
• 1 termijn
• geen debat
• op verzoek geven fracties mening
• beperkte interrupties van fracties en portefeuillehouder zijn toegestaan
• focus op vooraf aangegeven motivatie
6.1.01
A Aanpassen beleidsregels Terug- en Invordering
6.1.02
A Kaderbrief Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
6.1.03
A Lokale ontwikkelagenda Wmo Oss
6.1.04
A Opstellen huisvestingsplan voor door de gemeente Oss Noordwest gewenste activiteiten en voorzieningen
6.1.05
A Uitvoeringsprogramma 2020 vindbaarheid en beschikbaarheid van de jeugdhulp
6.1.06
A Uitvoeringsprogramma gezondheid 2020
6.1.07
A Vaststelling subsidieregeling Dekkend Netwerk AED's gemeente Oss
6.1.08
A Zienswijze herindelingsontwerp gemeente Boxmeer Cuijk en Sint Anthonis
6.1.09
A Aandachtexploitaties Wijk- en Dorpcentra gemeente Oss
6.1.10
A Nabetaling subsidie aan fanfare Jong Leven
6.1.11
A Raadsinformatiebrief Armoede en Schulden
6.1.12
A Raadsinformatiebrief over de resultaten van Werk en Inkomen
6.1.13
A Raadsinformatiebrief van weth. Van Geffen over het Golfbad
6.1.14
A Resultaten vertrouwensexperiment Oss: Zelf aan het stuur en op maat. Werkt het?
6.1.15
A Subsidie maatjesprojecten Buurtgezinnen, Stichting Buddyhulp en Humanitas
6.1.16
A Jaarverslag 2019 Rekenkamercommissie
6.1.17
A Raadsinformatiebrief van wethouder Den Brok over wijkcentrum Ruwaard
6.1.18
BII Beleidsregels beschermd wonen 2020
SP Onrust en onzekerheid bij mensen die hiervan afhankelijk zijn. Vragen aan en antwoorden van het college.

**Vervolg op de schriftelijke eerste termijn. Er is ruimte voor eventuele aanvullende vragen/opmerkingen.**
6.1.19
BII Rapport Ik ben meer dan mijn problemen, een integrale aanpak voor kinderen met meerdere problemen in de thuissituatie
Op verzoek van PvdA en SP tijdens de raadsvergadering van 30 januari
PvdA wil van de portefeuillehouder horen wat er met de aanbevelingen is gedaan.
SP wil het onderzoek met de andere fracties bespreken en kijken of er iets gedaan kan worden met de aanbevelingen.

Reactie portefeuillehouder:
Antwoord Wethouder van Geffen
Wij onderschrijven de aanbevelingen uit het Rapport Ik ben meer dan mijn problemen.
Voor organisaties in het sociale domein:
1\. Neem in het geldende beleid en werkinstructies op dat professionals altijd kijken of er in een gezin op
meerdere gebieden problemen spelen.
2\. Biedt professionals ruimte om ouders te helpen goed vorm te geven aan hun opvoeding\, als er op drie of
meer gebieden problemen spelen.
3\. Als er een of twee problemen spelen\, laat professionals zich dan richten op het oplossen van het probleem\.
4\. Maak werkelijk integraal werken speerpunt van geldend beleid en werkinstructies\.
5\. Zet in op het versterken van beschermende factoren die een belangrijke rol kunnen spelen in het verkleinen
van de impact van problemen in de thuissituatie op het welzijn van kinderen.
Omdat de aanbevelingen met name gericht zijn op de uitvoering en interne processen van de
toegang (Ons Welzijn) hebben wij het rapport met de aanbevelingen onder de aandacht van Ons
Welzijn gebracht en hen gevraagd dit op te nemen in hun interne werkprocessen. Met name bij de
doorontwikkeling van 1 gezin 1 plan zal hierop gemonitord worden.
Voor gemeenten
1\. Biedt in het geldende beleid ruimte voor een passende\, integrale en multi\-categoriale aanpak\.
Het rapport van de ombudsman beschrijft dat wanneer er veel afspeelt in een casus het belangrijk is dat
professionals en organisaties in het sociaal domein optimaal afstemmen en samenwerken. Ze hebben ruimte
nodig om maatwerk te kunnen bieden en om de grenzen tussen verschillende werkvelden te overbruggen.
Zowel in de ontwikkelagenda als in het uitvoeringsprogramma jeugd van de gemeente Oss hebben
wij hier aandacht voor. Denk hierbij aan de thema’s Samenwerkwijze, Aansluiting onderwijs en
kinderopvang, betere samenwerking tussen het Centrum Jeugd en Gezin en het Sociaal Team,
Betere overgang 18-/18+, Vindbaarheid etc..
We zijn met Ons Welzijn continu in overleg om goed uitvoering te kunnen geven aan de thema’s en
aan de casussen.

**Vervolg op de schriftelijke eerste termijn. Er is ruimte voor eventuele aanvullende vragen/opmerkingen.**
6.1.20
BII motie financiële bijdrage van Rijk voor Omgevingswet
SP: De gemeente krijgt steeds meer taken en de gemeente Oss ervaart krapte in het ambtenarenapparaat.

**Vervolg op de schriftelijke eerste termijn. Er is ruimte voor eventuele aanvullende vragen/opmerkingen.**
6.1.21
BII Incidentele subsidie 2020 Thuis In Oss
CDA: Wat is nu nog de rol van Ons Welzijn voor wat betreft statushouders?

Reactie portefeuillehouder:
Reactie: Er zijn 3 partijen actief:
1) Thuis in Oss richt zich op meedoen aan activiteiten in en met de samenleving
2) Vluchtelingenwerk richt zich op (juridische) bijstand
3) Ons welzijn richt zich op integratie in de nieuwe buurt
Hier zit deels overlap in, 3 partijen worden gestimuleerd om samen op te trekken.
Exacte financiële onderbouwing is technische vraag

**Vervolg op de schriftelijke eerste termijn. Er is ruimte voor eventuele aanvullende vragen/opmerkingen.**
6.1.22
BII gemeente aan de slag met het VN-Verdrag Handicap
SP: Hierbij de motie Toegankelijkheid van 28 juni 2018 betrekken. De motie roept op om  te komen tot een inclusie-agenda en deze brief haakt hier mooi bij aan.

Reactie portefeuillehouder:
Gemeente heeft contact met werkgroep BTB vanuit de ASD. Binnen organisatie
ambassadeurs aangewezen niet alleen vanuit sociaal domein maar bijvoorbeeld ook vanuit
openbare ruimte. Samenwerking (elkaar begrijpen) gaat goed! College heeft ervoor gekozen vanuit
praktische insteek te werken ipv vanuit een statisch document, dit is effectiever. ASD (doelgroep)
staat achter deze aanpak.

PvdA: sluit zich aan bij de SP. Daarnaast wil de fractie weten of het college bekend is met het manifest Iedereen doet mee, en of dat ook ondertekend is door de gemeente Oss. De fractie wil ook weten hoe het op dit moment staat met de implementatie van het VN-Verdrag Handicap.

Reactie portefeuillehouder:
Uitvoering geven aan de letter van het verdrag vergt voor Oss een 10-tallen-miljoenen
investering, ook in bijvoorbeeld particulier eigendom. Wij pakken de uitdaging op om vooral in de
geest van het verdrag te werken. Bijvoorbeeld uitvoering gekoppeld aan investeringen in vastgoed
en openbare ruimte. Ook in gesprekken met CMO, dag van de witte stok.

**Vervolg op de schriftelijke eerste termijn. Er is ruimte voor eventuele aanvullende vragen/opmerkingen.**
6.1.23
BII Brieven over straling en gezondheid
Op verzoek van de fractie van D66 tijdens de raadsvergadering van 30 januari.
De fractie wil vragen aan de wethouder of hij het RIVM wil benaderen hoe het landelijk advies daarin zou kunnen zijn, zodat we er lokaal qua voorlichting ook iets mee kunnen.
Het advies van het RIVM wordt zo snel mogelijk toegevoegd.

**Vervolg op de schriftelijke eerste termijn. Er is ruimte voor eventuele aanvullende vragen/opmerkingen.**
6.1.24
BII Brief over middelbaar- en vervolgonderwijs tijdens coronacrisis en de reactie van weth. Van Geffen
SP wil graag van het college horen welke extra inspanningen er mogelijk zijn, bijvoorbeeld in de informatievoorziening, om minimaregelingen en regelingen voor studenten/scholieren extra onder de aandacht te brengen.
6.1.25
BII Brief over het minimale loon, in combinatie met de inspreekreactie FNV
SP wil het onderwerp 'minimumuurloon naar 14 Euro' binnen de gemeente Oss bespreken; enerzijds binnen de gemeente Oss als werkgever en anderzijds de gemeente Oss als voorbeeld functie en aanjager naar bedrijven in de gemeente (en regio).
VVD sluit zich hierbij aan.
Beter Oss is van mening dat je niet 1 aspect kunt aanpakken en de rest laten zitten. Het hele minimumloon-regelgeving is complex en is gekoppeld aan complexe regelgeving, waarbij ook bijvoorbeeld de toeslagen moet worden betrokken. Beter Oss is zeker een voorstander van het principe dat werken moet lonen, maar pleit ervoor om dan ook te kijken naar de toeslagen en niet alleen naar het minimum loon. Verder is Beter
Oss geen voorstander om tegen het landelijk beleid in, eenzijdig een ander minimum loon af te spreken met werknemers.
6.1.26
BII Brief over een solide persoonsgebonden budget
Ook Oss gaat steeds meer over naar ZIN. D66 wil weten hoe de wethouder aankijkt tegen de aanbevelingen die ‘Per Saldo’ doet.
PvdA Is het college bekend met PerSaldo en hebben ze kennisgenomen van de aanbevelingen en zijn ze bereid deze over te nemen? Is het iets voor Oss om samen met PerSaldo op te trekken ter ondersteuning, voorlichting en toerusting van (aankomende) budgethouders, al dan niet lid van PerSaldo?
6.1.27
BII Brief over Digibuurt
SP deelt de zorgen van de Seniorenraad en vindt digibuurt een belangrijke voorziening. De SP wil van de andere fracties horen of zij digibuurt willen behouden.
CDA Hoe beoordeelt de wethouder de activiteiten in relatie tot welzijn en laagdrempelig ontmoeten. En wat is de rol van ons welzijn en hoe blijven de activiteiten geborgd.
GroenLinks vraagt om dit ingekomen stuk te betrekken bij het toegezegde gesprek over onze toekomstige relatie met Ons Welzijn
VVD en D66 sluiten zich hierbij aan.
Beter Oss Wederom worden taken afgestoten door Ons Welzijn, maar wordt de subsidie behouden door Ons Welzijn. Het huidige subsidie bestaat ook uit het gedeelte van het vroegere Rigom. Steeds maar weer blijkt dat deze taken NIET (meer) worden uitgevoerd. We horen nooit dat de subsidie dan ook wordt teruggegeven.
Nu moeten we een project gaan financieren, waar de financiering al aan een andere organisatie is toebedeeld. Dus wel een goed initiatief, maar het geld moet van Ons Welzijn komen. Met de fusie een aantal jaren geleden is het geld voor o.a. Ouderen (voorheen Rigom) wel toebedeeld aan Ons Welzijn. Nu extra geld geven aan een andere organisatie zou betekenen dat we dus dubbel financieren.
6.1.28
BI Raadsinformatiebrief van wethouder Van Kessel over het proces rondom de opdrachtverlening aan ONS welzijn
Op verzoek van:
\- VDG\. hoe en wanneer wordt raad hierbij betrokken\.
\- CDA heeft een vraag aan de wethouder
\- D66 heeft een vraag aan de wethouder
6.1.29
BI Raadsinformatiebrief Kwartiermaker UIThuis
D66 wil het proces volgen.
Beter Oss Beter is blij met de aanstelling van de  heer Theo Vinken. Hij is bekend met veel partijen en
kan rekenen op een breed draagvlak en heeft een grote gunningsfactor.
6.1.30a
BI Mededeling: Noodprocedure Inkoop Jeugdhulp 2021
Op verzoek van D66, statement.
6.1.30b
BI Uitstel nieuwe inkoop jeugdhulp in verband met coronacrisis
Op verzoek van D66, statement.
6.1.31
BI Nederlandse Schuldhulproute
Beter Oss heeft vragen aan de wethouder. Werken met commerciële partijen. Hoe staan we daarin? En hoe is het met de privacy geregeld?
6.1.32
BI Verzoek om kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen op te vangen
Beter Oss vindt het antwoord van de wethouder vinden we voldoende. De fractie wil er nog op wijzen dat er een landelijk beleid ligt, om geen vluchtelingen uit de Griekse kampen op te vangen en Beter Oss kan zich vinden in het landelijke beleid hierover. Met name in de crisis waarin we ons nu bevinden, met alle begrotingstekorten die in het verschiet liggen, met op de loer liggende werkeloosheid, zullen we nu al alle zeilen bij moeten zetten, zonder dat daar nog kinderen of volwassenen bij komen die, naar verwacht, direct in een vrij zwaar zorgtraject terecht komen. Landelijk het een en ander regelen en geld en goederen beschikbaar stellen voor opvang in de Regio of stimuleren dat mensen uit de kampen teruggaan, naar land van herkomst en hierbij voldoende perspectieven bieden.
6.2
Beantwoording vragen en toezeggingen
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag
6.3
Voortgangslijst
7
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
8
Sluiting