Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Adviescommissie Ruimte - 12 december 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: Alfons Prinssen
Toelichting: Vervolg van de geschorste Adviescommissie Ruimte van 28 november 2019

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
Behandeld tijdens de Adviescommissie Ruimte van 28 november 2019
3
Vaststellen agenda
Behandeld tijdens de Adviescommissie Ruimte van 28 november 2019
4
Mededelingen en rondvraag
Behandeld tijdens de Adviescommissie Ruimte van 28 november 2019
4.1
Mededelingen en rondvraag Algemeen
Behandeld tijdens de Adviescommissie Ruimte van 28 november 2019
4.2
Mededelingen en rondvraag Regionale Samenwerkingsverbanden
Behandeld tijdens de Adviescommissie Ruimte van 28 november 2019
5
Adviesstukken
5.01
A Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Partiele herziening 4 Bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer- Oss-2011
Behandeld tijdens de Adviescommissie Ruimte van 28 november 2019
5.02
A Vaststellen Partiele herziening 1 Bestemmingsplan N329 - Oss - 2010
Behandeld tijdens de Adviescommissie Ruimte van 28 november 2019
5.03
A Vaststelling bestemmingsplan ‘Partiële Herziening 3 Kom Geffen – 2016’
Behandeld tijdens de Adviescommissie Ruimte van 28 november 2019
5.04
A Vestiging Voorkeursrecht gemeenten, locatie Geffen - Oost
Behandeld tijdens de Adviescommissie Ruimte van 28 november 2019
5.04.a
Zienswijze tegen het ontwerp Wvg besluit Geffen Oost
Behandeld tijdens de Adviescommissie Ruimte van 28 november 2019
5.05
BI Ontwikkelperspectief Dorpshart Geffen
Behandeld tijdens de Adviescommissie Ruimte van 28 november 2019
5.06
BII Grootschalige opwekking zonne-energie in Oss
Behandeld tijdens de Adviescommissie Ruimte van 28 november 2019
5.06a
Inspreekreacties
Behandeld tijdens de Adviescommissie Ruimte van 28 november 2019
6
Voortgang en verantwoording
6.1
Ingekomen stukken
AI Niet bespreken
BI Kort statement/opmerking/bestuurlijke vraag
BII 1 termijn/geen debat/op verzoek geven fracties mening/beperkte interrupties van portefeuillehouder worden toegestaan
6.1.01
RAADPLEGEND: Consultatie concept voorkeurs-alternatief Meanderende Maas
Behandeld tijdens de Adviescommissie Ruimte van 28 november 2019
6.1.01a
Agenda gerelateerd ingekomen stuk Consultatie concept voorkeurs-alternatief Meanderende Maas
Behandeld tijdens de Adviescommissie Ruimte van 28 november 2019
6.1.02
A 1e voortgangsrapportage IUP 2019
6.1.03
A Raadsinformatiebrief vanuit de gemeenschappelijke Regeling Heesch-West
Op 10 oktober 2019 publiceerde de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) haar definitieve advies op het milieueffectrapport voor het bedrijventerrein Heesch West.
De drie gemeenten 's-Hertogenbosch, Oss en Bemheze, hadden de commissie bij de publicatie van het voorontwerpbestemmingsplan Heesch West met bijbehorend milieueffectrapport om advies gevraagd.
Naar aanleiding van het advies van de Commissie m.er. willen wij uw raad graag nader informeren over dit advies en de wijze waarop de GR hieraan invulling wil geven.
Dit in vervolg op de beknopte raadsinformatiebrief die we op 10 oktober hebben gestuurd.

6.1.04
A Ontwerpbestemmingsplan Oijense Zij Noord
De fractie van SP heeft een opmerking over bereikbaarheid
6.1.04a
Antwoord op toezegging over Oijense Zij Noord (19-043)
6.1.05
BI Brief over het exploitatieplan 2020 Oost – en West-Brabant

In de brief wordt gevraagd om ideeën voor de aanpassingen en de fractie SP wil het hierover hebben.
6.1.06
BI Brief over principeverzoek ontwikkeling windpark Oss – Den Bosch
Behandeld tijdens de Adviescommissie Ruimte van 28 november 2019
6.1.06a
inspreekreactie
Behandeld tijdens de Adviescommissie Ruimte van 28 november 2019
6.1.07
BI Brief over zonnevelden
De fractie GroenLinks heeft vragen aan de wethouder over het capaciteitsprobleem waar deze briefschrijver naar verwijst.

De fractie van D66 vraagt zich af waarom dit niet als pilot wordt bestempeld zodat vertraging kan worden voorkomen.
6.1.08
BI Informatiebrief van wethouder Van Orsouw over geluidsoverlast van het pont in Lith
Behandeld tijdens de Adviescommissie Ruimte van 28 november 2019
6.1.08a
inspreekreactie
Behandeld tijdens de Adviescommissie Ruimte van 28 november 2019
6.1.09
BI Starten Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure tot het vaststellen van gebiedsspecifiek bodembeleid
Op verzoek van de fractie van SP en de fractie van GroenLinks
6.1.10
BI Voorontwerpbestemmingsplan 'Crematorium Docfalaan Oss - 2020'

Op verzoek van de fractie van D66
6.1.11
BI Zienswijze concept NRD Mestbewerkingslocatie
Op verzoek van de fractie van D66 en de fractie van GroenLinks
6.1.11a
Agenda gerelateerde ingekomen brief over zienswijze op Notitie Reikwijdte en Detailniveau plan MER locaties mestbewerking
Brief wordt ook opgenomen op de lijst ingekomen stukken van de raadsvergadering van 19 december
6.1.12
BII Antwoord op artikel 41 vragen over energiebeleid op de Osse scholen
We gebruiken een optelklok. De bedoeling hiervan is om inzicht te geven in de duur van een betoog. De 'optelklok' is zo nodig zichtbaar op het scherm.

De fractie van SP wil dit agendapunt betrekken bij het antwoord van wethouder Van Geffen over het gebruik van de scholen van het Fonds zonnepanelen schoolgebouwen, agendapunt 6.2.2. De ambitie van Oss is om 50 procent energie te besparen en de fractie SP vindt dat de ambitie wat hoger mag. Er is actief beleid nodig.

6.1.13
BII Informatienota Bereikbaarheid Oss Noord
We gebruiken een optelklok. De bedoeling hiervan is om inzicht te geven in de duur van een betoog. De 'optelklok' is zo nodig zichtbaar op het scherm.
De spreektijd is 10 minuten.

Motivatie:
SP: heeft vragen over de financiering
GroenLinks: Tijdens de vorige agendacommissie is deze nota als onvolledig en nog niet behandelbaar gekwalificeerd. GroenLinks vindt dat dat nog steeds zo is. GroenLinks wil het daar met andere fracties over hebben, zodat er niet op basis van onvolledige nota's uiteindelijk beslissingen worden genomen over grote infrastructurele projecten.
D66: Heeft vragen aan de wethouder over het niet uitvoeren van de motie slim doorstromen Singel 40-45

6.1.14
BII Memo's van wethouder Van Orsouw betreffende een advies leegstandsverordening en een bedrijven investeringszone (BIZ)
We gebruiken een optelklok. De bedoeling hiervan is om inzicht te geven in de duur van een betoog. De 'optelklok' is zo nodig zichtbaar op het scherm.
De spreektijd is 10 minuten.

Op verzoek van de fractie van D66
6.1.15
BII Omvormen welstandsbeleid - Ontwerp welstandsnota
We gebruiken een optelklok. De bedoeling hiervan is om inzicht te geven in de duur van een betoog. De 'optelklok' is zo nodig zichtbaar op het scherm.
De spreektijd is 10 minuten.

Motivatie:
Fractie D66
Wat vinden andere partijen ervan dat er geen excessenbeleid meer opgenomen is in het nieuwe welstandsbeleid?
Wat vinden andere partijen ervan dat reclame nu losgekoppeld gaat worden?
6.2
Beantwoording vragen en toezeggingen
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag
6.2.01
informatiebrief van wethouder Van der Schoot over de motie consequenties voor groen in ruimtelijke plannen (18-092)
6.2.02
Antwoord van wethouder Van Geffen over het gebruik van de scholen van het Fonds zonnepanelen schoolgebouwen (19-004)
6.2.03
Brief van wethouder Van Orsouw over het gesprek met de Action en het gespreksverslag - Parkeeroverlast Oude Molenweg / Molenstraat (19-070)
6.2.04
Reactie op toezeggingen van wethouder Den Brok over de hoogte van de huurprijzen in het UIThuis (18-132)
6.2.05
Brief van wethouder Van Orsouw over de beheerplannen havens (19-069)
6.2.06
Raadsinformatiebrief wethouder Van Orsouw betreffende de motie vergroening stadshart (19-063)
6.2.07
Uitwerking motie Zet Oss op de (pre)historische kaart (19-071)
6.2.08
Informatiebrief wethouder Van Orsouw over toezegging busvervoer 't Wild (19-030)
6.2.09
Brief van wethouder Van der Schoot en het duurzaamheidsakkoord 2019-2025, tussen de gemeente Oss, woningcorporaties BrabantWonen en Mooiland en de Huurdersvertegenwoordiging (19-005)
6.2.10
Brief van wethouder van Orsouw met betrekking tot toezegging Evaluatie Pilot dagtarief parkeren centrum Oss(18-136)
6.2.11
Antwoord op de toezegging Wob verzoeken Stijbeemden (19-083 )
6.2.12
raadsinformatie brief van wethouder Van der Schoot over het groenfonds Geffen (19-003)
6.3
Voortgangslijst
7
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
8
Sluiting