Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 1 juni 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Algemene documenten:

01
Opening
02
Vragenhalfuurtje
De fracties van D66 en SP willen gebruik maken van het vragenhalfuurtje om het college vragen te stellen.
03
Trekking stemcijfer
04
Mededelingen
05
Spreekrecht voor het publiek
06
Vaststelling van de agenda
07
Lijst ingekomen stukken
07.II
Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
08
Aanpassing aanwijzing categorieen artikel 6.5 lid 3 van het Besluit Omgevingsrecht
08a
Aangepast raadsbesluit
De Adviescommissie Ruimte heeft unaniem ingestemd met het toevoegen van beslispunt 4.
Bij het vaststellen van de agenda zal aan de raad gevraagd worden over welk besluit men wenst te beraadslagen/besluiten.
09
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Mettegeupel-Oost-Oss-2016
10
Coordinatiebesluit windparken Elzenburg-De Geer
11
Beleidskader aangepast sporten
11.a
Amendement Geef aangepast sporten een podium
12
Extra budget kinderen in armoede en flankerend armoedebeleid
13
Kadernota 2018 Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost (RBL BNO)
14
Ondertekening raadsbesluiten
15
Aanbevelingen Ombudscommissie Jaarverslag 2016
16
Speelruimtebeleid in Oss
Voorstel waarbij een motie/amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
16.a
Motie PvdA Behoud speelvoorzieningen
17
Vaststelling bestemmingsplan Kom-Geffen-2016
Voorstel waarbij een motie/amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
17a
Brief over Kom-Geffen-2016
18
Voortgangslijst moties
19
Moties vreemd aan de orde van de dag
19.a
Benoeming burgerlid
20
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
21
Sluiting