Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 6 juli 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Toelichting: Vaststellen Jaarrekening + Begrotingen gemeenschappelijke regelingen
Algemene documenten:

01
Opening
02
Vragenhalfuurtje
03
Trekking stemcijfer
04
Mededelingen
05
Spreekrecht voor het publiek
06
Vaststelling van de agenda
07
Lijst ingekomen stukken
07.II
Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
08
A Benoeming P.N.M. Konings tot lid Ombudscommissie
09
A Niet-vaststellen bestemmingsplan‘Berghemseweg-Heiweg-Herpen-2016’
09.a
A Agenda gerelateerde ingekomen brief
09.b
A Uitspraak Raad van State inzake niet vaststellen bestemmingsplan Berghemseweg-Heiweg-Herpen
09.c
A Bestemmingsplan 'Berghemseweg - Heiweg - Herpen - 2016' (raadsvergadering 04-02-2016)
10
A Eerste financiële tussenrapportage 2017
11
A Windpark Elzenburg-de Geer: bestendiging voorkeursrecht Wet voorkeursrecht gemeenten
12
A Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Zone Oss-Berghem-2017
13
A Storting op duurzaamheidsrekening SVn
14
A Vaststelling bestemmingsplan Kraaijeven 2a Geffen - 2017
15
A Ontwerp Programmabegroting 2018 en Meerjarenraming 2019-2021 en jaarstukken 2016 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
15.a
A Zienswijze Kadernota ODBN
15.a
A zienswijze naar aanleiding van de Kadernota ODBN
15.b
A Antwoord op vraag over achterstanden controles ODBN
16
A Begroting 2018 en jaarstukken 2016 GGD Hart voor Brabant
17
A Begroting 2018 en Jaarstukken 2016 Regionale Ambulance Voorziening
18
A Begroting 2018 en jaarverantwoording 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord
19
A Begroting 2018 en jaarverslag 2016 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
20
A Begroting 2018 RBL BNO
21
A Jaardocumenten 2016 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf
22
A Jaarrekening 2016, begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021 van het Brabants Historisch Informatie Centrum
23
A Kaders voor toekomst van Golfbad Oss/openbaar zwemwater in de gemeente Oss
24
A Re-integratieverordening Participatiewet 2017
25
A Beëindiging Huishoudelijke Verzorgings Toeslag (HVT) per 1 januari 2018 en meer flexibiliteit in de maatwerkvoorziening
25.a
Agenda gerelaterde ingekomen brief
26
A Begroting 2018 BSOB
27
A Jaarrekening 2016 en jaarplan en begroting 2018 Regio Noordoost Brabant (AgriFood)
28
A Kader internationalisering
29
A Uitvoeringsprogramma centrummarkten en marktverordening gemeente Oss
30
B Jaarverslag & Jaarrekening 2016 gemeente Oss, MeerjarenProgramma Grondbedrijf 2017-2020, Accountantsverslag & Controleverklaring jaarrekening 2016
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd.
31
B Grootschalig duurzame energie opwekking in Oss
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd.
31.a
motie
32
B Windpark Elzenburg-De Geer: kaders voor participatie
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd.
32.a
amendement
33
B Ontwerpbegroting 2018 en ontwerpbeleidsplan 2018-2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd.
34
B Transformatie-opgave jeugd
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd.
34.a
motie
35
Voortgangslijst moties
36
Moties vreemd aan de orde van de dag
36.a
Motie SP ondersteuning UVG medewerkers
36.b
Motie CDA SP PvdA GroenLinks Ontsluiting data gemeenschappelijke schuldhulpverlening
36.c
Motie GroenLinks SP PvdA Versnelling transitie veehouderij
37
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
38
Sluiting