Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Adviescommissie Ruimte - 13 juni 2019

Locatie: Commissiezaal
Aanvang: 19:29
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Jan Zoll
Algemene documenten:

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
- Mevrouw Van Rosmalen spreekt in bij agendapunt 6.1.07 Centrumplan Berghem
- Mevrouw Zengers spreekt in namens bezorgde bewoners polder Stijbeemden en namens Stichting Tegenwind Stijbeemden io. Het onderwerp van de inspraak staat niet op de agenda (‘vreemd aan de orde van de dag’)

3
Vaststellen agenda
De fractie VVD wil enkele vragen stellen aan de portefeuillehouder over het besluit van B&W van 21 mei 2019 over de intentieovereenkomst Geopark Peelhorst en Maasvallei. De fractie verzoekt om dit onderwerp alsnog toe te voegen aan de agenda.
4
Mededelingen en rondvraag
4.1
Mededelingen en rondvraag Algemeen
4.2
Mededelingen en rondvraag Regionale Samenwerkingsverbanden
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag
5
Adviesstukken
A Niet bespreken
BI 1 termijn/geen debat/weergeven standpunt/ bestuurlijke vragen aan portefeuillehouder
BII 2 termijnen/debat/meerdere woordvoerders in de tweede termijn

5.01
A Begroting 2020 en jaarrekening 2018 GR Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost
5.02
A Deelname bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost Brabant
5.03
A Lidmaatschap Coöperatieve Vereniging Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrecht
5.04
A Ontwerp-programmabegroting 2020 en jaarstukken 2018 Omgevingsdienst Brabant Noord
5.05
A Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Oss 2019
5.06
BI Coördinatieregeling Crematorium Docfalaan - Oss
Pilot debat:
Geen debat er is ruimte voor het weergeven van een standpunt of het stellen van bestuurlijke vragen aan de portefeuillehouder
5.07
BI Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'De Kolk Ravenstein - 2019'
Pilot debat:
Geen debat er is ruimte voor het weergeven van een standpunt of het stellen van bestuurlijke vragen aan de portefeuillehouder
pdf Voorblad Advies commissie over Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan De Kolk Ravenstein -2019.docx (116KB)
pdf Raadsvoorstel_bestemmingsplan_en_besluit_hogere_waarde_De_Kolk_Ravenstein.DOCX (220KB)
pdf Raadsbesluit .DOCX (137KB)
pdf Besluit_vaststelling_hogere_waarde.PDF (149KB)
pdf Bijlage_1_-_locatiestudie_woningbouw_Ravenstein.pdf (16.9MB)
pdf Bijlage 2 - Visie op de detailhandelsstructuur - 2008.PDF (785KB)
pdf Bijlage 3 - Ruimtelijk-functionele analyse boodschappencluster de Schaafdries - 2017.PDF (1.1MB)
pdf Bijlage 4 - Quick-scan ruimtelijke ordening De Kolk te Ravenstein -2017.PDF (12.8MB)
pdf Bijlage 5 - Verkennend bodemonderzoek Schaafdries 4-6 te Ravenstein - 2009.PDF (12.8MB)
pdf Bijlage 6 - Verkennend en aanvullend bodem- en asbestonderzoek Schaafdries 4-6 te Ravenstein - 2018.PDF (23.7MB)
pdf Bijlage 7 - Rapportage externe veiligheid en verantwoording groepsrisico - 2017.PDF (854KB)
pdf Bijlage 8 - Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek bedrijventerrein De Kolk - 2009.PDF (14.3MB)
pdf Bijlage 9 - Quickscan flora en fauna Schaafdries ong_ te Ravenstein - 2017.PDF (2.2MB)
pdf Bijlage 10 - Rappotage quickscan flora en fauna en aanvullend ecologisch onderzoek Schaafdries - 2017.PDF (2.3MB)
pdf Bijlage 11 - Rapport ten behoeve van een vormvrije m_e_r-beoordeling - 2018.PDF (64KB)
pdf Bijlage 12 - Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer - 2019 (nieuw).PDF (2.8MB)
pdf Bijlage 13 - Akoestisch onderzoek industrielawaai winkels - 2019.PDF (4.3MB)
pdf Bijlage 14 - Akoestisch onderzoek industrielawaai bedrijventerrein - 2019.PDF (9.7MB)
pdf Bijlage 15 - Rapport Asbestonderzoek partijen Schaafdries 2 4 en 6 Ravenstein - 2018.PDF (11.2MB)
pdf Bijlage 16 - Rapport nader asbestonderzoek Schaafdries 2 4 en 6 te Ravenstein - 2019.PDF (10.1MB)
pdf Bijlage 17 - Rapport verk bodem en nader asbestonderzoek groenstrook naast Schaafdries 2 4 en 6 - 2019.PDF (8.7MB)
pdf BIJLAGENBOEK_-Bestemmingsplan_De_Kolk.PDF (118KB)
pdf BW_advies_bestemmingsplan_en_besluit_hogere_waarde_De_Kolk_Ravenstein.DOCX (278KB)
pdf Nota_van_zienswijzen_en_wijzigingen_bij_BP_De_Kolk_Ravenstein_-_2019.PDF (226KB)
pdf Regels bestemmingsplan De Kolk.PDF (1.6MB)
pdf Verbeelding bestemmingsplan De Kolk.PDF (454KB)
pdf Besluit college over Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan _De Kolk Ravenstein - 2019_.PDF (47KB)
5.08
BI Jaarstukken begroting en beleidsplan GR Heesch West 2020
Pilot debat:
Geen debat er is ruimte voor het weergeven van een standpunt of het stellen van bestuurlijke vragen aan de portefeuillehouder
5.09
BII Windpark Elzenburg - De Geer. Vaststellen bestemmingsplan en verlenen omgevingsvergunningen
Pilot debat:
We gebruiken spreektijden. De bedoeling hiervan is om op hoofdlijnen aan te geven wat belangrijk is. Er geldt voor dit agendapunt tijdens de 1e termijn een spreektijd van 3 minuten per fractie. Tijdens de 2e termijn gelden geen spreektijden.
pdf Voorblad Advies commissie over Windpark Elzenburg-De Geer Vaststellen bestemmingsplan en verlenen omgevingsvergunningen (deel_1).docx (117KB)
pdf raadsvoorstel definitief.DOCX (283KB)
pdf concept-raadsbesluit.DOCX (137KB)
pdf BP Windmolenpark Elzenburg-De Geer VG01.PDF (5.8MB)
pdf verslag hoorcommissie bestemmingsplannen.DOC (330KB)
pdf B&W-voorstel (definitief).DOCX (275KB)
pdf Besluit college over Windpark Elzenburg-De Geer_ Vaststellen bestemmingsplan en verlenen omgevingsvergunningen (deel 1).PDF (48KB)
pdf bijlage 1 bij raadsvoorstel (definitief).DOCX (193KB)
pdf bijlage 2 bij raadsvoorstel (definitief).PDF (188KB)
pdf Link naar Bijlage 1 bij de toelichting van het bestemmingsplan.docx (165KB)
pdf Bijlage 2 bij toelichting BP.PDF (1.4MB)
pdf Bijlage 3 bij toelichting BP.PDF (17.6MB)
pdf Bijlage 4 bij toelichting BP.PDF (1MB)
pdf Bijlage 5 bij toelichting BP.PDF (207KB)
pdf Bijlage 6 bij toelichting BP.PDF (54KB)
pdf Bijlage 7 bij toelichting BP.PDF (504KB)
pdf Bijlage 8 bij toelichting BP.PDF (1MB)
pdf Bijlage 9 bij toelichting BP.PDF (81KB)
pdf Bijlage 10 bij toelichting BP.PDF (4.6MB)
pdf Bijlage 11 bij toelichting BP.PDF (220KB)
pdf Bijlage 12 bij toelichting BP.PDF (980KB)
pdf Bijlage 13 bij toelichting BP.PDF (4.3MB)
pdf Bijlage 14 bij toelichting BP.PDF (25.9MB)
pdf Bijlage 15 bij toelichting BP.PDF (1.2MB)
pdf Bijlage 16 bij toelichting BP.PDF (905KB)
pdf Bijlage 17 bij toelichting BP.PDF (1.6MB)
pdf Bijlage 18 bij toelichting BP.PDF (13.6MB)
pdf Bijlage 19 bij toelichting BP.PDF (13.3MB)
pdf Bijlage 20 bij toelichting BP.PDF (2.2MB)
pdf Bijlage 21 bij toelichting BP.PDF (508KB)
pdf Bijlage 22 bij toelichting BP.PDF (1.6MB)
pdf Bijlage 23 bij toelichting BP.PDF (467KB)
pdf Bijlage 24 bij toelichting BP (_ Nota zienswijzen).PDF (984KB)
pdf Bijlage A Voorgenomen omgevingsvergunning deelpark RAEDTHUYS.DOCX (1.8MB)
pdf Bijlage B Voorgenomen omgevingsvergunning Deelpark GEMEENTE.DOCX (1.7MB)
pdf plankaart Windmolenpark Elzenburg-De Geer (13-5-2019).PDF (3.6MB)
5.10
BI Proces Omgevingsvisie en Raadswerkgroep Omgevingswet
De agendacommissie heeft vorige week besloten om gelegenheid te geven een raadsvoorstel over het proces omgevingsvisie en de raadswerkgroep Omgevingswet toe te voegen aan de agenda van de adviescommissie Ruimte van donderdag 13 juni aanstaande. Dat wordt dan agendapunt 5.10
Bijgaand stuur ik jullie het raadsvoorstel met bijlagen. Het raadsvoorstel wordt door de Raadswerkgroep (i.o.) aangeboden aan de gemeenteraad van 27 juni 2019.

Het College van B&W zal dinsdag 11 juni nog een advies geven over het procesvoorstel. Dit advies voegen we dinsdag nog toe op iBabs.

De Voorzitter van de adviescommissie Ruimte zal bij het vaststellen van de agenda vragen op welke manier de commissie het raadsvoorstel wil bespreken (A, BI of BII)
5.10.a
Raadsbesluit procesvoorstel omgevingsvisie en afspraken raadswerkgroep
6
Voortgang en verantwoording
6.1
Ingekomen stukken
AI Niet bespreken
BI Kort statement/opmerking/bestuurlijke vraag
BII 1 termijn/geen debat/op verzoek geven fracties mening/beperkte interrupties van portefeuillehouder worden toegestaan
6.1.01
A Ontwerpbestemmingsplan Partiële Herziening 4 Bedrijventerreinen Elzenburg – De Geer – Oss – 2011 (MSD
6.1.02
A Raadsinformatiebrief voortgang project Asbestdaken Oss
De raadsinformatiebrief is vervangen vanwege een foutief getal in een tabel welke inmiddels is aangepast
6.1.03
A Verantwoordingsrapportage BGT 2018
6.1.04
A Verantwoordingsrapportage BRO 2018
6.1.05
BI brief over bescherming jonge watervogels
De fractie D66 wil weten hoe de wethouder omgaat met de vragen uit de brief.
De fractie GroenLinks vraagt het College de brief te betrekken bij het opstellen van het nieuwe dierenwelzijnsbeleid.
De fractie SP wil bespreken welke mogelijkheden er zijn om overstekende dieren te beschermen.
6.1.06
BI Brief over geluidsoverlast veroorzaakt door de pont van Lith naar Alphen
De fractie GroenLinks wil daarbij een reactie van het College.
De fractie wil weten wat de gemeente kan doen vanuit zijn verantwoordelijkheid voor een goed leefmilieu. De fractie SP vraagt ook naar de mogelijkheden van het gebruik van elektrische ponten.
6.1.07
BI brief over het centrumplan Berghem
De fractie D66 wil weten hoe het College omgaat met de vragen van de dorpsraad.
De fractie SP wil een reactie van de wethouder en de fractie heeft nog een aantal aanvullende vragen over mogelijke oplossingen om behoefte van evenementen en wonen te kunnen combineren.

Op vrijdag 7 juni zijn als agenda gerelateerde ingekomen brieven toegevoegd:
- brief van dorpsraad Berghem ná de openbare vergadering
- brief van bewoners over bezwaren tegen centrumplan (achter slotje vanwege persoonsgegevens)
- brief van bestuur verlichte optocht aan dorpsraad over centrumplan (idem achter slotje)
6.1.07a
Agenda gerelateerde ingekomen brief over het centrumplan Berghem
6.1.07b
inspreekreactie
6.1.08
BI Brief over kappen bomen Herbergier aan water kant en aan zijkant Herbergier Tappertstraat
De fractie VVD wil informatie hebben over het proces.
De fractie SP wil bespreken hoe er met hinder van oude bomen in Oss wordt omgegaan.
6.1.09
BI Brief over klimaatbeleid en energietransitie
De fractie PvdA wil de brief betrekken bij de uitwerking van de RES.
De fractie SP wil met de wethouder bespreken wat er met de aanbevelingen gedaan kan worden.
6.1.10
BI Warmtevisie Oss (Oss aardgasvrij)
6.1.11
BI Ontwikkelingsvisie Koornstraat / Begijnenstraat (Fratershof)
6.1.12
BII Motie Slimme start energietransitie
Pilot debat:
We gebruiken een optelklok. De bedoeling hiervan is om inzicht te geven in de duur van een betoog. Het streven is om dit agendapunt in 30 minuten te bespreken. De 'optelklok' is zo nodig zichtbaar op het scherm. Indien er meer tijd nodig is vraagt de voorzitter of de commissie de discussie op een ander moment wil voortzetten of dat de discussie op deze avond nog meer ruimte krijgt.
6.1.13
BII Voorontwerp bestemmingsplan Oijense zij Noord
Pilot debat:
We gebruiken een optelklok. De bedoeling hiervan is om inzicht te geven in de duur van een betoog. Het streven is om dit agendapunt in 10 minuten te bespreken. De 'optelklok' is zo nodig zichtbaar op het scherm. Indien er meer tijd nodig is vraagt de voorzitter of de commissie de discussie op een ander moment wil voortzetten of dat de discussie op deze avond nog meer ruimte krijgt.
6.1.14
BI Geopark
pdf Geopark.pdf (496KB)
6.2
Beantwoording vragen en toezeggingen
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag
6.2.01
Antwoord op de vraag over de consequenties van de verduurzaming in relatie tot de onder- en bovengrenzen van huurgroepen (19-016)
6.2.02
Antwoord wethouder Van Orsouw op de vraag tarieven regiotaxi (19-035)
6.2.03
Raadsinformatiebrief van het College van B&W over de communicatie met CMO en de zaterdagmarkt
6.3
Voortgangslijst
7
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
8
Sluiting