Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk - 23 september 2021

Locatie:
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen en rondvraag
4.1
Mededelingen en rondvraag Algemeen
4.2
Mededelingen en rondvraag Regionale Samenwerkingsverbanden
5
Adviesstukken
Adviesstukken A
• Niet bespreken
• Stemverklaring tijdens raadsvergadering is mogelijk
Adviesstukken BI
• 1 termijn
• er is geen debat nodig om tot een advies aan de raad te komen
• weergeven standpunt of bestuurlijke vragen aan portefeuillehouder
• interrupties op antwoord portefeuillehouder zijn mogelijk
Adviesstukken BII
• 2 termijnen
• Debat
• maximale spreektijd 1e termijn 3 min per fractie
• verhelderende vragen na bijdragen in 1e termijn (ook door portefeuillehouder)
• meerdere woordvoeders in de tweede termijn
• focus op advies aan de raad
5.1
A Wijziging Gemeenschappelijke Regeling en begroting 2021 en 2022 GGD Hart voor Brabant
6
Voortgang en verantwoording
6.1
Ingekomen stukken
Ingekomen A-stukken
• Niet bespreken
Ingekomen BI-stukken
• Kort statement, opmerking of bestuurlijke vraag
• beperkte interrupties op antwoord portefeuillehouder mogelijk
Ingekomen BII-stukken Deze stukken komen voortaan vóór de BI-stukken op de agenda
• aanduiding ingeschatte bespreektijd op basis van vooraf aangegeven motivatie
• 1 termijn
• geen debat
• op verzoek geven fracties mening
• beperkte interrupties van fracties en portefeuillehouder zijn toegestaan
• focus op vooraf aangegeven motivatie
6.1.01
A Compensatieregeling Corona-ondersteuning jeugd- en jongerenorganisaties
6.1.02
A Jaarverslag VTH-plan 2020
6.1.03
A Kwijtschelding huur 1e kwartaal 2021 voor sport en cultuur en compensatie Sport Expertise Centrum
6.1.04
A Herijking gemeentefonds juli 2021
6.1.05
A Raadsinformatiebrief COVID 19 ondersteuning 2020 programma Sport-Cultuur-Ontmoeten
6.1.06
A Raadsinformatiebrief update Warenhuis
Fractie van GroenLinks: opmerking
6.1.07
BII Brieven m.b.t. Jeugdzorg
Besloten in Agendacommissie 9 september jl. brieven geccmbineerd bespreken
6.1.07a
Ontwikkelingen jeugdbescherming en jeugdreclassering gecertificeerde instellingen (GI's)
Fractie van PvdA: samen bespreken met raadsinformatiebrief ontwikkelingen GI’s

Fractie van SP: Enkele opmerkingen en vragen aan de portefeuillehouder

Fractie van CDA: is er wat te zeggen over de situatie specifiek in Oss? Zijn er in de zomerperiode nog bijzondere ontwikkelingen geweest? Wat zijn de verwachtingen mbt een structurele oplossing en heeft de wethouder nog iets nodig van de raad?
6.1.07b
Raadsinformatiebrief incidentele middelen jeugdzorg 2022
Fractie van SP: Enkele opmerkingen en vragen aan de portefeuillehouder.
Dit onderwerp en RIB toevoegen bij de stukken over de programmabegroting.
6.1.08
BII Investeringsagenda Beschermd Wonen 2021-2023
Fractie van SP: Enkele opmerkingen en vragen aan de portefeuillehouder

Fractie van CDA: is uitwerking van eerder genomen besluiten, vraag aan wethouder hoe monitoring en evaluatie van de genoemde investeringen is voorzien

Fractie van PvdA: statement

Fractie van Beter Oss: vraag aan de wethouder extra aandacht voor de voortgang en de communicatie.
6.1.09
BII Locatieprofiel evenemententerrein Meester Gielenplein
SP: Enkele opmerkingen en vragen aan de portefeuillehouder

Fractie van CDA: we missen in de communicatie een toelichting op de indeling in de 3 evenementencategorieen. Zijn er voorbeelden per categorie te benoemen en zou het niet bevordelijk zijn voor de duidelijkheid deze duiding mee te geven?

Fractie van PvdA: vragen over participatie proces met belanghebbenden

Fractie van Beter Oss: vindt dat de communicatie ontbreekt

Fractie van VDG
6.1.10
BII Raadsinformatiebrief Samenwerking rondom jeugd Berghem
Fractie van SP: Enkele opmerkingen en vragen aan de portefeuillehouder
6.1.11
BII Stand van zaken Laagdrempelig Ontmoeten
Fractie van SP: Enkele opmerkingen en vragen aan de portefeuillehouder

Fractie van CDA:
6.1.12
BII Subsidie meld- en er-op-af-functie regio Brabantnoordoost-oost 2021-2022
Fractie van SP: Enkele opmerkingen en vragen aan de portefeuillehouder
6.1.13
BII Verlengen contract straatcoaches
Fractie van SP: Enkele opmerkingen en vragen aan de portefeuillehouder

Fractie van Beter Oss: Vragen wat de wethouder voor mogelijkheden ziet om de samenwerking en communicatie vanuit de straatcoaches naar belanghebbende partijen  sterk te verbeteren.

Fractie van VDG:
6.1.14
BII Voortgang verduurzaming maatschappelijk vastgoed
Fractie van SP: Enkele opmerkingen en vragen aan de portefeuillehouder

Fractie van GroenLinks: Opmerking
6.1.15
BII raadsinformatiebrief Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020
Fractie van SP: Enkele opmerkingen en vragen aan de portefeuillehouder

Fractie van PvdA: aantal vragen

Fractie van GroenLinks: Vraag over clientondersteuner

Fractie van Beter Oss: Vraag aan de wethouder over het lage percentage
6.1.16
BI Gemeentelijke collecties en collectiebeheer
Fractie van PvdA: aantal vragen

Fractie van Beter Oss:

Fractie van GroenLinks: Opmerking

Fractie van CDA:
6.1.17
BI Raadsinformatiebrief monitor discriminatie 2020
Fractie van PvdA
6.1.18
BI Raadsinformatiebrief Proeftuin Ruwaard
Fractie van Beter Oss: vindt dat er meer inhoudelijke informatie gedeeld mag worden vanuit de presentatie van 30.06.2021
6.1.19
BI Raadsinformatiebrief voortgang proces nieuw zwembad
fractie van PvdA: aantal vragen
6.1.20
BI Subsidieverlening ONS welzijn 2022
Fractie van SP: korte opmerking
6.2
Beantwoording vragen en toezeggingen
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag.
Beantwoording vragen en toezeggingen kunnen tot maandag voorafgaand aan deze vergadering tot 12.00 uur worden aangevuld.
6.2.1
Antwoord op toezegging CMO in Coronatijd (21-018)
6.3
Voortgangslijst
7
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
8
Sluiting