Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk - 10 oktober 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: Alfons Prinssen
Toelichting: met aansluitend Opiniecommissie
Algemene documenten:

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
- de heer M. Schenk namens Wanderers Cricket Club, over de brief van de Cricket club bij agendapunt 6.1.13
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen en rondvraag
4.1
Mededelingen en rondvraag Algemeen
4.2
Mededelingen en rondvraag Regionale Samenwerkingsverbanden
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag
5
Adviesstukken
A Niet Bespreken
BI 1 termijn/geen debat/ weergeven standpunt/bestuurlijke vragen aan portefeuillehouder
BII 2 termijnen/debat/meerdere woordvoerders in de tweede termijn
5.1
A Aanwijzing Sti. Omroep Maasland tot lokale publieke media instelling
5.2
BII Beleidskader Armoede en Schulden
Pilot debat:
We gebruiken spreektijden. De bedoeling hiervan is om op hoofdlijnen aan te geven wat belangrijk is. Er geldt voor dit agendapunt tijdens de 1e termijn een spreektijd van 3 minuten per fractie. Tijdens de tweede termijn gelden geen spreektijden.
5.2.a
Verordening Meedoen is belangrijk
6
Voortgang en verantwoording
6.1
Ingekomen stukken
AI Niet bespreken
BI Kort statement/opmerking/bestuurlijke vraag
BII 1 termijn/geen debat/op verzoek geven fracties mening/beperkte interrupties van portefeuillehouder worden toegestaan
6.1.01
A Raadsinformatiebrief wethouder Van Geffen over Bestuursopdracht IBN: start nieuw traject
6.1.02
A Raadsinformatiebrief wethouder Van Geffen over Informatie over Perspectief op Werk, een belangrijk plan met financiering vor het regionaal werkbedrijf
6.1.03
A Verlenging financiering wijkverpleging
6.1.04
A Raadsinformatiebrief over de resultaten van de Participatiewet in het 1e half jaar 2019
6.1.05
A Plan van aanpak verbeteren basisvaardigheden
6.1.06
A Raadsinformatiebrief over de voortgang van de transformatieopgave Jeugdhulp
De Agendacommissie heeft besloten deze brief te agenderen voor de bijeenkomst over Jeugdzorg op 10 oktober aanstaande.
6.1.07
A Samenwerkingsprotocol Raad voor de Kinderbescherming
De Agendacommissie heeft besloten dit onderwerp te agenderen voor de bijeenkomst over Jeugdzorg op 10 oktober aanstaande.
6.1.08
A Antwoord op artikel 41 vragen over specialistische jeugdzorg in gevarenzone
De Agendacommissie heeft besloten deze antwoordbrief te agenderen voor de bijeenkomst over Jeugdzorg op 10 oktober aanstaande.

De fractie van SP gaat er vanuit dat de wethouder dit wil gaan betrekken bij de werkgroep die gaat ontstaan.
6.1.09
BI Dekking voor uitvoering van de motie wijkpunt De Hille
De fractie van D66 vraagt aandacht voor tempo van de uitvoering.
6.1.10
BI Implementatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
De fractie van SP heeft een vraag aan de wethouder.
De fractie van D66 komt met een kort statement.
6.1.11
BI Informatiebeleidsplan 2019
De fractie van SP vraagt of dit het vervolg op BLOU is.
De fractie van GroenLinks vraagt waarom de privacy functionaris niet is betrokken.
6.1.12
BI Indexering subsidie Sti. Omroep Maasland
De fractie van VDG vraagt of de uitbreiding van de werkzaamheden naar Den Bosch voordelen heeft opgeleverd.
6.1.13
BI Brief over OZBG
De fractie van D66 wil de brief en de inspreker koppelen aan elkaar en graag een reactie van de wethouder hierop horen.

De fractie van PvdA wil graag nadere uitleg over de manier waarop ozb last tot stand is gekomen, ook mede naar aanleiding door korte beantwoording van de vraag die gesteld is door de Cricket club.
6.1.13
inspreekreactie
6.1.14
BI Brief over cao voor werknemers met een arbeidsbeperking
De fractie van PvdA wil graag horen van het college of ze bereidt zijn deze oproep op te volgen.
6.1.15
BI Brief over duurzaam en toekomstbestendig svTop Talentencampus Oss inclusief antwoord college B&W d.d. 4 september 2019
De fractie van D66 wil graag weten wat er aan de hand is bij sv Top en wat kan het college hieraan doen.

De fractie van PvdA wil graag een reactie van het college op de noodkreet, herkent het college deze zaken en wat zijn de oplossingen?
6.1.16
BI Brief over Eet geen dierendag ambtenaren Oss
De fractie van D66 wil graag een reactie van het college wat doet het college met deze vraag ook in het kader van de campagne Wakker Dier en van Global Goals en ook in samenwerking met de gemeente Utrecht als statement naar de inwoners van de gemeente Oss.
6.1.17
BI Antwoord op artikel 41 vragen SP over gebruikte kledinginzameling
De fractie van SP wil dat er uitgebreider wordt stilgestaan hoe we omgaan met kledinginzameling en betekenis hiervan voor de kringloopwinkel.
6.1.18
BI Brief over over Organisatie LEF Festival 20 en 21 september
De fractie van VDG wil dit breder trekken en vragen aan de wethouder hoe in het evenementenbeleid de vergunningsverlening procedure verbeterd kan worden.
6.1.19a
BII Financieel en juridisch houdbare inrichting van de Wmo voorziening Huishoudelijke Verzorging
Pilot debat:
We gebruiken een optelklok. De bedoeling hiervan is om inzicht te geven in de duur van een betoog. Het streven is om dit agendapunt in 20 minuten te bespreken. De optelklok is zo nodig zichtbaar op het scherm. Indien er meer tijd nodig is vraag de voorzitter of de commissie de discussie op een ander moment wil voortzetten of dat de discussie op deze avond nog meer ruimte krijgt.

De fracties van SP en D66 willen de scenario’s bespreken. Samen met de raadsinformatiebrief over Huishoudelijke Verzorging.
6.1.19b
BII Raadsinformatiebrief over de financieel en juridische inrichting van de voorziening Huishoudelijke Verzorging
6.1.20a
BII Plan van aanpak actualiseren MFA Oss Noord West
Pilot debat:
We gebruiken een optelklok. De bedoeling hiervan is om inzicht te geven in de duur van een betoog. Het streven is om dit agendapunt in 20 minuten te bespreken. De optelklok is zo nodig zichtbaar op het scherm. Indien er meer tijd nodig is vraag de voorzitter of de commissie de discussie op een ander moment wil voortzetten of dat de discussie op deze avond nog meer ruimte krijgt.

De fractie van D66 vraagt naar de financiële kaders, ook in vergelijk met andere locatie.
De fractie van PvdA vraagt hoe het proces is verlopen.
6.1.21
BII Aanpak overlastgevende jeugdgroepen
Pilot debat:
We gebruiken een optelklok. De bedoeling hiervan is om inzicht te geven in de duur van een betoog. Het streven is om dit agendapunt in 20 minuten te bespreken. De optelklok is zo nodig zichtbaar op het scherm. Indien er meer tijd nodig is vraag de voorzitter of de commissie de discussie op een ander moment wil voortzetten of dat de discussie op deze avond nog meer ruimte krijgt.

De fractie van SP geeft aan dat een evaluatie toegezegd was. Nu heeft B&W al een besluit genomen. Hierover heeft de fractie van SP vragen.

6.2
Beantwoording vragen en toezeggingen
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag
6.2.1
Antwoord op motie over werkervaringsplaats Schadewijk (18-126)
6.2.2
Brief van wethouder Van Kessel over de manier waarop het college invulling geeft aan de motie ‘Niets over inwoners zonder inwoners’ (18-087)
6.2.3
Brief wethouder Den Brok hoe geeft het college invulling aan de motie Zonnepanelen op nieuwe bedrijven (18-130)
6.2.4
Raadsinformatiebrief over toezicht en handhaving in de openbare ruimte, met deze brief geeft de portefeuillehouder tevens invulling aan de toezegging Notitie over toezicht en handhaving (19-019)
6.2.5
Brief van wethouder Van Kessel over invulling motie Behoud Straatcoaches in Oss (19-021)
6.2.5a
agenda gerelateerde ingekomen brief over straatcoaches
6.3
Voortgangslijst
7
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
8
Sluiting