Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 28 februari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuur
Er zijn vragen binnengekomen voor het vragenhalfuurtje van vanavond. Het vragenhalfuurtje is onderdeel van de reguliere agenda van de raadsvergadering. De raadsvergadering vanavond begint dus gewoon om 19.30 uur!

De fractie van SP heeft vragen over de Schadewijk.
De fractie van GroenLinks heeft vragen over Popronde Oss.


3
Trekking stemcijfer
4
Mededelingen
5
Spreekrecht voor het publiek
6
Vaststelling van de agenda
7
Lijst ingekomen stukken
7.II
Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
7.IV
Stukken ter afdoening in handen van de raadsgriffier stellen
8
Kadernota 2020 Belasting Samenwerking Oost Brabant (BSOB)
9
Kadernota 2020 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
10.
Kadernota 2020 Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant
11
Kadernota Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noord Oost (RBL BNO)
12
Regionale inkoop jeugdhulp 2020 en verder
13
Vaststelling bestemmingsplan Lankerweg 1 Maren- Kessel - 2017
14
Vaststelling bestemmingsplan Leiweg ong. Kavel A Geffen 2019 en Leiweg ong. Kavel B Geffen 2019
15
Kadernota 2020 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (KCV)
16
Kadernota 2020 Omgevingsdienst Brabant Noord
16.a
Agenda gerelateerde ingekomen brief
17
integraal zienswijzeverzoek beleid 2020 - 2023 Veiligheidsregio Brabant Noord
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
17.a
Agenda gerelateerde ingekomen brief Antwoord op de toezegging aangaande de Veiligheidsregio (19-012)
18
Nota Investeringsbeleid 2019
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
18.a
Amendement Investeringsbeleid
19
Voortgangslijst moties
20
Moties vreemd aan de orde van de dag
20.a
Motie Commerciële vuurwerkshow
20.b
Motie Verbod op het oplaten wensballonnen
20.c
Motie Handhavingsnotitie
20.d
Motie Onoverdekte uitloop pluimvee
20.e
Motie behoud straatcoaches in Oss
21
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
22
Sluiting