Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Podiumbijeenkomst - 9 januari 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:45
Voorzitter:
Algemene documenten:

1
Woonwensenonderzoek
20.00 – 20.45 uur
Raadzaal

Woonbeleid

Tijdens deze Podiumbijeenkomst informeren wij u in 2 achtereenvolgende sessies over:
- De uitkomsten van het woonwensenonderzoek 2019;
- De hoofdopgaven uit de actualisering van de woonvisie in de ‘woonagenda 2020-2021’;
- De nieuwe uitgangspunten voor de woningbouwprogramma van de gemeente Oss.

1. Woonwensenonderzoek 2019

In 2019 heeft de gemeente Oss weer deelgenomen aan het vierjaarlijks regionaal onderzoek naar de woonwensen van onze inwoners. Alle gemeenten in Noordoost-Brabant nemen hieraan deel, met uitzondering van Boekel. Het onderzoek is uitgevoerd door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente ‘s-Hertogenbosch in samenwerking met onderzoeksbureau Companen.

Voor het eerst hebben we in het onderzoek een onderscheid gemaakt tussen de kernenclusters binnen de gemeente Oss. In totaal hebben ruim 4.100 inwoners de vragenlijst ingevuld, een respons van 23% respons). Oss is de tweede gemeente van de regio waarvoor de resultaten zijn geanalyseerd. Op 25 september jl. bespraken we de eerste onderzoeksresultaten met de wijk- en dorpsraden, wiens inzet onmisbaar was bij het behalen van de hoge respons. Daarna zijn de uitkomsten voor Oss nog verder geanalyseerd.

De onderzoekster van ‘s-Hertogenbosch neemt u mee in de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek voor de gemeente Oss.

Presentatie: Paula L’Ortije (Directeur Ruimte en Economie), Janine Meesters (Onderzoekster van de gemeente ’s-Hertogenbosch)

Gespreksleider: Willeke Verhagen

2
Actualisatie van de Woonvisie en van het Portefeuillemanagement Wonen
21.00 – 21.45 uur
Raadzaal

2. Actualisatie van de Woonvisie en van het Portefeuillemanagement Wonen

De woonvisie van de gemeente dateert uit 2013 en is in 2017 geëvalueerd. In bijeenkomsten met o.a. de wijk- en dorpsraden, bouwers- en ontwikkelaars, de woningcorporaties en met de gemeenteraad in een opiniërende commissie is gesproken over de hoofdopgaven op wonen. Op basis van deze inbreng en de recent opgeleverde analyse van het woonwensenonderzoek, is de Woonvisie 2020 opgesteld met een Woonagenda voor de komende jaren.

Ook de uitgangspunten van het Woningbouwprogramma in het Portefeuillemanagement Wonen (PFM) dat de gemeente Oss sinds 2012 hanteert, zijn geactualiseerd. In 2012 was de opgave vooral kwalitatief: er waren voldoende plannen, maar waren dit ook de juiste plannen? Nu is de opgave zowel kwantitatief als kwalitatief: er ligt een opgave om op (de middellange) termijn te zorgen voor meer plannen voor woningbouw én een goede aansluiting van de plannen op de woningbehoefte, nu en in de toekomst. Dit maakt dat de uitgangspositie voor het woningbouwprogramma nu wezenlijk anders is. Bovendien laat de prognose van de provincie een (geleidelijke) verandering in de bevolkingsopbouw en huishoudenssamenstelling zien en maakt Geffen sinds 2015 onderdeel uit van de gemeente Oss. Al met al voldoende aanleiding om de uitgangspunten voor het PFM te herijken, zodat het woningbouwprogramma optimaal blijft aansluiten op de actuele behoefte, ontwikkelingen en de prognoses.

We gaan in op de hoofdopgaven uit de woonvisie en de actualisatie van de uitgangspunten in het woningbouwprogramma.

Presentatie door Ien Lucas (planologe) en Ivar Schoppema (beleidsmedewerker wonen)

Gespreksleider: Willeke Verhagen