Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 19 december 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuur
3
Trekking stemcijfer
4
Mededelingen
5
Spreekrecht voor het publiek
6
Vaststelling van de agenda
7
Lijst ingekomen stukken
7
lijst ingekomen stukken
7.II
Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
7.IV
Stukken ter afdoening in handen van de raadsgriffie stellen
8
A Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Partiele herziening 4 Bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer- Oss-2011
9
A Vaststellen Partiele herziening 1 Bestemmingsplan N329 - Oss - 2010
10
A Vaststelling bestemmingsplan ‘Partiële Herziening 3 Kom Geffen – 2016’
11
A Vestiging Voorkeursrecht gemeenten, locatie Geffen - Oost
12
A Belastingvoorstel 2020
13
A Nieuwbouw basisschool ’t Schrijverke, Herpen
14
A Beleidskader onderwijsachterstandenbeleid 2019 – 2022
15
A Ontwikkelperspectief Dorpshart Geffen
16
A Wijzigen Verordening maatschappelijke ondersteuning Oss
17
A Wijziging weegfactoren in subsidiebeleid
18
B Regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020 – 2023
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
19
B Grootschalige opwekking zonne-energie in Oss
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
19.a
Inspreekreacties
20
Voortgangslijst moties
21
Moties vreemd aan de orde van de dag
22
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
23
Sluiting