Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 19 december 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuur
3
Trekking stemcijfer
4
Mededelingen
5
Spreekrecht voor het publiek
- Mevr. Vissers van de Koolwijk spreekt in over een ingekomen brief
- Mevr. Dibbits spreekt in over hulphonden en knalvuurwerk
6
Vaststelling van de agenda
7
Lijst ingekomen stukken
7.II
Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
7.IV
Stukken ter afdoening in handen van de raadsgriffie stellen
8
A Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Partiele herziening 4 Bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer- Oss-2011
pdf Besluit_raad_over_Gewijzigde_vaststelling_bestemmingsplan_‘Partiële_Herziening_4_Bedrijventerreinen_Elzenburg-De_Geer-Oss-2011’.pdf (48KB)
pdf Advies commissie over Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Partiële Herziening 4 Bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer-Oss-2011’.docx (24KB)
pdf Voorblad Advies commissie Gewijzigde vastst bp ‘Part Herz 4 Bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer-Oss-2011’.docx (2.7MB)
pdf Concept raadsbesluit gewijzigd vastst bp ‘Partiële Herziening 4 Bedrijventerr Elzenburg-De Geer-Oss-2011’.docx (2.6MB)
pdf Raadsvoorstel gewijzigd vastst bp ‘Partiële Herziening 4 Bedrijventerreinen Elzenburg-De_Geer-Oss-2011’.docx (357KB)
pdf Besluit college over Gewijzigde vastst bp ‘Partiële Herziening 4 Bedrijventerrein Elzenburg-De Geer-Oss-2011’.pdf (45KB)
pdf Collegevoorstel gewijzigd vastst bp‘Partiële Herziening 4 Bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer-Oss-2011’.docx (506KB)
overig Planregels.PDF (2.9MB)
overig Verbeelding.PDF (235KB)
overig Toelichting.PDF (10.3MB)
pdf Rapport onderzoek externe veiligheid (1.4MB)
pdf Advies externe veiligheid Brandweer (194KB)
pdf Rapport Geluidsbelasting nieuw kantoor MSD locatie De Geer (1.2MB)
pdf Memo Antea Slagschaduwberekening Bedrijventerrein De Geer Oss (4.6MB)
pdf Quickscan Flora en Fauna MSD De Geer (624KB)
pdf Rapportage roekenproblematiek MSD / Aspen De Geer (252KB)
pdf Rapport Aanmeldingsnotitie MSD (447KB)
pdf Nota van vooroverleg conceptontwerpbestemmingsplan Partiële Herziening 4 Bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer-Oss-2011 (40KB)
pdf Nota van zienswijzen en wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Partiële Herziening 4 Bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer-Oss-2011’ (163KB)
9
A Vaststellen Partiele herziening 1 Bestemmingsplan N329 - Oss - 2010
10
A Vaststelling bestemmingsplan ‘Partiële Herziening 3 Kom Geffen – 2016’
11
A Vestiging Voorkeursrecht gemeenten, locatie Geffen - Oost
12
A Belastingvoorstel 2020
13
A Nieuwbouw basisschool ’t Schrijverke, Herpen
14
A Beleidskader onderwijsachterstandenbeleid 2019 – 2022
15
A Ontwikkelperspectief Dorpshart Geffen
16
A Wijzigen Verordening maatschappelijke ondersteuning Oss
17
A Wijziging weegfactoren in subsidiebeleid
18
B Regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020 – 2023
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
18.a
motie Naar een betere jeugdzorg
19
B Grootschalige opwekking zonne-energie in Oss
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
19.a
Inspreekreacties
19.b
Agenda gerelateerd Aanvulling op Nota Grootschalige opwekking van zonne-energie
19.c
amendement Geen zonnevelden op landbouwgrond
19.d
amendement Verklaring van geen bedenkingen
19.e
motie Voorkeursvolgorde zonnevelden
19.f
Amendement 3
20
Voortgangslijst moties
21
Moties vreemd aan de orde van de dag
21.a
aangekondigde motie Stabiele gemeentefinanciën – trap-op-trap-af systematiek
niet ingediend
21.b
motie Subsidie voor pelletkachels en biomassaketels vervalt
21.c
motie Eenzaamheid
22
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
23
Sluiting