Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 13 december 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Algemene documenten:

01
Opening
02
Vragenhalfuurtje
Vragen PvdA over de financiële situatie Groene Engel
We hebben kennisgenomen van het financiële debacle van de Groene Engel. We hebben begrepen, dat door het niet verzekeren van hun werknemers tegen ziekte er een groot financieel risico is genomen door de Groene Engel. Naar aanleiding hiervan heeft de fractie de volgende vragen:
1. Wist het college dat de Groene Engel geen ziektekostenverzekering had afgesloten voor hun werknemers en dat hiermee een bewust financieel risico is genomen?
a. Zo ja, wat vindt het college van dit genomen risico?
b. Zo nee, had het college hiervan op de hoogte kunnen zijn?
2. Weet u of er nog meer gesubsidieerde instellingen zijn die dergelijke financiële risico’s nemen door bijvoorbeeld hun werknemers niet te verzekeren?
a. Zo ja, wat vindt u hiervan?
b. In het geval u het niet weet, is de gebeurtenis bij de Groene Engel aanleiding om hier een onderzoek naar te starten en instellingen nadrukkelijker op dit risico te wijzen?

De fractie van D66 heeft de volgende aanvullende vragen over de Groene Engel
-Wie is er bij ‘bewezen slecht besturen’ verantwoordelijk voor de financiële problemen Groene Engel?
-Wat gebeurt er met de Crowd-funding gelden (naast de bestaande horeca!!) die de Osse inwoners hebben opgehoest bij eventuele faillietverklaring?

De fracties CDA en SP hebben de volgende vragen over de Wijkpunten.
In onze gemeente zijn 5 Wijkpunten gevestigd. De Wijkpunten voorzien in ‘laagdrempelig ontmoeten’ in de wijken tussen deelnemers enerzijds en met professionals van bijvoorbeeld Ons Welzijn anderzijds. De huisvestingskosten worden gesubsidieerd/betaald door Brabant Wonen. Ons Welzijn zorgt voor de bezetting en coördineert veelal het Wijkpunt.
Per 1 januari heeft Brabant Wonen de huur opgezegd van de ruimte voor het Wijkpunt in de Hille op Ussen omdat zij stopt met het subsidiëren van de Wijkpunten. Bij de andere 4 Wijkpunten is het ons niet duidelijk wat de afspraken zijn en wat de consequenties zijn van dit besluit. Wij begrijpen dat ook de andere Wijkpunten niet op hun bestaande locatie kunnen blijven.
Het CDA en SP zijn van mening dat deze vorm van ‘laagdrempelig ontmoeten’ van toegevoegde waarde is voor de wijk en daarom een permanente plek en aandacht verdient in alle wijken. Het ongeorganiseerde ontmoeten heeft resultaat laten zien, bijvoorbeeld in de Ruwaard met Het Huis van de Wijk.
Het is ons niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de invulling van de Wijkpunten en welke afspraken er zijn vastgelegd.
Wij hebben daarom de volgende vragen aan de wethouders:
1) Zijn de wethouders op de hoogte van de bestaande afspraken omtrent de Wijkpunten en hoe luiden die?
2) Zijn de wethouders op de hoogte van de gewijzigde afspraken per 1 januari aanstaande?
3) Zijn de wethouders op de hoogte van de consequenties van de gewijzigde afspraken per 1 januari aanstaande?
4) Welke oplossingen zijn op korte termijn nodig om ‘sluiting’ te voorkomen?
5) Hoe houden we ‘laagdrempelig ontmoeten’ ook voor de lange termijn op onze gezamenlijke agenda?
03
Trekking stemcijfer
04
Mededelingen
05
Spreekrecht voor het publiek
- één inspreker over ingekomen brief 7.III.06, Voetprint
- één inspreker over ingekomen brief 7.I.01, gevolgen van bestuurlijke maatregelen Wet Damocles

06
Vaststelling van de agenda
07
Lijst ingekomen stukken
Op verzoek van de fractie van SP wordt de brief over Windpark Elzenburg – De Geer, briefnummer 7-I-20, geplaatst op de lijst ingekomen stukken van de adviescommissie Ruimte. De fractie wil reageren op de brief. De fractie maakt zich zorgen over de mate waarin het plan gaat bijdragen aan het draagvlak onder de Osse bevolking.
Op verzoek van de fracties van SP en PvdA wordt het antwoord op de artikel 41 vragen over fonds zonnepanelen scholen, briefnummer 7-II-02, geplaatst op de lijst ingekomen stukken van de adviescommissie Ruimte. De fractie van SP wil graag reageren in het licht van de ambities van de gemeente op het gebied van energiebesparing en energieneutraal zijn in 2050. De fractie van PvdA ziet bij de scholen een grote behoefte om te verduurzamen en wil bespreken hoe we dit voor elkaar te kunnen krijgen.
Op verzoek van de fractie van SP wordt, naar aanleiding van de brief 7.I.01 over gevolgen bestuurlijke maatregelen Wet Damocles, de wet Damocles geagendeerd voor de Agendacommissie. De fractie wil de wijze van uitvoering van de Wet bespreken. Een podiumbijeenkomst zou mogelijk een goede vorm zijn.
Op verzoek van de fractie van CDA worden de brieven over de kadernota van het
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant, briefnummer 7-I-11, en de ontwerp kadernota 2020 van de ODBN, briefnummer 7-I-19, geplaatst op de lijst ingekomen stukken van de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie wil dat de raad een reactie geeft op de kadernota’s.
Op verzoek van de fractie LOF wordt de brief over initiatieven ontwikkeling Geffense Barrière, briefnummer 7-III-04, geplaatst op de lijst ingekomen stukken van de adviescommissie Ruimte. De fractie wil een nadere toelichting op de afwijzing die is gedaan en de mening van de andere fracties horen.
07
Inspreekreacties lijst ingekomen stukken
07.II
Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
07a
Benoemen leden Werkgeverscommissie
08
Ontwikkeling Wal Kwartier; aankoop voormalige V&D pand
08
Agenda gerelateerde ingekomen brief Ontwikkeling Wal Kwartier; aankoop voormalige V&D pand
08
Motie Ontwikkeling Wal Kwartier; aankoop voormalige V&D pand
08.a
Ontwikkeling Wal Kwartier; aankoop voormalige V&D pand Agenda gerelateerde ingekomen brieven
09
Vaststelling bestemmingsplan Partiele herziening 1 Kom Geffen - 2016
10
Wegsleepverordening wijzigen en vaststellen
11
Belastingvoorstel 2019
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
11
Motie verenigingen en stichtingen verdienen OZB verlaging
12
Voortgangslijst moties
13
Moties vreemd aan de orde van de dag
13.a
Motie voorkom uitsterven Ossenaar
14
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
15
Sluiting