Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Adviescommissie Ruimte - 20 februari 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Jan Zoll
Algemene documenten:

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
- mevrouw Lemmens spreekt in over het bestemmingsplan Bredeweg 13 Geffen, agendapunt 5.04
- de heer Molenaar spreekt in over het bestemmingsplan Bredeweg 13 Geffen, agendapunt 5.04
- mevrouw Schep spreekt in over het bestemmingsplan Bredeweg 13 Geffen, agendapunt 5.04
- mevrouw Van Boxtel spreekt in over het rapport Resultaten Belevingsonderzoek Hoe voel jij je in De Maashorst, agendapunt 6.1.06
- de heer Verhagen spreekt in over het rapport Resultaten Belevingsonderzoek Hoe voel jij je in De Maashorst, agendapunt 6.1.06
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen en rondvraag
4.1
Mededelingen en rondvraag Algemeen
4.2
Mededelingen en rondvraag Regionale Samenwerkingsverbanden
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag
5
Adviesstukken
Adviesstukken A
• Niet bespreken
• Stemverklaring tijdens raadsvergadering is mogelijk
Adviesstukken BI
• 1 termijn
• er is geen debat nodig om tot een advies aan de raad te komen
• weergeven standpunt of bestuurlijke vragen aan portefeuillehouder
• interrupties op antwoord portefeuillehouder zijn mogelijk
Adviesstukken BII
• 2 termijnen
• Debat
• maximale spreektijd 1e termijn 3 min per fractie
• verhelderende vragen na bijdragen in 1e termijn (ook door portefeuillehouder)
• meerdere woordvoeders in de tweede termijn
• focus op advies aan de raad
5.01
A Gebiedsspecifiek bodembeleid
De SP heeft nog onbeantwoorde technische vragen over dit voorstel. Betreffende recente ontwikkeling om afgegraven kleigrond te gebruiken als bodemverbeteraar op zandgrond. In de commissie volgt het voorstel om dit agendapunt als B1 stuk te agenderen.
5.01
A Agenda gerelateerd ingekomen stuk Gebiedsspecifiek bodembeleid
5.02
A Aankoop gronden Amsteleindstraat 29 (Het Brand Oss)
5.03
BI Kadernota Omgevings Dienst Brabant Noord (ODBN)
5.04
BII Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Bredeweg 13 Geffen-2017
5.04
Agenda gerelateerde ingekomen brief
5.04
Inspreekreacties
5.05
BII Grondexploitatie Oijense Zij Noord
5.05
BII Vaststelling bestemmingsplan Oijense Zij Noord
5.06
BII Kadernota begroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV)
5.07
BII Paraplu-bestemmingsplan Geitenhouderijen
6
Voortgang en verantwoording
6.1
Ingekomen stukken
Ingekomen A-stukken
• Niet bespreken
Ingekomen BI-stukken
• Kort statement, opmerking of bestuurlijke vraag
• beperkte interrupties op antwoord portefeuillehouder mogelijk
Ingekomen BII-stukken Deze stukken komen voortaan vóór de BI-stukken op de agenda
• aanduiding ingeschatte bespreektijd op basis van vooraf aangegeven motivatie
• 1 termijn
• geen debat
• op verzoek geven fracties mening
• beperkte interrupties van fracties en portefeuillehouder zijn toegestaan
• focus op vooraf aangegeven motivatie
6.1.01
A Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord Brabant
Verplaatst naar de opiniecommissie van 12 maart 2020
6.1.02
A Mail van wethouder Van der Schoot over Advies MER mestbewerkingslocaties
Verplaatst naar de opiniecommissie van 12 maart 2020
6.1.03
A Raadsinformatiebrief vervolg geluidssanering ProRail
Verplaatst naar de opiniecommissie van 12 maart 2020
6.1.04
A Reactie gemeente Oss consultatie concept voorkeur
Verplaatst naar de opiniecommissie van 12 maart 2020
6.1.05
BII Raadsinformatiebrief met bijlagen van wethouder Van Orsouw over geluidoverlast veer in Lith
Verplaatst naar de opiniecommissie van 12 maart 2020
SP het advies van de onderzoekscommissie wijkt af van de conclusie van de wethouder. SP vindt dat er op korte termijn een oplossing moet komen voor de geluidsoverlast in de nachtperiode.
6.1.06
BII het rapport Resultaten Belevingsonderzoek Hoe voel jij je in De Maashorst

Op verzoek van VDG en VVD tijdens de raadsvergadering van 30 januari
VDG De incidenten met de tauros hebben begrijpelijk tot veel emotie geleid over het blijven van de grote grazers. Met het belevingsonderzoek wil de fractie graag met de andere fracties van gedachten wisselen, hoe hier binnen natuurgebied De Maashorst mee om te gaan.
VVD wil dat er een bredere evaluatie gaat plaatsvinden en sluit zich aan bij de VDG.
6.1.06
Agenda gerelateerde ingekomen stukken
Verplaatst naar de opiniecommissie van 12 maart 2020
6.1.06
inspreekreactie
Inspreekreactie van mevrouw Van Boxtel is te vinden bij agenda gerelateerde ingekomen stukken
6.1.07
BII stand van zaken centrum Oss
Verplaatst naar de opiniecommissie van 12 maart 2020
Op verzoek van VVD en SP tijdens de raadsvergadering van 30 januari
VVD wil graag van de wethouder en de andere fracties weten of zij leegstandsverordening niet toch een zinvol middel vinden om leegstand in het centrum te bestrijden.
SP wil onderzoeken of de leegstandsverordening iets op kan leveren voor het centrum en de mening van andere fracties horen.
6.1.08
BII motie over afschaffing verhuurdersheffing
Verplaatst naar de opiniecommissie van 12 maart 2020
Op verzoek van SP tijdens de raadsvergadering van 30 januari
Dit zou een rol kunnen spelen met de besparing. Op energiekosten willen we 50 procent besparen en daar zou dit aan kunnen bijdragen.
6.1.09
BII grootschalige opwekking van zonne-energie in de gemeente Oss
Verplaatst naar de opiniecommissie van 12 maart 2020
Op verzoek van SP tijdens de raadsvergadering van 30 januari
De SP heeft geen vragen meer over ingekomen stuk 6.1.09, grootschalige opwekking van zonne-energie. In de commissie volgt het voorstel om dit agendapunt als A stuk te behandelen.
6.1.09
Agenda gerelateerde ingekomen brief
Verplaatst naar de opiniecommissie van 12 maart 2020
6.1.10
BII antwoord op de artikel 41 vragen van SP over behoefte aan windmolens
Verplaatst naar de opiniecommissie van 12 maart 2020
De SP heeft geen behoefte meer om te reageren op ingekomen stuk 6.1.10, antwoord artikel 41 vragen over behoefte aan windmolens. In de commissie volgt het voorstel om dit agendapunt als A stuk te behandelen.
6.1.10
Agenda gerelateerd ingekomen stuk
Verplaatst naar de opiniecommissie van 12 maart 2020
6.1.11
BI Brief van wethouder Van Orsouw over evaluatie N329
Verplaatst naar de opiniecommissie van 12 maart 2020
D66 Statement.
De investeringen van N329 zijn nog niet met succes afgerond. Wanneer wel?
SP Statement over de vermeende lagere milieubelasting en het ontbreken van handhaving. Verzoek om te bekijken of het Road Energy Systeem gebruikt kan worden voor het opwarmen van het zwembad
6.1.12
BI Budget bodemonderzoek het Hoornwerk Ravenstein
Verplaatst naar de opiniecommissie van 12 maart 2020
De SP had vragen over dit voorstel. Deze vragen zijn beantwoord. De SP geeft aan geen inbreng meer te hebben voor dit agendapunt. In de commissie volgt het voorstel om dit agendapunt als A stuk te behandelen.
6.1.13
BI Ontwerpbestemmingsplan Partiele Herziening 4 Kom Geffen - 2016
Verplaatst naar de opiniecommissie van 12 maart 2020
GroenLinks: Het is niet inzichtelijk wat er met groene uitstraling wordt bedoeld, consequenties voor het groen moeten duidelijker in beeld worden gebracht.
SP: Mogelijk een statement over kostenverhaal (afhankelijk van antwoord op technische vraag)
6.1.14
BI Uitwerken en uitvoeren fase 3 (Berghs Veld) in Centrumplan Berghem volgens variant 2
Verplaatst naar de opiniecommissie van 12 maart 2020
GroenLinks: Het is niet inzichtelijk wat er met groene uitstraling wordt bedoeld, consequenties voor het groen moeten duidelijker in beeld worden gebracht.
6.2
Beantwoording vragen en toezeggingen
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag
6.2.1
Beantwoording toezegging in het kader van de Woonvisie 2020 (20-004 en 20-006)
Verplaatst naar de opiniecommissie van 12 maart 2020
Ook geagendeerd voor de Raadsvergadering van 30 januari 2020
6.2.2
Evaluatie aanpak woonfraude (16-004)
Verplaatst naar de opiniecommissie van 12 maart 2020
6.3
Voortgangslijst
Verplaatst naar de opiniecommissie van 12 maart 2020
7
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
8
Sluiting